archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 420

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sondag 33 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug a a Rom 8 13 Joël 2 13 Hos 6 1 90 Vraag Wat is die opstanding van die nuwe mens Antwoord Dit is n hartlike vreugde in God deur Christus a en n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/hk/33 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 34-44 Die Wet | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  dat God Hom ook oor elkeen vertoorn wat hierdie sonde nie sover moontlik teëgaan en verbied nie Antwoord Ja seker a want geen sonde is groter en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf b a Spr 29 24 Lev 5 1 b Lev 24 16 SONDAG 37 101 Vraag Mag n mens ook godvresend by die Naam van God n eed sweer Antwoord Ja as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word Sodanige eedswering is op die Woord van God gegrond a en die gelowiges in die Ou en Nuwe Verbond het dit reg gebruik b a Deut 6 13 10 20 Jes 48 1 Heb 6 16 b Gen 21 24 31 53 Jos 9 15 1 Sam 24 23 2 Sam 3 35 1 Kon 1 29 Rom 1 9 9 1 2 Kor 1 23 102 Vraag Mag n mens ook by die heiliges of by ander skepsels sweer Antwoord Nee want om n regte eed te sweer beteken dat ek God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer a Hierdie eer kom geen skepsel toe nie b a 2 Kor l 23 Rom 9 1 b Matt 5 34 36 Jak 5 12 SONDAG 38 103 Vraag Wat gebied God in die vierde gebod Antwoord God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word a Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom b om die Woord van God te hoor c die sakramente te gebruik d die Here openlik aan te roep e en die Christelike liefdegawes te gee f Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy Gees in my laat werk So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe g a Tit 1 5 2 Tim 3 14 1 Kor 9 13 14 2 Tim 2 2 3 15 b Ps 40 10 11 68 27 Hand 2 42 c 1 Tim 4 13 1 Kor 14 29 d 1 Kor 11 33 e 1 Tim 2 1 1 Kor l4 l6 f 1 Kor 16 2 g Jes 66 23 SONDAG 39 104 Vraag Wat eis God in die vyfde gebod Antwoord Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is alle eer liefde en trou bewys Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp a Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê b omdat God ons deur hulle wil regeer c a Ef 6 1 2 5 Kol 3 18 20 22 Ef 5 22 Spr

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/104 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Sondag 45-51 Die Gebed | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  op God sal wek Dit moet die grond van ons gebed wees naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid sal weier as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê a a Matt 7 9 11 Luk 11 11 13 121 Vraag Waarom word hier bygevoeg wat in die hemel is Antwoord Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie a en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het b a Jer 23 23 24 Hand 17 24 25 27 b Rom 10 12 SONDAG 47 122 Vraag Wat is die eerste bede Antwoord Laat u Naam geheilig word Dit is Gee allereers dat ons U reg ken a en dat ons U heilig roem en prys in al u werke waarin u almag wysheid goedheid geregtigheid barmhartigheid en waarheid so skitter b Gee verder dat ons ons hele lewe gedagtes woorde en werke daarop sal rig dat u Naam nie om ons ontwil gelaster nie maar geëer en geprys word c a Joh 17 3 Jer 9 24 31 33 34 Matt 16 17 Jak 1 5 Ps 119 105 b Ps 119 137 Luk 1 46 47 68 69 Rom 11 33 c Ps 71 8 115 1 SONDAG 48 123 Vraag Wat is die tweede bede Antwoord Laat u koninkryk kom Dit is Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp a Bewaar u kerk en laat dit groei b Vernietig die werke van die duiwel elke mag wat teen U opstaan en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word c totdat die volkomenheid van u ryk kom d waarin U alles in almal sal wees e a Ps 143 10 119 5 Matt 6 33 b Ps 51 20 112 6 c 1 Joh 3 8 Rom 16 20 d Op 22 20 Rom 8 22 23 e 1 Kor 15 28 SONDAG 49 124 Vraag Wat is die derde bede Antwoord Laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde Dit is Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee a om aan u wil wat alleen goed is sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees b sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer c soos die engele in die hemel d a Matt 16 24 Tit 2 11 12 b Luk 22 42 Ef 5 10 Rom 12 2 c 1 Kor 7 24 d Ps 103 20 21 SONDAG 50 125 Vraag Wat is die vierde bede Antwoord Gee ons vandag ons daaglikse brood Dit is Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is a sodat ons daardeur erken dat U die enigste Bron is van alles wat goed is b en dat al ons sorge en

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/105 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 27 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  kom n oorlog met sy duisendtalle ek sal nie vrees op God verlaat ek my Een ding dit het ek allermees begeer om in u huis so lank ek leef o HEER te woon en daar in stilheid wag te hou te peins waar ek u lieflikheid aanskou 3 In tyd van onspoed is U my bevryder U berg my in die skuilplek van u tent Hoog op n rots staan ek bo my bestryder U het my pad deur dieptes heen gewend Dus bring ek U my offers van geklank en sing o HEER u Naam n psalm van dank O hoor my stem wanneer ek tot U skrei wees my genadig tog en antwoord my 4 My hart sê my omring deur donkerhede O soek die HEER die bron van lig en krag Ek soek u aangesig in my gebede verberg dit nie wanneer ek op U wag Wys tog u kneg nie af dat ek o HEER die glans van u genade nooit ontbeer U is my hulp die God van heil op wie ek vas vertrou begeef verlaat my nie 5 Verlate s ek van vader en van moeder tog weet ek dit die HERE neem

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/27 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 28 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  nie weg in jammmerstaat met al die werkers van die kwaad wat al hul woorde glad vernis maar in hul hart is haat en twis 4 Vergeld hul nou hul bose daad die vrug van selfgebroude kwaad beloon hul na hul werk en sin en skink hul eie drank hul in 5 Omdat hul op die HEER se werk die hoogheid van sy hand nie merk sal Hy wat alle

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/28 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 29 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  as die onweerstorme woed bo die donker watervloed en dit klink met groot vermoë majesteitlik deur die boë alles beef en staan verwonder as die God der ere donder 3 Dis die HEER se stem wat spreek as die trotse seders breek as hul spring soos kalwers op Libanon se hoë top Berge kom saam in beroering Sirjon spring van skrikvervoering Libanon met sederbosse huppel soos die wilde osse 4

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/29 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 30 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  verbly het 2 My God U het my op my klag genees en al my smart versag U het my siel deur angs beroer diep uit die graf weer opgevoer U het my om die wederstrewer nie aan die grafkuil oorgelewer 3 Sing nou Gods gunsgenote bly n danklied aan die HEER gewy Spreek lof bring in gedagtenis sy Naam wat hoog en heilig is Al laat Hy ons n oomblik bewe sy goedheid duur ons ganse lewe 4 Die droefheid wat ons hart verskeur wanneer ons saans mistroostig treur en uitbreek in ons jammerklag sal soos die pelgrim net vernag want nouliks blink die môreglore of jubelsange word gebore 5 Ek het gesê in voorspoedstyd Ek wankel nie in ewigheid Want HEER u guns het my bewaak U het my rotsberg vasgemaak Maar sluit U net vir my u oë dan beef my berg van skrik bewoë 6 Toe was o HEER my hart weer week ek het geroep en U gesmeek Moet ek dan sterf Sal ooit my stof die mond kan open tot u lof Sal dit die luister van u waarheid ooit kan verkondig in sy klaarheid 7 Hoor HEER betoon u guns aan my Hoor

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/30 (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • Psalm 31 | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  wees die guns wat U my bied wil k lofsing in my lied U was dit wat my wou naby wees wat my in guns aanskou het toe ek op U gebou het 6 U het my nimmer oorgegewe aan vyande wat wreed getrag het na my leed Deur U bevryder van my lewe kan ek met vrye skrede nou wandel in u vrede 7 Toon tans o HEER u mededoë verhoed my ondergang ek is beklemd en bang n Swaar verdriet deurknaag my oë my siel is mat van klagte my liggaam sonder kragte 8 n Bitter smart verteer my lewe my tyd word deur geklag verslyt die ganse dag Ek voel my kragte my begewe My ongeregtighede deurwoel my kranke lede 9 Ek word bespot beskimp vanweë my haters van my smaad hoor ek die bure praat Selfs vriende is my ongeneë my reeds in smart verlate ontvlug hul op die strate 10 Ek is vergeet soos een wat dood is ek is wie dink daaraan soos iets wat al vergaan Hul skinder nou dat ek in nood is en daar is geen verkwikking maar onrus en verskrikking 11 Terwyl hul raad hou teen my lewe en teen my samespan met heimelike plan het ek my aan U oorgegewe Op U alleen staan my verwagting by smaadtaal en veragting 12 HEER in u hande is my tye ek steun in al my leed op U alleen wat weet die maat en einde van my lye Red my o sielsverblyder van vyand en bestryder 13 Onthou my nie u wonderlig nie blik in u goedheid neer en red my tog o HEER Laat my nie voor my haters swig nie Laat nooit verleë sug nie wie biddend tot U vlug nie 14 Beskaam verskrik die goddelose laat hul in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/ps/31 (2015-12-05)
  Open archived version from archive •