archive-za.com » ZA » V » VGK.ORG.ZA

Total: 61

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nut van Christus se opstanding | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  gemaak word tussen Gód en ons Dat ons skúld by God op geruim word Nou maar goed dáár voor het Christus in die eerste plek aan die kruis gesterf dia 7 Om vir ons by die hemelse Regter vryspraak van ons skuld te verdien Soos Petrus geskryf het Christus het vir ons sondes gely om ons tot God te bring Om te bewerk dat God ons weer in sy arms kan sluit Maar daarvoor moes Christus nie net sterf nie Hy moes ook weer uit die dood opstaan Anders sou die gereg tigheid die vryspraak wat Hy vir ons verdien het steeds nie by ons kon uitkom nie Hy sal Self in lewende lywe ons daarin moet laat deel Want Hy het ons plaasvervanger by God geword Die Hoëpriester wat ons al mal by God verteenwoordig Wat soos die hoëpriester in die OT ons almal se name op hy hart en op sy skouers dra So het Hy in ons plek die hele moeilike pad gestap waarop Hy ons straf moes dra Maar so verteen woordig Hy ons nou ook almal by die Vader as die Mens wat vir almal vry spraak verdien het dia 8 Ek u jy ons is en bly voor God van ons eie sondaars Wat steeds Vader se woede en vloek verdien vervolg Slegs as Christus as my Middelaar en Hoë priester voor my gaan staan om my skuld by Vader te bedek kan en wil God ook graag my weer in liefde aan neem Maar daarvoor moet ek myself wel totaal en al aan Hom uitlewer Die lewe heeltemal buite myself in Hom soek dia 9 By Hom ingelyf word soos die meeste vroeëre tuis lande na 1994 weer by Suid Afrika ingelyf is En hulle zelfstandigheid verloor het Ek het al eerder daarop gewys hoedat in die Bybel verskeie kere gesê word dia 10 nie dat ons deur Chris tus gered word nie maar ín Christus Verbonde aan en so een met Hom as ons hoëpriester So het ons dit ook gelees in die brief aan die Efesiers Kyk gerus nog n keer saam met my in 1 6 God het ons begenadig IN die Geliefde Vs 7 IN Hom het ons die verlossing deur sy bloed Vs 20 Hy het Christus uit die dode opgewek En dan 2 5 Maar God het ons wat dood was deur ons misdade en sondes lewend gemaak sáám met Christus Vs 6 God het ons sáám opgewek en saam laat sit in die hemele IN Christus Jesus As God Christus sien sien Hy ons Geen dooie Mens wat in n graf êrens buite Jerusalem lankal tot stof vergaan het nie maar n lewende Mens wat vry van skuld die doodstraf vir altyd agter Hom mog laat En wat ons wat in Ho glo almal in daardie nuwe lewe saamgeneem het Ons op n manier al klaar n plekie saam met Hom by God in die hemel gegee het Verstaan u nou ook dat Paulus in sy brief aan die kerk in Rome kon skrywe dia 11 Christus is dit wat gesterf het en so ons skuld vereffen het maar meer nog wat ook opgewek is Hy het in die lewe weergekeer wat nou aan die regterhand van God is en daar vir ons intree Dit is die eerste en belangrikste groot wins van Christus se opstanding brs en srs Sou hierdie wins nie daar wees nie sou ons ook maar van dit wat die Kategismus eers as die derde wins noem kan vergeet Is u nog bewus daarvan Ís dit daarom vir u ook die grootste wins van Pase Vier u dit in die eerste plek elke Sondag dia 12 Want die tweede wins is dat ons deur Christus se krag tot n nuwe lewe opgewek word Mens moet dit sorgvuldig lees Want dit mag n oomblik so lyk asof daar nou wel iets oor eendag in die toekoms gesê word daar kom n dag dat ons ook saam met Christus in n nuwe lewe opgewek word Maar die Kategismus praat nog altyd nie oor die wins van Christus se op standing eendag nie dia 13 Daar is n tweede wins ook vandag al NOU al word ons deur Christus se krag tot n nuwe lewe opgewek Alhoewel Christus na sy opstanding teruggegaan het hemel toe het Hy ons hier nie net so gelos nie Hy het dadelik aan die werk gespring om nou ook van ons ander nuwe mense te maak Mense wie se fokuspunt weer hul hemelse Vader is Want en ek het dit ook in my preek oor die eerste deel van Sondag 16 gesê dia 14 ons is as ons aan Christus behoort by Hom ingelyf is in God se oë al wel weer nuwe mense wat saam met Christus in n nuwe lewe opgestaan het Hy reken ons ons sondes en die straf wat n mens daarvoor verdien nie meer aan nie vervolg Maar in ons doen en late is ons glad nog nie nuwe mense nie Inteendeel Ons bely met die DL V 2 en ons ken daardie klanke ook uit die Kategismus dat daar by ons nog daagliks sondes van swakheid ontstaan sodat selfs die allerbeste werke van die heiliges nog gebrekkig is En as u bietjie selfkennis het weet u waarvan ons dan praat Of hoe Maar dit kan natuurlik nie so bly nie Christus het nie net as ons Redder aarde toe gekom om vergewing vir ons te verdien nie Maar veral om n nuwe lewe vir ons moontlik te maak Want dit is wat God sy Vader soek dat ons weer sy kinders sal wees soos Hy ons vanaf die paradys bedoel het dia 15 Die vergewing wat Christus deur sy kruisdood verdien het is maar net die fondament waarop ons weer as die oorspronklik deur God bedoelde mense opgebou word Van ons eie kry ons dit nooit reg nie Wie kan sélf die sondes wat daar steeds in ons lewe is baasraak Maar ons hoef

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1981 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Preek Openbaring by Nagmaal | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  duidelik op hierdie punt Daar is nie net n toekoms vir die siel nie maar ook vir ons liggaam Christus het liggaamlik uit die graf opgestaan met n herskape liggaam En dieselfde belowe Hy aan elkeen wat in Hom glo Op die jongste dag sal almal wat in geloof in Hom ontslaap het uit die graf opstaan met n vernuude liggaam Wanneer die basuine sal klink Dit word n herskepping net so groot en wonderlik as die eerste skepping Ja God herstel wat Hy so mooi geskape het Hy bevry sy kinders van die vernietigende invloed van sonde opstand siekte en dood Dit is God se belofte in ons teks woorde wat ons so dierbaar is Die dood sal nie meer daar wees nie Hy sal al die trane van hulle oë afvee Ons het trane in die oë as n geliefde deur die dood van ons af weggeneem word Dit is n verdriet wat ons met ons saamdra Die verdriet bly ook al was dit al jare gelede Die gemis bly Die dood is finaal dit bring finale skeiding in hierdie lewe Maar ons sien uit na die oomblik waarvan ons teks praat as God alle trane vergoed gaan afvee As daar geen rede meer gaan wees om te huil nie As woorde soos verdriet en gemis nie langer gebruik gaan word nie as sulke woorde uit die woordeboeke sal verdwyn Die dag as die dood nie meer sal wees nie nog rou geklaag of moeite Want die eerste dinge het verbygegaan Daarmee word bedoel die dinge wat deel uitmaak van hierdie wêreld Naamlik die gebrokenheid die dood sonde oorlog haat nyd konflik siekte dinge wat hoort by hierdie ou wêreld Dinge wat nie deurgang sal vind na die nuwe wêreld nie Ja die dood sal nie meer wees nie Dit wat die meeste verdriet op hierdie aarde bring Die mens se groot vyand Die vyand waaraan hy homself oorgelewer het vanaf die sondeval Deur die keuse van die mens teen God en sy gebod Teen God se goeie wil Hierdie vyand die dood aan wie se slawerny die mens nie meer kan ontkom nie want wie is daar wat nie sal sterf nie Hierdie vyand sal dan God sy dank op die vlug slaan Die dood sal nie meer wees nie Nog rou geklaag of moeite Kyk Ek maak alle dinge nuut Die Ek is Hy wat op die troon sit Hy is die boumeester van die nuwe aarde Die nuwe aarde wat duursaam sal wees Nie meer onderhewig aan die slytasie en aftakeling van hierdie bedeling nie 2e deel En dan sê God baie pertinent Skryf want hierdie woorde is getrou en waaragtig Dit is asof die HERE n eed aflê Hy staan waarborg vir hierdie belofte Hy verbind sy eie Naam daaraan Hy sê ek is die Alfa en die Omega Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet Omega die laaste Ons sou vandag sê Hy is daar van a tot z Hy staan

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1936 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Christus leer ons in sy Woord hoe sy kerk geregeer moet word | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  soos Timotheüs en Titus Vir hierdie spesiale ampte staan daar ook spesifieke vereistes en instruksies in die Nuwe Testament Die Wederdopers het egter die onderskeid tussen die amp van alle gelowiges en die spesiale ampte opgehef Hulle het oorgereageer teen die hiërargie van die Roomse kerk Met die gevolg dat die spesiale ampte as sulks afgeskaf is Volgens hulle was dit nie net die dominee wat die Woord en sakramente mog bedien nie Elkeen wat opreg bekeer was mog dit doen Enigiemand mog opstaan en beweer dat hy n roeping van God ontvang het In die gemeente mog daar geen gesagsverskille meer wees nie almal moes gelyk wees Hierdie tendens is vandag nog steeds sigbaar in charismatiese groeperings waar byvoorbeeld soiets soos n ouderling dikwels nie voorkom nie waar bedienaars van die Woord dikwels geen opleiding hoef te volg nie of net n baie beperkte opleiding Maar n gemeente wat nie spesiale ampsdraers het nie mis iets Hulle is nie kerk soos Christus dit wou gehad het nie Ons lees byvoorbeeld in Titus 1 5 waar Paulus aan Titus skryf Om hierdie rede het ek jou in Kreta agtergelaat dat jy nog verder sou regmaak wat oorgebly het en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel soos ek jou beveel het Daar het dus nog iets belangriks ontbreek Paulus het op sy sendingsreise kerke begin plant Maar n kerk is nog nie n volwaardige kerk as dit geen spesiale ampsdraers het nie Titus moes daardie werk voltooi Dit was n noodsaaklikheid dat ouderlinge aangestel moes word Christus stel onderherders aan wat moet toesien dat dinge in elke kerk plaasvind in ooreenstemming met God se Woord En om dit te kan doen moet daardie ampsdraers aan spesifieke vereistes voldoen Hoekom is dit eintlik so dat soos die NGB hier noem dat die funksies van prediking en sakramentsbediening spesifiek aan die predikant toevertrou is Gemeente dit gaan nie soseer oor die handelinge self nie Soos u weet gebeur dit ook dat ouderlinge preek lees en in uitsonderlike gevalle het dit ook al gebeur dat n ouderling die doop bedien Maar oor die handeling as sulks gaan dit nie Dit gaan veral oor die inhoudelike kant n Predikant is iemand wat n deeglike opleiding moes ontvang het om n preek te kan maak wat die Woord vanuit die grondteks uitlê en ook verantwoord kan toepas op vandag se situasie n Ouderling kan n preek lees wat deur n predikant gemaak is maar die ouderling is nie opgelei om die preek self te gemaak het nie Natuurlik is daar soms uitsonderinge naamlik ouderlinge wat behalwe vir hulle dagtaak spesiale gawes ontvang het om ook self die Woord te kan verklaar en bedien Sulke ouderlinge kan soms deur die gemeente beroep word om predikant te word ooreenkomstig art 8 van die Kerkorde Verder gaan dit ook nie oor die doophandeling as sulks nie maar die predikant het die taak om vanuit sy opleiding en ervaring te bepaal wie toegelaat word tot die sakramente en wie nie Hierdie is dus in kort waarom die spesiale ampte ingestel is Om leiding aan die gemeente te gee deur verantwoorde Woordbediening Om te waak oor die gemeente wie toegelaat word tot die gemeente en wie nie wie toegelaat word tot die sakramente en wie nie Dit is n taak wat nie enigiemand kan verrig nie maar slegs hulle wat op grond van bewese Skrifkennis wysheid ervaring en persoonlike voorbeeld deur God geroep word met behulp van die gemeente om hierdie leierposisies in te neem Tema Christus leer ons in sy Woord hoe sy kerk geregeer moet word deur n geestelike bestuurswyse deur spesiale ampsdraers aan te stel 3 Deur duidelike vereistes vir die spesiale ampsdraers vas te stel Gemeente die wyse waarop die kerk geregeer word dit is nie sommer n willekeurige saak nie Dit is nie iets wat n gemeente self mag bepaal volgens hulle eie wense en voorkeure nie Die wyse waarop die kerk geregeer moet word is in die Skrif aan ons geopenbaar Nie alle details nie maar wel die basiese fundamentele uitgangspunte In hierdie verband verwys die NGB na 1 Timotheüs 3 In die kerk moet alles naamlik behoorlik en ordelik geskied volgens die voorskrif wat die apostel Paulus in die brief aan Timotheüs daarvoor gee In Timotheüs 3 lees ons die voorskrifte oor watter persone gekies moet word om in die ampte te dien Dit is een van die fundamentele uitgangspunte Nie net enigiemand mag homself as ampsdraer uitroep nie Ook mag die gemeente nie sommer enigiemand as ampsdraers aanstel nie Daar is spesifieke vereistes waaraan daardie persone moet voldoen Paulus se voorskrif aan Timotheüs is nie vir misverstand vatbaar nie Nie sommer enigiemand nie Inteendeel n opsiener moet onberispelik wees Die man van een vrou nugter ingetoë fatsoenlik gasvry bekwaam om te onderrig geen drinker geen vegter geen vuilgewinsoeker nie vriendelik nie strydlustig nie geldgierig een wat sy eie huis goed regeer sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou As iemand nie eers sy eie huis goed kan regeer nie hoe sal hy vir die gemeente van God kan sorg Al hierdie vereistes vir n opsiener die voorskrifte van die apostel Paulus soos art 30 dit noem al hierdie vereistes moet mens natuurlik korrek uitlê Neem bevoorbeeld die vereiste dat n opsiener die man van een vrou moet wees Hierdie vereiste moet uitgelê word in die konteks van die res van Paulus se brief aan Timotheüs asook die res van die Skrif Die wyse hoe mens dit uitlê mag nie op gespanne voet staan met die konteks nie Kom ek probeer dit te verduidelik met n voorbeeld Sê nou maar daar is n broeder wie se vrou oorlede is en hy het n paar jaar later weer hertrou Is so n broeder die man van een vrou 1 Timotheüs 3 2 gee dalk nie uitsluitsel op hierdie vraag nie maar dit word wel duidelik as mens hierdie vers in die konteks van die res van die Skrif lees Dan begryp ons dat

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/node/1937 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  pos wil ontvang klik hier om in te skryf Die panorama van Christus se lewe op aarde bied ons lewe perspektief 2015 10 11 Ds PG Boon Die seën van die Here Jesus maak die poort van die koninkryk oop vir hulle wat word soos kindertjies 2015 10 04 Ds PG Boon Die Vader weet wat ons nodig het 2015 10 01 Ds PG Boon Die Skrif openbaar 2015 09 27 Ds PG Boon Jy word opgeroep om by die ware kerk aan te sluit 2015 09 20 Ds PG Boon Die voorbereiding van die tempelbou as onderdeel van God se heilsplan 2015 09 13 Ds PG Boon God sorg dat Salomo sy lewe afstem op die golflengte van sy verlossingsplan 2015 09 06 Ds PG Boon Die Evangelie oor Christus se kerk 2015 09 06 Ds PG Boon Daar is n profeet in Israel Dit is n troos Dit is ook n oproep 2015 08 23 Ds PG Boon Getuig van Christus waar en in watter omstandighede jy ook al is 2015 08 16 Ds PG Boon Christus het die Ou Testament vervul 2015 08 16 Ds PG Boon Die doop van Jesus bied u alles 2015 08 09

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=1 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  per e pos wil ontvang klik hier om in te skryf God se verlossingsplan weerspieel sy karakter 2015 07 12 Ds PG Boon Die Evangelie arriveer op Cyprus as voorbode vir baie lande wat sou volg 2015 07 12 Ds PG Boon Die Evangelie klink ook in die leer oor die twee nature van Christus 2015 07 05 Ds PG Boon Wie fokus op God se werk kom tot rus en egte godsdiens 2015 07 05 Ds PG Boon Die Heilige Gees dwing respek af vir die kerk 2015 06 21 Ds PG Boon Die menswording van Jesus Christus in die volheid van die tyd 2015 06 21 Ds PG Boon Volg die voetspore van die Heilige Gees 2015 06 14 Ds PG Boon Die Here Jesus Christus waak oor sy gemeente 2015 06 07 Ds PG Boon God se verlossingsplan ontkiem in die moederbelofte 2015 06 07 Ds PG Boon Die wonderlike werklikheid van die verkiesing 2015 05 31 Ds PG Boon Die diagnose van die Skrif is hard maar genadig 2015 05 24 Ds PG Boon Die Heilige Gees skenk n nuwe toekoms aan die Ethiopiër 2015 05 24 Ds PG Boon Waar die genade afgestof word begryp

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=2 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  volgens predikant of bybelboek kan soek Indien u graag die preke per e pos wil ontvang klik hier om in te skryf Die Bybel is betroubaar 2015 05 10 Ds PG Boon Gedra u as wyses 2015 05 03 Ds PG Boon Die goeie voorsienige God versorg bestuur en regeer alle dinge op daaglikse basis ja elke sekonde 2015 05 03 Ander Die werklikheid behoort aan Christus 2015 04 26 Ds PG Boon Jesus Christus die heerlike versekering 2015 04 19 Ds PG Boon Die skepping gee vir ons ontsag vir die Skepper 2015 04 19 Ds PG Boon Jesus Christus die heerlike versekering 2015 04 19 Ander Die skepping gee vir ons ontsag vir die Skepper 2015 04 19 Ds PG Boon Die goeie nuus is dat Christus moes ly 2015 04 12 Ds PG Boon Aanbid die Heilige Gees want Hy is God 2015 04 12 Ds PG Boon Ons Here Jesus Christus is waaragtige en ewige God 2015 03 22 Ds PG Boon Die Skrif openbaar aan ons God Drieënig sodat ons die Vader Seun en Heilige Gees mag ken vertrou en aanbid 2015 03 15 Ds PG Boon Esegiël profeteer oor die wonder van kerklike eenwording

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=3 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  preke per e pos wil ontvang klik hier om in te skryf Die gesag van die Skrif berus op die gesag van sy Outeur 2015 02 22 Ds PG Boon Die heerlikheid van die HERE verlaat die tempel maar nie die gebrokenes van hart nie 2015 02 15 Ds PG Boon Die lewende God het profete en apostels geroep 2015 02 15 Ds PG Boon As laaste remedie beveel God Esegiël om n drama op te voer voor die oë van sy volk 2015 02 08 Ds PG Boon So hard soos diamant en so soet soos heuning 2015 02 01 Ds PG Boon Die middele waardeur ons God ken 2015 02 01 Ds PG Boon God is groot en mense klein 2015 01 25 Ds PG Boon Ons God is die enige God en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is 2015 01 18 Ds PG Boon Inleiding tot Nederlandse Geloofsbelydenis preke 2015 01 11 Ds PG Boon Josua lei die volk in die vernuwing van die verbond met die HERE 2015 01 04 Ds PG Boon Gee my meer geloof 2015 01 01 Ds FJ Bijzet Baie is geroep maar min is uitverkies 2015 01 01 Ds

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=4 (2015-12-04)
  Open archived version from archive

 • Alle Preke | Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
  predikant of bybelboek kan soek Indien u graag die preke per e pos wil ontvang klik hier om in te skryf God is vir ons n veilige vesting 2014 12 21 Ds PG Boon Christus die Vredevors laat ons sy heil geniet 2014 12 07 Ds PG Boon Die bloed van Christus reinig ons van alle sonde 2014 12 07 Ds PG Boon Gaan en doen jy net so 2014 11 30 Ds PG Boon Vir die Evangelie van Christus hoef ek my nie te skaam nie 2014 11 23 Ds PG Boon God is die oorsprong van alle goeie gawes 2014 11 23 Ds PG Boon Loflied op die HERE van die skepping 2014 11 16 Ds PG Boon Die HERE soek ons met sy Woord 2014 11 09 Ds FJ Bijzet Christus leer ons om te vra na God se wil 2014 11 09 Ds PG Boon Noodkreet tot Hom wat trou bly 2014 11 02 Ds PG Boon God soek ons met sy Woord 2014 10 26 Ds FJ Bijzet God is heilig want Hy is die God van die lewe 2014 10 26 Ds PG Boon Ons het n indrukwekkende God 2014 10 19 Ds FJ

  Original URL path: http://vgk.org.za/vgk/preke?page=5 (2015-12-04)
  Open archived version from archive •