archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Hoofstuk 2 - VERWERPING VAN DIE DWALINGS | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  kan sluit Die Sinode leer Dit is immers in stryd met die Skrif wat leer dat Christus Borg en Middelaar geword het van n beter dit wil sê van die nuwe verbond Heb 7 22 en dat n testament eers by n sterfgeval geldig is Heb 9 15 17 3 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Christus het deur sy voldoening vir niemand met sekerheid die saligheid verdien nie ook nie die geloof waardeur hierdie voldoening van Christus kragdadig tot saligheid toegeëien word nie Hy het daarenteen slegs die mag of die volkome wil vir die Vader verwerf om opnuut met die mense te handel en om nuwe voorwaardes soos Hy wil voor te skrywe Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van die mens afhang Dit sou dus kon gebeur dat òf niemand òf alle mense die voorwaardes sou kon nakom Die Sinode leer Hierdie mense minag die dood van Christus geheel en al en aanvaar op geen wyse die vernaamste vrug of weldaad wat daardeur te weeggebring is nie Hulle roep weer die dwaling van Pelagius uit die hel terug 4 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer God die Vader het n nuwe genadeverbond met die mense deur die tussenkoms van die dood van Christus gesluit Hierdie verbond bestaan nie daarin dat ons deur ons geloof vir sover dit die verdienste van Christus aanneem voor God regverdig en salig gemaak word nie Dit bestaan daarin dat God nadat Hy die eis van die volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet afgeskaf het nou die geloof self en die onvolmaakte geloofsgehoorsaamheid as volmaakte gehoorsaamheid aan die Wet beskou en dit dan uit genade waardig ag om dit met die ewige lewe te beloon Die Sinode leer Hierdie mense weerspreek die Skrif Hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is Hom het God voorgestel in sy bloed as n versoening deur die geloof Rom 3 24 25 Met die goddelose Socinus voer hulle n nuwe en vreemde regverdigmaking van die mens voor God in Dit is in stryd met die eenstemmige belydenis van die hele kerk 5 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Alle mense is in die staat van die versoening en in die genadeverbond opgeneem sodat niemand vanweë die oorspronklike sonde aan die verdoemenis skuldig is of verdoem moet word nie maar dat alle mense van hierdie sondeskuld vry is Die Sinode leer Hierdie mening is in stryd met die Skrif wat verklaar dat ons van nature kinders van die toorn is Ef 2 3 6 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat die onderskeid tussen verwerwing en toe eiening misbruik om by die onversigtiges en onervarenes die denkbeeld in te prent Dat God vir sover dit Hom betref aan alle mense die weldade wat deur die dood van Christus verkry word in gelyke mate wou meedeel Dat sommige die vergifnis van sonde en die ewige lewe deelagtig word en ander

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/67 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Hoofstuk 3 en 4 - DIE VERDORWENHEID VAN DIE MENS, SY BEKERING TOT GOD EN DIE WYSE WAAROP DIT PLAASVIND | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  lewe nie aan nie Ander neem dit wel aan maar nie in die binneste van hulle hart nie met die gevolg dat hulle na n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval Ander weer laat die saad van die Woord deur die dorings van die sorge en deur die welluste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie soos ons Verlosser dit in die gelykenis van die saaier leer vgl Matt 13 10 Ander mense weer wat deur die bediening van die evangelie geroep is kom en word bekeer Dit moet egter nie aan die mens toegeskryf word nie asof hy hom deur sy vrye wil van ander onderskei wat eweveel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het So stel die hooghartige kettery van Pelagius dit Dit moet aan God toegeskryf word Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies Hy roep hulle almal kragdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is bring Hy hulle oor in die ryk van sy Seun om die deugde van Hom wat hulle uit die duisternis tot hierdie wonderbare lig geroep bet te verkondig en om nie in hulleself nie maar in die Here te roem So getuig die apostoliese geskrifte telkens 11 Verder Wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk laat Hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei nie Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk dring Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens open Hy die geslote hart versag Hy wat hard is en besny Hy wat onbesnede is In die wil stort Hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was lewend wat sleg was goed wat onwillig was gewillig en wat ongehoorsaam was gehoorsaam Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra 12 Dit is die wedergeboorte die nuwe skepping die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die Skrif so heerlik spreek wat God sonder ons in ons werk Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen deur morele oorreding of op soortgelyke wyse in ons gewerk nie sodat na die voltooing van God se werk die mens by rnag sou lê om weergebore te word of nie om bekeer te word of nie Dit is n volkome bonatuurlike baie kragtige en tegelyk baie aangename wonderlike verborge en onbeskryflike daad van God Volgens die getuienis van die Skrif wat deur Hom die Outeur van hierdie werking geïnspireer is is dit deur sy krag wat nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies is nie Die gevolg is dat almal in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/68 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Hoofstuk 3 en 4 - VERWERPING VAN DIE DWALINGS | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  gees aan God slegs eie aan die wedergeborenes en aan hulle wat salig genoem word Ps 51 19 Matt 5 6 5 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Die verdorwe en natuurlike mens kan die algemene genade waaronder hulle die lig van die natuur verstaan of die gawes wat ná die sondeval nog in hom oorgebly het tot sy heil gebruik Deur dit só te gebruik kan hy geleidelik n groter genade naamlik die evangeliese of verlossende genade en die saligheid self verkry Op hierdie wyse betoon God Hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar Hy skenk die middele wat vir die openbaring van Christus en vir geloof en bekering nodig is genoegsaam en kragdadig aan almal Die Sinode leer Behalwe die ervaring van alle tye getuig die Skrif immers ook dat dit vals is want Hy maak aan Jakob sy woorde bekend aan Israel sy insettinge en sy verordeninge So het Hy aan geen enkele nasie gedoen nie en sy verordeninge dié ken hulle nie Ps 147 19 20 en God het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel Hand 14 16 en Hulle naamlik Paulus en sy reisgenote is deur die Heilige Gees verhinder om die Woord in Asië te verkondig en toe hulle by Misië kom het hulle probeer om na Bithinië te gaan maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie Hand 16 6 7 6 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Met die ware bekering van die mens kan geen nuwe eienskappe kragte of gawes deur God in sy wil gestort word nie Daarom is die geloof waardeur ons die eerste keer bekeer word en gelowiges genoem word nie n eienskap of n gawe wat deur God ingestort word nie maar net n daad van die mens Die geloof kan alleen n gawe genoem word vir sover die mens deur sy eie vermoë daartoe kom Die Sinode leer Daarmee weerspreek hulle die Heilige Skrif wat getuig dat God nuwe eienskappe van geloof gehoorsaamheid en die besef van sy liefde in ons harte uitstort Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart Jer 31 33 en Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond Ek sal my Gees op jou nageslag giet Jes 44 3 en Die liefde van God is in ons harte ingestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is Rom 5 5 Hulle is ook in stryd met die voortdurende gebruik van die kerk van God wat in die woorde van die profeet so bid Bekeer my dan sal ek my bekeer Jer 31 18 7 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Die genade waardeur ons tot God bekeer word is niks anders as n ligte aansporing nie of soos ander dit verklaar is dit wat deur aansporing plaasvind die edelste manier om die mens tot

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/69 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Hoofstuk 5 - DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie Ook laat Hy nie toe dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan en heeltemal deur Hom verlaat hulleself in die ewige verderf stort nie 7 Wanneer hulle so in die sonde val bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad waaruit hulle weergebore is sodat dit nie vergaan of vernietig word nie Ten tweede vernuwe Hy hulle deur sy Woord en Gees seker en kragtig tot berou Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte en volgens die wil van God berou het en deur die geloof met n gebroke hart vergifnis in die bloed van die Middelaar begeer en verkry So besef hulle weer die genade van God wat nou met hulle versoen is deur die geloof in Hom eerbiedig hulle sy ontferminge om daarna met groter ywer hulle eie heil met vrees en bewing uit te werk 8 Dat hulle nie heeltemal uit die geloof en die genade uitval of ook tot die einde in die sonde bly of verlore gaan nie verkry hulle nie deur hulle eie verdienste of inspanning nie maar weens die genadige barmhartigheid van God As dit van hulle afgehang het kon dit nie alleen maklik gebeur het nie maar sou dit ongetwyfeld ook gebeur het Maar omdat dit van God afhang kan dit glad nie gebeur nie Immers sy raad kan nie verander sy belofte kan nie verbreek die roeping na sy voorneme kan nie herroep die verdienste voorbidding en bewaring van Christus kan nie kragteloos gemaak word nie net so min as wat die verseëling deur die Heilige Gees verydel of vernietig kan word 9 Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring van die uitverkorenes tot die saligheid en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof Hulle het hieroor sekerheid volgens die maat van die geloof waarmee hulle seker glo dat hulle ware en lewende lidmate van die kerk is en altyd sal bly en dat hulle vergifnis van sondes en die ewige lewe het 10 Hierdie sekerheid spruit dus nie voort uit enige besondere openbaring wat sonder of buite die Woord plaasgevind het nie maar uit die geloof aan die beloftes van God wat Hy in sy Woord baie oorvloedig tot ons troos geopenbaar het uit die getuienis van die Heilige Gees Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is En omdat ons kinders is is ons ook erfgename Rom 8 16 17 en laastens uit die ernstige en heilige strewe na n goeie gewete en goeie werke As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie hierdie vaste troos het dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onfeilbare pand van die ewige heerlikheid sou besit nie sou hulle die ellendigste van al die mense wees 11 Voorts getuig die Skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfelings stry en as hulle

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/70 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Hoofstuk 5 - VERWERPING VAN DIE DWALINGS OOR DIE LEER VAN DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  saligheid uitval nie maar val inderdaad ook dikwels daaruit en gaan vir ewig verlore Die Sinode leer Hierdie opvatting maak juis die genade van die regverdiging en die wedergeboorte en die voortdurende bewaring deur Christus kragteloos Dit is ook in stryd met die nadruklike woorde van die apostel Paulus As Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was veel meer dan sal ons noudat ons geregverdig is in sy bloed deur Hom gered word van die toorn 1 Kor 5 8 9 en van die apostel Johannes Elkeen wat uit God gebore is doen geen sonde nie omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie want hy is uit God gebore 1 Joh 3 9 Net so is dit in teëspraak met die woorde van Jesus Christus Ek gee my skape die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie My Vader wat hulle aan My gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie Joh 10 28 29 4 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Die ware gelowiges en wedergeborenes kan die sonde tot die dood of dié teen die Heilige Gees begaan Die Sinode leer Dieselfde apostel Johannes nadat hy in 1 Joh 5 16 17 melding gemaak het van hulle wat tot die dood sondig en verbied het om vir hulle te bid voeg dadelik in v 18 daarby Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is nie sondig naamlik met so n sonde nie maar hy wat uit God gebore is bewaar homself en die Bose het geen vat op hom nie 1 Joh 5 18 5 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer n Mens kan in hierdie lewe geen sekerheid van die toekomstige volharding sonder n besondere openbaring besit nie Die Sinode leer Deur hierdie leer word die vaste troos wat die ware gelowiges in hierdie lewe het weggeneem en die twyfel van die pousgesindes weer in die kerk ingevoer Die Heilige Skrif lei egter hierdie sekerheid nie telkens uit n besondere en buitengewone openbaring af nie maar uit die kenmerke wat aan die kinders van God eie is en uit die standhoudende beloftes van God Dit kom veral na vore by die apostel Paulus in Rom 8 39 Geen skepsel sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie en by Johannes Hy wat sy gebooie bewaar bly in Hom em Hy in hom En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het 1 Joh 3 24 6 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer Die leer van die sekerheid van die volharding en van die saligheid is kragtens sy eie aard en wese n kussing vir die sondige natuur en skadelik vir die godsvrug goeie sedes gebede en ander

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/71 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • BESLUIT | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  dat hulle gevolglik sonder kommer allerhande afskuwelike sondes kan doen dat dit die verworpenes nie tot saligheid strek nie selfs al sou hulle inderdaad ook al die werke van heiliges verrig dat volgens hierdie leer God enkel en alleen deur sy wilsbesluit en sonder oorweging of inagneming van enige sonde van enigiemand die grootste deel van die wêreld vir die ewige verderf voorbeskik en geskep het dat net soos die verkiesing die fontein en oorsaak van die geloof en van die goeie werke is die verwerping ook so die oorsaak van die ongeloof en goddeloosheid is dat baie onskuldige kinders van gelowiges van die moederbors weggeruk en op wreedaardige wyse in die hel gegooi word sonder dat die bloed van Christus of hulle doop of die gebede van die kerk by hulle doop vir hulle tot voordeel kan wees En watter baie ander soortgelyke bewerings is daar nie wat die Gereformeerde Kerke nie alleen nie aanvaar nie maar ook van ganser harte verfoei Daarom doen hierdie Sinode van Dordrecht in die Naam van die Here n beroep op almal wat die Naam van ons Verlosser Jesus Christus gelowig aanroep om die geloof van die Gereformeerde Kerke nie te beoordeel op grond van hier en daar saamgeroepte lasteringe of op grond van persoonlike uitsprake van verskeie ouer of jonger leraars nie Hierdie uitsprake word dikwels slegs met kwade bedoelings aangehaal of vermink en tot n verkeerde betekenis verdraai Hulle moet eerder op grond van die openbare belydenisse van genoemde Gereformeerde Kerke oordeel en op grond van hierdie uiteensetting van die regsinnige leer wat met algemene instemming van almal saam en van elke lid van die hele Sinode afsonderlik vasgestel is Vervolgens vermaan die Sinode hierdie lasteraars emstig dat hulle moet besef watter swaar oordeel van God hulle oor hulleself bring as

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/72 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • B: Die vergadering | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  die kerk die finansiële beheer en alles wat na die oordeel van die kerkraad tot die algemene beleid gereken kan word Artikel 37 Samewerking waar die aantal ampsdraers klein is As die aantal ouderlinge en diakens klein is kan die kerkraad volgens plaaslike reëling altyd saam met die diakens vergader In so n geval word daar by sake van opsig en tug met die advies van die diakens gehandel en by sake rakende die diakenamp met die advies van die ouderlinge Hierdie reëling sal in elk geval getref word as die aantal ouderlinge en die aantal diakens minder as drie is Artikel 38 Instelling van die ampte Die ampte kan slegs met instemming van die klassis vir die eerste keer of opnuut op n plek ingestel word Artikel 39 Plekke sonder kerkraad Die klassis sal die plekke waar daar nog geen kerkraad kan wees nie onder die sorg van n naburige kerkraad plaas Artikel 40 Vergaderings van die diakens Die diakens sal gereeld vergader om onder aanroeping van die Here die diakonale sake te behandel Hulle sal aan die kerkraad van hul beleid en beheer verantwoording doen Artikel 41 Klassikale vergaderings n Klassikale vergadering word deur die kerke van die klassikale gebied gevorm wat elk n predikant en n ouderling sal afvaardig met die vereiste geloofsbriewe So n vergadering sal minstens een maal elke drie maande belê word Elke vergadering sal vasstel waar en wanneer die kerke opnuut sal saamkom Die predikante sal beurte maak om die voorsitterskap te beklee Die vergadering mag ook sy voorsitter kies maar nie dieselfde een twee maal na mekaar nie Die voorsitter sal vra of die amptelike dienste voortgaan of die besluite van die meerdere vergaderings ten uitvoer gebring word en of daar iets is waarby die kerkrade die oordeel of die hulp van die klassis nodig het vir die goeie voortgang van hulle plaaslike kerklike lewe In die laaste vergadering voor n partikuliere sinode sal die afgevaardigdes na daardie sinode gekies word Artikel 42 Nie afgevaardigde predikante in die klassis As daar twee of meer predikante aan n kerk verbonde is mag die predikante wat nie volgens die vorige artikel afgevaardig is nie in die klassikale vergadering aanwesig wees waar hulle n adviserende stem het Artikel 43 Konsulente Die klassis sal vir elke vakante gemeente n predikant as konsulent aanwys wat die kerkraad ter wille van die goeie orde sal adviseer in die besonder by beroepingswerk Beroepingsbriewe behoort ook deur die konsulent onderteken te word Artikel 44 Kerkvisitasie Die klassis sal elke jaar n paar van sy mees ervare en bekwame predikante magtig om visitasie te doen in alle kerke in sy gebied Indien nodig kan hy behalwe predikante ook n ouderling benoem wat vir hierdie taak bekwaam is Die visitatore sal ondersoek instel of die ampsdraers elkeen afsonderlik en gesamentlik hulle ampte getrou vervul hulle by die suiwer leer hou die aanvaarde orde in alles nakom en die opbou van die gemeente na die beste van hul vermoë met woord en daad

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ko/b (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • C: Opsig oor die Leer en die Erediens | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  volwassenes Volwasse dopelinge word deur die doop as lidmate in volle regte by die christelike gemeente ingelyf Hulle is daarom geroep om die nagmaal van die Here te vier en sal dit by hulle doop belowe Artikel 59 Gebruik van die doopformuliere Die predikante sal hulle by die doop van kinders en van volwassenes hou aan die formuliere wat daarvoor vasgestel is Artikel 60 Toelating tot die nagmaal Die kerkraad sal slegs diegene wat belydenis van hulle geloof volgens die gereformeerde leer afgelê het en wat godvresend lewe tot die nagmaal van die Here toelaat Diegene wat uit susterkerke kom sal op grond van n goeie attestasie van leer en lewe toegelaat word Artikel 61 Bediening van die nagmaal Die nagmaal van die Here sal ten minste eenmaal in drie maande in n openbare erediens gevier word volgens kerklike orde onder toesig van die ouderlinge waarby die vasgestelde formuliere gebruik moet word Artikel 62 Kerklike registers Die kerkrade sal kerklike registers byhou waarin die name van die lidmate en die datums van hulle geboorte doop openbare belydenis en huweliksbevestiging noukeurig aangeteken word Artikel 63 Attestaat na n ander gemeente As lidmate na n ander gemeente vertrek sal die kerkraad aan hulle na die vereiste afkondiging aan die gemeente n attestaat betreffende leer en lewe saamgee onderteken deur die voorsitter en die skriba Op hierdie attestaat sal ook hulle kinders wat nog nie belydenis van die geloof afgelê het nie vermeld word Daar sal betyds n berig aan die betrokke gemeente gestuur word Indien n lidmaat wat nog nie belydenis van die geloof afgelê het nie besluit om na n ander plek te verhuis sal n attestaat aan die betrokke kerkraad gestuur word met die versoek dat die lidmaat onder sy opsig en tug geplaas word Artikel 64 Hulpverlening by vertrek

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ko/c (2015-12-05)
  Open archived version from archive •