archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2005, 12 Maart, Pretoria-Maranata (ad-hoc) | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  voertaal Die vergadering word gekonstitueer en tot moderamen word verkies Ds C Kleijn as voorsitter ds P Nel tot assessor en br J A Smit tot skriba Nadat die afgevaardigdes en adviseurs gaan staan het as blyk van instemming met die drie Formuliere van Eenheid word besluit oor die voertaal Die sinode oordeel dat beide Afrikaans en Engels gebesig sal word dat dit afgevaardigdes vry staan om enige een van die twee tale te praat soos die spreker gemaklik daarin voel Waar nodig sal vir n vertolking gevra kan word Die amptelike handelinge sal in Afrikaans en Engels verskyn Voorstelle i s Teologiese Opleiding Kaapstad word geleentheid gegee om te motiveer waarom hulle die sinode aangevra het en wat die gedagte is met hulle konkrete voorstelle Hulle verduidelik dat die besluit van 2002 oor die Teologiese Skool TS verskillend verstaan en uitgevoer is deur verskillende betrokke partye Kaapstad wou met die aanvra van die ad hoc sinode die onduidelikhede help opklaar veral aan die hand van konsensus wat reeds op die bosberaad van 28 en 29 Januarie gehou was Ook die voorlopige kuratoreverslag lyk vir Kaapstad of dit dalk n ander roete opgaan Bydraend tot die verstaan en uitvoering van die besluit van 2002 het die werklas op die dosente n verdere krisis geskep Met die vertrek van twee van die vyf dosente moes die bestaande leraars veel harder werk Kaapstad het gevolglik besluit om hulle leraar te ontrek as dosent sou daar nie n oplossing kom nie Kaapstad spreek hulle spyt uit dat die vergadering so laat eers kon realiseer Na n besinning of die saak van Kaapstad verder behandel moet word en of dit nie die besluite van 2002 en die opdragte aan kuratore gaan vooruitloop nie word besluit dat die voorstelle van Kaapstad wel bespreek kan word

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/sinodes/2005adhoc (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 2005, 24-27 Mei, Pretoria-Maranata | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  loop Reformed Churches of New Zealand Deputate word opgedra om kontakte te hou op die huidige vlak en so op hoogte bly van sake Kerke in Afrika Daar sal n afgevaardigde na die volgende ICRC Sendingskonferensie D V in 2007 in Kenia gestuur word Free Churches of SA waarnemers moet na die VGKSA sinodes genooi word terwyl gepoog word dat die datums nie met die FCSA se General Assembly begin Mei bots nie Hulle General Assembly moet bygewoon word met die oog op n teologiese beoordeling Kerke in Noord Amerika Daar word besluit om op hoogte te bly met kerklike ontwikkelinge in Noord Amerika Ander sake Lidmaatskap van die ICRC word voortgesit Die band met die Presbyterian Churches of Eastern Australia PCEA word tans nie geïntensiveer nie maar daar moet wel op hoogte gebly word van verwikkelings in die kerke Kontakte met die Johannesburg Korean Church JKC en die sendelinge van Nam Chun Presbyterian Church Korea moet nagestreef word ter wille van verhoudingbou en moontlike samewerking in teologiese opleiding KONTAKTE MET BINNELANDSE KERKE KBK Die Sinode besluit dat verslaglewering aan die GKN v oor die verwikkelinge in die NG Kerk nietig verklaar word Die VGKSA het opnuut haar hartlike begeerte uitgespreek om waarlik een te wees met die GKSA in terme van Skrif en Belydenis Plaaslike kerke moet deeglik ingelig word oor die historiese gesprekke tussen die GKSA en VGKSA soos weergegee in die deputateverslag Die verslag moet eers met die deputate GKSA oorlê word om korrektheid te verseker Die kerke moet ook kennis neem dat die kontakte van die GKSA met die NGK en NHK geen nuwe saak in die gesprek tussen die twee kerke is nie Die volgende opdragte word aan die deputate gegee Die GKSA moet via haar deputate gevra word om n konfessioneel gebaseerde beoordeling te gee van haar verhouding met die Nederduits Gereformeerde Kerk NGK en die Nederduits Hervormde Kerk Sy moet ook via haar deputate versoek word om haar siening van kerk en kerkverband in die lig van Skrif en Belydenis konkreet te beskryf Die Sosiohistoriese metode moet in die lig van die hermeneutiese uitgangspunte soos vasgestel op die GKSA se sinode van 1988 met die deputate van die GKSA bespreek word Die aard van die binding van die GKSA aan die gereformeerde belydenis moet tussen deputate van die VGKSA en GKSA bespreek word Navraag moet gedoen word by die GKSA deputate wat hulle verhouding met die Suid Afrikaanse Raad van Kerke inhou Die besluit van die jongste sinode van die GKSA om vroue tot die amp van diaken toe te laat moet geëvalueer word in gesprekke Die moontlikhede van maniere vir samewerking met die GKSA soos bv die tussen kerkelike raad TKR moet ondersoek word Die Sinode besluit om geen nuwe deputate vir werk onder verontrustes aan te stel nie maar die werk by kerkrade aan te beveel Die rede is omdat die eerste vloedgolf van verontrusting in die NGK e verbygegaan het en baie verontrustes het reeds n ander tuiste gevind Daar blyk weinig verontrustes te wees wat hulp van buite hul eie kerkverband verlang Die opkomende verontrusting in die GKSA lê op n ander vlak as dié van die NGK e en val eerder op die werkterrein van KBK Die kerke in Australië moet van die verandering in kennis gestel word Die VGK Bethal ontvang eerste verantwoordelikheid vir die verdere hantering van die beskikbare fondse siende dat hulle moontlik werk onder verontrustes oorweeg SENDING Die sinode neem met dankbaarheid kennis dat die kerk van Mamelodi reeds vanaf 2004 die verantwoordelikheid vir die sendingwerk in Nellmapius by Maranata oorgeneem het en die kerk van Mamelodi daarmee ook sendende kerk geword het en n gedeelte van die Maranata begroting oorgeneem het Die Sinode besluit om Mamelodi en Soshanguve Noord formeel te vra om deel te wees van die nasionale samewerking rakende sending en om die akkoord te teken om as sendingbydrae in Suid Afrika n minimum bedrag van R90 per siel vir 2005 te vra en verhoog dit daarna jaarliks vir R5 per siel en om Artikel 22 van die Akkoord van Samewerking tussen die samenwerkende kerken in Nederland en die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid Afrika te wysig sodat a die sendende kerk nou jaarliks visitasie doen en b die SDSL met afgevaardigdes uit ZDNL driejaarliks visitasie doen c Daar sal verder elke vyf jaar n strategiese beplanningsessie gehou word beplan deur die SDSA in samewerking met die ZDNL Daar word verder besluit dat die Sendingdeputate in samewerking met Deputate Hulpbehoewende Kerke Artikel 11 sal omsien na passende finansiële reëlings van nuut geïnstitueer kerke vanuit die sendingwerk indien die huidige finansiële afboureëlings nie voldoende blyk te wees vir die gemeentes nie LITURGIESE MUSIEK Die voorstel dat die sinode die deputaatskap vir Liturgiese musiek nie herbenoem nie word afgewys Deputate word die opdrag gegee om eers self die hersiene Totius beryming te toets voordat dit aan die kerke gestuur word vir toetsing Hulle moet kontak maak met die betrokke deputate van die GKSA met die bedoeling om ons kerke se begeerte om die Totiusberyming te behou aan hulle oor te dra om ons samewerking met die taalkundige hersiening waar moontlik aan te bied om te kom tot samewerking by n gesamentlike uitgawe van die Psalmboek met die hersiene Totius beryming en om uit te vind of die hersiene Totius beryming deur ons kerke gebruik kan word vir ons eie kerkboek indien n gesamentlike uitgawe nie moontlik sou wees nie Deputate kry ook die opdrag om n deeglike en diepgaande studie oor die lied in die erediens te verrig om die kerke daarmee te dien HULPBEHOEWENDE STUDENTE Die Sinode besluit op die daarstelling van n dokument n vorm vir die aansoek om n beurs waarin aansoeke vir ondersteuning in die toekoms deur deputate artikel 19 beoordeel kan word Dit is belangrik dat die volle finansiële gegewens van studente wat uit die onderskeie gemeentes afkomstig is uitgeklaar moet word Indien die aansoeker ook vanuit ander bronne gerugsteun word moet dit verklaar word in die aansoekvorm

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/sinodes/2005a (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 2006a, 18 Mar, Pretoria Maranata (voortgesette) | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  G Hagg Ook teenwoordig Oudl B van Dalen Kaapstad Omdat ds Kees Kleijn self n deputaat vir teologiese opleiding was gee hy met die vergadering se instemming die stoel oor aan ds P Nel as tweede voorsitter Vrug van bespreking In kort kom die besinning van die kerke daarop neer dat al die kerke in die proses van die ontwikkeling van n eie teologiese opleiding saamgeneem wil word Dit is raadsaam geag om elke stap ter bereiking van die kosbare ideaal saam te gee Die volgende is n weergawe van die belangrikste besluite van die sinode Deputate Kuratore word van nou af verteenwoordigend aangestel vanuit die onderskeie klassisse Hulle is uit Klassis Suid Di P Nel Bethal E Viljoen Kaapstad oudl e B van Dalen Kaapstad as sekundus en A L Boessenkool Johannesburg Klassis Noord Ds J Mhlanga Soshanguve Oudl e H H Schuring Sameroeper Pretoria en G Hagg Maranata met ds R M Retief as sekundus Met betrekking tot die totstandkoming van n nuwe gedaante vir die TO word daar afgeskop met n eerste fase waar deputate kuratore met die twee streeksverteenwoordigers uit die Kaap en Pretoria Di J A Breytenbach en P G Boon en ander deelnemers soos die IRTT die volgende onderneem Om n profiel op te stel van die uitkoms van hoe die tipe student moet lyk wat by die TO afgestudeer het Dit sluit sy kennis maar ook sy gesindheid jeens die gereformeerde leer in hoe hy preke maak hoe hy as leraar of sendeling sal funksioneer in die SA konteks Om vanuit die profiel die kursusdoelwitte op te trek Om die huidige opleidingssituasie te ontleed en in die lig daarvan n stapsgewyse plan op te trek om uiteindelik by die instituut vir en deur die kerke uit te kom Geskrewe besonderhede m b t

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/sinodes/2005b (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • 2006b, 11 Nov, Kaapstad (ad hoc) | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  aspirant studente en aspirant predikante geëvalueer word Kursus doelwitte Gebaseer op die profiel van die predikant het die deputate aangegee watter vakke elke teologiese student in die VGKSA tenminste sou moet voltooi Vir elke vak word duidelike doelwitte gestel en n gewig toegeken in die vorm van n persentasie van die hele teologiese opleiding By elke vak is daar n koppeling met kompetensies Die sinode besluit om die voorgestelde vakke te aanvaar tesame met hul doelwitte as die minimum wat n teologiese student moet behaal binne die VGKSA sodat hy die vereiste bekwaamhede kan besit om toegelaat te kan word tot die bediening Die sinode aanvaar ook n matriks wat die deputate opgestel het om die gewig van elke vak in verhouding met die kompetensies in die predikant se profiel aan te dui Die sinode besluit tewens om die genoemde vakke verpligtend te stel vir toegang tot die bediening binne die VGKSA Ontleding van die huidige opleiding situasie Deputate het n ontleding gegee van die teologiese opleiding van ons twee kleurling studente in Belhar en van die opleiding wat ons Sotho sprekende studente aan die Mukhanyo Theological College MTC ontvang Die verlies aan dosente van die kerke en die sluiting van die TS in 2005 het die opleiding in die Kaap wel baie moeilik gemaak maar die toewyding en insette van veral dr H Breytenbach het daarvoor gesorg dat die opleiding kon aangaan en dat die studente hooplik in die komende jaar hulle studies op n Bth vlak kan voltooi Daarby is gebruik gemaak van dosente uit die kerke sowel as dosente buite ons kerkverband en die George Whitefield College Die sinode besluit om sy dank uit te spreek vir die uitstekende werk wat dr H Breytenbach verrig het onder moeilike omstandighede met betrekking tot die voortsetting van die opleiding aan die teologiese studente in Belhar nadat die TS gesluit is Die sinode besluit ook om voort te gaan met die opleiding in Belhar soos beplan vir 2006 2007 Wat die opleiding aan die MTC betref studeer tans vier studente van die VGKSA by die MTC naamlik br Thabo Matlaela 4de jaar br Sam Mathlokoane 4de jaar br Phinias Kgatle 3de jaar en br John Mahlangu 1ste jaar Hoewel die MTC opleiding gewaardeer word bly dit n interdenominatiewe instelling Dit maak dit noodsaaklik dat n MTC Plus program vir die VGKSA studente aangebied word Die MTC sukkel ook met n strukturele finansiële tekort Die sinode besluit om die MTC te bly gebruik waar toepaslik in oorleg met die regionale koördineerders Daar word ook besluit om die MTC te ondersteun sowel geldelik as met mannekrag en deur verteenwoordiging op die Beheerraad soos die deputate teologiese opleiding in oorleg met sendende kerke en sendingsdeputate daartoe besluit Dit mag egter nie ten koste gaan van die plant en opbou van die kerke nie Opleidings Instituut Die teologiese opleiding van studente uit die sending is tans n dringende aangeleentheid Die opleiding in die Kaap moet afgerond word en die MTC Plus program moet in

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/sinodes/2006adhoc (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Artikel 2 - Die middele waardeur ons God ken | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  waarin alle skepsels groot en klein die letters is wat ons die onsigbare dinge van God naamlik sy ewige krag en goddelikheid duidelik laat sien soos die apostel Paulus sê Rom 1 12 Al die dinge is genoegsaam om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem Ten tweede maak Hy Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan ons bekend en wel

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/bely/ngb/2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive •