archive-za.com » ZA » S » SAQA.ORG.ZA

Total: 199

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  onyulwe 4 Ukwenzela ukufumana abatyunjiweyo njengoko kubonakalisiwe kwicandelwana 3 uMphathiswa uya kwenza isaziso kwiGazethi somnqweno wakhe wokonyula amalungu eGunya kwaye ke uya kucela nawuphina umntu okanye umbutho kwimimandla ekuthethwa ngayo kwicandelwana 3 ukuba angenise amagama abantu abathi ngenxa yesakhono sabo okanye amava abo kwimicimbi emayelana nemisebenzi yeGunya babe kanti bafanelekile ukuba bangonyulwa ukuba babe ngamalungu eGunya kwaye ke xa kungeniswa amagama uya kujongwa umba wokumelwa kwabantu ngabantu 5 Ukwenzela utyumbo lwabantu ekuthethwa ngalo kumhlathi n wecandelwana 3 iya kuba lutyumbo olunye kuphela oluya kwenziwa liziko okanye umbutho 6 Ilungu leGunya ngaphandle kwegosa elongameleyo liya kusibamba isikhundla ixesha elingagqithanga kwiminyaka emithathu njengoko uMphathiswa eya kuthi abone ngexesha lokungena kwalo esikhundleni eso kwaye ke ilungu lingaphinda lonyulelwe elinye ithuba lokubamba isikhundla xa lifikelele esiphelweni ithuba lokuqala 7 UMphathiswa uya kuthi aqwalasele izibonelelo zecandelwana 3 xa etyumba 8 Amalungu ekuthethwa ngawo kwicandelwana 2 naku 3 aya kuthi ngemvume yoMphathiswa onyule umntu ofanelekileyo ukuba abe ligosa elilawulayo phantsi kweemeko zokwalathelwa eziya kuthi zimiselwe liGunya ngemvume yoMphathiswa kwakunye nemvume yoMphathiswa wezeziMali Imisebenzi yeGunya 1 Phantsi kwezibonelelo zecandelwana 2 iGunya liya i kongamela uphuhliso loPhahla lwemiGangatho mfundo yesiZwe kwaye ii liqulunqe lipapashe iipholisi inkqubo kunye neenqobo zovavanyo ukubhaliswa kwamaziko anoxanduva lokuseka umgangatho wemfundo noqeqesho ukuvuma amaziko anoxanduva lokongamela nokuphicotha oko kuzuziweyo ngokwemigangatho okanye imigangatho mfundo ukongamela ukwenziwa koPhahla lwemiGangatho yesiZwe kubandakanywa ukubhaliswa okanye ukuvunywa kwamaziko ekuthethwe ngawo kumhlathi a nokunikezelwa kwemisebenzi kuwo ukubhaliswa kwemigangatho yemfundo yesizwe amanyathelo okuqinisekisa ukuthotyelwa kwezibonelelo zokuvunywa kunye namanyathelo okuqinisekisa imigangatho kunye nemigangatho mfundo ebhalisiweyo iyalingana neyelizwe ukucebisa uMphathiswa kwimicimbi emalunga nokubhaliswa kwemigangatho yemfundo ukuba noxanduva lokulawula izimali zeGunya 2 iGunya liya kulandela iinjongo zoPhahla lwemiGangatho mfundo njengoko kuthethwa ngayo kwicandelo 2 lize lenze imisebenzi yalo ekuthethwa ngayo kwicandelwana 1 emva kokudibana kunye nokusebenzisana namasebe karhulumente amaziko abekho ngomthetho iinkampani amaziko kunye nemibutho enoxanduva lwemfundo uqeqesho nokunikezela ngezatifikethi zemigangatho eya kuthi ichatshwazelwe luPhahla lwemiGangatho mfundo yesiZwe malunga nokufaneleka kwePalamente kunye nezindlu zowiso mthetho kumaphondo ngokwecandelo 126 lomGaqo siseko namalungelo amandla kunye nemisebenzi yamaziko alawulayo eyunivesithi okanye iiyunivesithi kunye netekhnikhoni okanye iitekhnikhoni njengoko kubonelelwe kuwo nawuphina uMthetho wePalamente Imisebenzi yegosa elilawulayo 1 Igosa elilawulayo liya kuba noxanduva kwiGunya ekwenzeni imisebenzi yalo ngokwalo Mthetho kongamela amagosa nabaqeshwa beGunya kwaye ke liya kuba ligosa elongamayo lweGunya elinoxanduva lokubuzwa ngezimali ezifunyenweyo ezihlawuliweyo kunye nempahla ethengiweyo liGunya 2 Igosa elilawulayo liya kuncediswa kwimisebenzi yalo ngamagosa kunye nabaqeshwa beGunya njengoko liya kuthi lona libachongele ukwenjengalo ngokwecandelwana 1 Amandla eGunya 1 IGunya lingamisela iikomiti lize lichongele abantu abangengomalungu eGunya ukuba babe ngamalungu eekomiti iGunya liya konyula usihlalo wazo zonke iikomiti iGunya linakho ukuyichitha okanye liyihlenga hlengise ikomiti IGunya linakho ukunikezela ngamandla alo kuyo nayiphina ikomiti kungabandakanywa amandla ekubhekiswa kuwo kweli candelo kodwa ke iGunya aliyi kuxuthwa amandla elinikezele ngawo kwaye lingaphinda liwathathe loo mandla belinikezele ngawo IGunya lingazijika okanye lizichithe izigqibo zekomiti enjalo 2 IGunya linokusombulula iiyantlukwano ezimalunga nokwenziwa kwemisebenzi yalo ekuthethwa ngayo kwicandelo 5 3 IGunya linokufumana kwaye linikise ngee asethi 4 IGunya lingenza ukuba kwenziwe uphando elilubona lufanelekile ngokunxulumene nomsebenzi walo 5 IGunya lingenza nawuphina umsebenzi anokuthi uMphathiswa alinike onento yokwenza noPhahla lwemiGangatho mfundo yesiZwe Iintlanganiso zeGunya

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95xho.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  hi siku ra ku hlawuriwa ka yena naswona xirho xi nga ha thoriwa nakambe loko nkarhi wa xona wa ku va ehofisini wu herile 7 Holobye u ta landzelela xiyenge ntsongo xa 3 nkarhi hinkwawo eku tholeni ka yena 8 Swirho leswi nga ta va swi hlawuriwile ku ya hi swiyenge ntsongo swa 2 na 3 swi ta thola munhu wa vuswikoti ni ntokoto ku va muhofisi nkulu hi ku pfumeleriwa hi holobye la nga ta tirha hi ku landzelela swipimelo leswi vekiweke hi Vulawuri hi ku pfumeleriwa hi holobye loko a vulavurisanile ni holobye wa timali Mintirho ya Vulawuri 1 Ku ya hi xiyenge ntsongo xa 12 Vulawuri byi ta I Vonisisa ta matumbuluxele ya NQF ni ii Ku vumba no kandziyisa tipholisi ni swilaveko swo tsarisa minhlangano yo tirha ku vumba swipimelo ni tidyondzo swa dyondzo ni ndzetelo ni mpasiso wa minhlangano leyi tirhaka ku xiyisisa no kambisisa leswi edliweke mayelana ni swipimelo sweswo kumbe tidyondzo Vonisisa masungulele yo tirhisa NQF ku katsa ni ntsariso ni mpasiso wa minhlangano leyi kombisiweke eka ndzimana ya a ni ku nyika ka mintirho ka minhlangano leyi ntsariso wa swipimelo ni tidyondzo swa rixaka magoza yo vonisisa leswaku ku landzeleriwa swilaveko swa mpasiso ni magoza yo vonisisa leswaku swipimelo ni tidyondzo leswi tsarisiweke swa pimaniseka ni swa misava hinkwayo tsundzuxa holobye mayelana ni hinkwaswo leswi fambelanaka ni ntsarisowa swipimelo ni tidyondzo ni ku lawula timali ta Vulawuri 2 Vulawuri byi ta yisa emahlweni swikongomelo swa Rimba ra NQF tani hilaha swi kombisiweke hakona eka xiyenge xa 2 ni ku endla mintirho ya byona tani hilaha yi kombisiweke hakona eka xiyenge ntsongo xa 1 endzhaku ka mbulavurisano ni ntirhisano ni tindzawulo ta mfumo minhlangano ya mfumo tikhampani minhlangano hinkwayo leyi tirhanaka ni timhaka ta dyondzo ndzetelo ni ku nyika tisetifikheti ta swipimelo leswi nga ta khumbhiwa hi NQF Hi ku languta vuswikoti bya palamende ni mimfumo ya milawu ya swifundza nkulu ku ya hi xiyenge xa 126xa Vumbiwa xikan we ni matimba timfanelo ni ntirho wa minhlangano yo lawula yunivhesiti kumbe tiyunivhesiti na tithekinikoni tanu hilaha swi vekiweke hi kona eka Nawu wun wana ni wun wana wa palamende Ntirho wa muhofisi nkulu 1 Muhofisi nkulu u ta va ni vutihlamuleri eka Vulawuri byo endla mintirho ya byona Vulawuri ku ya hi Nawu lawula vatirhi ni van watihofisi va Vulawuri ni va yena a nga ni vutihlamuleri hi ku yimela Vulawuri eka swa timali leti amukeriwaka mihakelo leyi endliwaka ni nhundzu leyo famba fambiseka leyi xaviwaka hi Vulawuri 2 Muhofisi nkulu u ta pfuniwa eka mintirho ya yena ku ya hi xiyenge ntsongo xa 1 hi vatirhi ni van watihofisi va Vulawuri tani hilaha muhofisi nkulu a nga ta swi lavisa xiswona Matimba ya Vulawuri 1 Vulawuri byi nga vumba tikomiti ni ku thola vanhu lava nga riki swirho swa Vulawuri eka tikomiti leti Vulawuri byi ta thola mutshami wa xitulu wa komiti yin wana ni yin wana Vulawuri byi nga herisa kumbe ku sungula hi vuntshwa komiti Vulawuri byi nga nyiketa man

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95tso.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  ya gagwe ya go dula kantorong ge nako ya gagwe ya mathomo e fetile 7 Letona ge a tlatùa sekgoba se sengwe le se sengwe o tla ela hloko ditlhaloùo tùa seripana sa 3 8 Maloko ao a boletùwego mo go seripana sa 2 le 3 a tla re ka tumelelo ya Letona a kgetha motho yo a nago le bokgoni go ba mohlankedi phethiùi mo mabakeng a moùomo ao a tlago bewa ke Bolaodi ka tumelelo ya Letona yeo e filwego go tee le Letona la tùa Matlotlo Meùomo ya Bolaodi 1 Go ya ka ditlhaloùo tùa seripana sa 2 Bolaodi bo tla i hlokomela tùwetùopele ya Legora la Mangwalo a Thuto la Bosetùhaba le ii go hlama le go kwalakwatùa melaotshepetùo le dinyakwa tùa go ngwadiùwa ga makgotla ao a nago le maikarabelo a go hlama maemo goba boleng bja thuto le tlhahlo le tumelelo ya makgotla ao a nago le maikarabelo a go ela hloko le go sekaseka diphihlelelo go ya ka maemo ao goba mangwalo a thuto hlokomela tiriùo ya Legora la Mangwalo a Thuto la Bosetùhaba go akaretùa le go ngwadiùwa le tumelelo ya makgotla ao a bolelwago go temana ya a le go fiwa ga meùomo go ngwadiùwa ga maemo a bosetùhaba le mangwalo a thuto magato a go netefatùa go sepelelana le melao ya tumelelo le magato a go netefatùa gore maemo le mangwalo a thuto ao a ngwadiùitùwego a phenkgiùana le a boditùhabatùhaba eletùa Letona mo mererong yeo e amago ngwadiùo ya maemo le mangwalo a thuto le maikarabelo a taolo ya matlotlo a Bolaodi 2 Bolaodi bo tla ùala morago maikemiùetùo a Legora la Mangwalo a Thuto la Bosetùhaba bjalo ka ge go hlaloùitùwe go seripa sa 2 mme bja dira meùomo ya Bolaodi bjalo ka ge go hlaloùitùwe go seripana sa 1 morago ga go ikgokaganya le tùhomiùanommogo ya mafapha a mmuùo makgotla a mmuùo dikhamphani makgotla le ditlhangwa tùeo di nago le maikarabelo go thuto tlhahlo le tumelelo ya maemo ao a tlago dumelelwa ke Legora la Mangwalo a Thuto la Bosetùhaba go elwa hloko bokgoni bja Palamente le tlhakamelao ya porofensi go ya ka seripa sa 126 sa Molaotheo le ditokelo matla le meùomo ya makgotla a taolo a yunibesithi goba diyunibesithi le thekinikone goba dithekinikone bjalo ka ge go hlaloùitùwe ka go wo mongwe le wo mongwe wa Palamente Meùomo ya mohlankedi phethiùi 1 Mohlankedi phethiùi o tla ba le maikarabelo go Bolaodi go diragatùa mediro ya yona go ya ka Molao wo hlokomela bahlankedi le baùomi ba Bolaodi le go ba mohlankedi wa tùa ditùhelete tùa Bolaodi yo a nago le maikarabelo a go ngwala ditùhelete tùeo di amogelwago ditefelo le dithoto tùeo di ùuthago tùeo di rekwago ke Bolaodi 2 Mohlankedi phethiùi o tla thuùwa mo meùomong ya gagwe go ya ka seripana sa 1 ke bahlankedi le baùomi bao ba Bolaodi go ya ka mo mohlankedi phethiùi a ka laelago ka gona lebakeng le Matla a Bolaodi 1 Bolaodi bo ka hlama dikomiti mme

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95sep.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  a batho bao ka lebaka la boiphihlelo le boitsebelo ba bona malebana le mesebetsi ya Bolaodi bona ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa ba ka lokelang ho ba ditho tsa Bolaodi Ha mabitso ana a se a fumanwe ho tla tadingwa boemedi ke ho re mabitso ana a emetse makgotla kapa mekgatlo efe ho e boletsweng ka hodimo 5 Bakeng sa ho thonya batho ho latela seratswana sa n sa karolwana ya boraro ho tla thonngwa feela motho a le mong bakeng sa mokgatlo o mong le o mong o emetsweng 6 Setho sa Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa se tla ba le hona ho sebetsa Bolaoding bona nako e sa feteng dilemo tse tharo Nako ena e tla laolwa ke Letona ka nako eo setho se amohelwang mosebetsing ona wa bohlokwa Setho sona seo se ka boela sa amohelwa hape nako e lekanang le ya pele ha nako ya hae eo a neng a e abetswe pele e se e fedile 7 Ha Letona le lokela ho tlatsa sekgeo se hlahileng Bolaoding bona ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa le tla sebetsa ho ya ka boemedi ba makgotla kapa mekgatlo e hlahellang karolwaneng ya boraro 8 Ditho tse bolelwang karolwaneng ya bobedi le ya boraro di tla amohela motho ya itseng ho ba setho sa lekgotla la phethahatso ho ya ka tse lebeletsweng ke Bolaodi ba Mangolo a thuto Afrika Borwa Kamohelo ena e tla amohelwa le ho tiiswa ke Letona la Thuto mme le sebedisana le Letona la Ditjhelete Mesebetsi ya Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa 1 Ho ya ka ditaelo tse hlahisitsweng karolwaneng ya bobedi Bolaodi ba Mangolo a Thuto mona Afrika Borwa bo tla i hlokomela hore ho be le tswelopele mesebetsing ya Moralo wa Setjhaba wa Mangolo a Thuto le hore ii Bolaodi bo etsa le ho phatlalatsa maano le mekgwa ya tataiso bakeng sa ngodiso ya mekgatlo e ikarabelang bakeng sa ho theha dihlopha tse itseng tsa thuto le mangolo a itseng a thuto le kananelo ya mekgatlo e ikarabelang bakeng sa ho hlokomela le ho lekola katleho ya tse fihleletsweng ke dihlopha le mangolo ao a thuto ho hlokomela hore ho be le tshebediso e phethahetseng ya Moralo wa Setjhaba wa Mangolo a Thuto mme ho akaretswa le kamohelo kapa kananelo ya mekgatlo e boletsweng seratswaneng sa a le ho ajwa ha mesebetsi e itseng eo mekgatlo ena e lokelang ho e phetha ngodiso ya dihlopha tsa setjhaba le mangolo a thuto mehato e lokelang ho latelwa bakeng sa ho hlokomela hore ho ikamahangwe le ditaelo tsa kananelo le mehato e lokelang ho latelwa hore dihlopha tse itseng thutong esita le mangolo a thuto a itseng a boemong bo tshwanang le boemo ba mangolo a thuto a dikolo tse ding lefatshe ka bophara ba lona ho eletsa Letona mabapi le ditaba tse amanang le ngodiso ya dihlopha tsa thuto esita le ona mangolo a thuto le ho ba le boikarabelo ba ho laola ditjhelete tsa Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa 2 Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa bo tla kgothaletsa hore ho latelwe sepheo sa Moralo wa Setjhaba wa Mangolo a Thuto jwalo ka ha se hlahella karolong ya bobedi Bolaodi bo tla boela bo kgothaletsa hore ho phethwe mesebetsi ya Bolaodi jwalo ka ha e hlahella karolwaneng ya pele kamora ho kopana le ho buisana le mafapha a itseng a mmuso mekgatlo ya mmuso dikgwebo tse kgolo mekgatlo le ditsha tsa thuto tse nang le boikarabelo bo itseng ho tsa thuto thupelo le ho ntshwa ha mangolo a thuto bakeng sa ho feta dihlopha tse itseng e leng se laolwang ke Moralo wa Setjhaba wa Mangolo a Thuto ho tlotla le ho ananela bokgoni ba Palamente le makgotla a etsang melao ho latela karolo ya lekgolo mashome a mabedi a metso e tsheletseng ya Molao wa Motheo esita le matla le mesebetsi ya makgotla a busang a yunivesithi kapa diyunivesithi le thekenikono kapa tsona dithekenikono jwalo ka ha ho boletswe Molaong ofe kapa ofe wa Palamente Mesebetsi ya mohlanka wa lekgotla la phethahatso 1 Mohlanka wa lekgotla la phethahatso o tla ikarabella ho Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa bakeng sa ho phetha mesebetsi ho latela Molao ona laola le ho lekola mosebetsi wa bahlanka le basebeletsi ba bang ba Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa le ho ba mohlanka ya hlokomelang ya hlokomelang matlotlo kapa ditjhelete tsa Bolaodi tse keneng ditefello tse entsweng le thepa e sa tsitsang e rekisitsweng ke Bolaodi 2 Mohlanka wa lekgotla la phethahatso o tla tshehetswa phethahatsong ya mesebetsi ya hae ho latela karolwana ya pele ke bahlanka ba bang esita le basebeletsi ba bang ba Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa ho ya kamoo yena mohlanka wa lekgotla leo la phethahatso a ka fumanang ho tshwaneleha ka teng bakeng sa morero ona Boikarabelo ba Bolaodi ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa 1 Bolaodi ba Mangolo a thuto Afrika Borwa bo ka theha dikomiti kapa makgotlana mme ba amohela batho bao eseng ditho tsa Bolaodi hore e be ditho tsa makgotlana ana Bolaodi bo tla amohela modulasetulo bakeng sa lekgotlana le leng le le leng Bolaodi bo ka fedisa kapa ho tsosolosa lekgotlana botjha Bolaodi bo ka arola boikarabelo ba bona haese feela boikarabelo bo boletsweng karolong ena lekgotlaneng lefe kapa lefe Le ha ho le jwalo matla a Bolaodi a keke a nkuwa ke lekgotlana leo motjhaotjhele mme ke ka hona Bolaodi bona ba Mangolo a Thuto Afrika Borwa bo ka fedisang matla ao a adimilweng lekgotlana ka nako efe kapa efe Bolaodi bo ka etsa sehlomathiso qetong ya lekgotlana kapa ba qhelela qeto eo ya lekgotlana thoko 2 Bolaodi bo ka rarolla mathata a diqhwebeshano a amanang le phethahatso ya mesebetsi e boletsweng karolong ya bohlano 3 Bolaodi bo ka amohela le ho rekisa matlotlo a bona 4 Bolaodi ba Mangolo a Thuto mona Afrika Borwa bo na le matla a ho laela hore ho etswe diphuputso mabapi le phethahatso ya mesebetsi ya bona

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/2014/act58-95sot.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  approval of the Minister appoint a competent person to be executive officer on such conditions of service as may be determined by the Authority with the approval of the Minister granted with the concurrence of the Minister of Finance Functions of Authority 1 Subject to the provisions of subsection 2 the Authority shall i oversee the development of the National Qualifications Framework and ii formulate and publish policies and criteria for the registration of bodies responsible for establishing education and training standards or qualifications and the accreditation of bodies responsible for monitoring and auditing achievements in terms of such standards or qualifications oversee the implementation of the National Qualifications Framework including the registration or accreditation of bodies referred to in paragraph a and the assignment of functions to them the registration of national standards and qualifications steps to ensure compliance with provisions for accreditation and steps to ensure that standards and registered qualifications are internationally comparable advise the Minister on matters affecting the registration of standards and qualifications and be responsible for the control of the finances of the Authority 2 The Authority shall pursue the objectives of the National Qualifications Framework as provided in section 2 and execute the functions of the Authority as provided in subsection 1 after consultation and in co operation with the departments of state statutory bodies companies bodies and institutions responsible for education training and the certification of standards which will be affected by the National Qualifications Framework with due regard for the respective competence of Parliament and the provincial legislatures in terms of section 126 of the Constitution and the rights powers and functions of the governing bodies of a university or universities and a technikon or technikons as provided in any Act of Parliament Functions of executive officer 1 The executive officer shall be responsible to the Authority for the execution of its functions in terms of this Act supervise the officers and employees of the Authority and be the accounting officer of the Authority charged with accounting for moneys received payments made and movable property purchased by the Authority 2 The executive officer shall be assisted in the performance of his or her duties in terms of subsection 1 by such officers and employees of the Authority as the executive officer may designate for this purpose Powers of Authority 1 The Authority may establish committees and appoint persons who are not members of the Authority to the committees The Authority shall appoint the chairperson of every committee The Authority may dissolve or reconstitute a committee The Authority may delegate any of its powers excluding the powers referred to in this section to any of its committees but shall not be divested of a power so delegated and may at any time withdraw such a delegation The Authority may amend or set aside any decision of such a committee 2 The Authority may resolve disputes relating to the performance of its functions referred to in section 5 3 The Authority may acquire

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  ngubani noma iyiphi inhlangano kulendima okukhulunywa ngayo esigaben 3 ukuba ilethe balethe amagama abababona bekulungile ukuqokelwa ukuba ngamalunga esigungu seziPhathimandla ngokolwazi lwabo nobungoti ezindabeni ezihambisana nemisebenzi yesigungu seziPhathimandla kanti ekuletheni lamagama okuzoqokwa kuwo amalunga esigungu seziPhathimandla kuyonakekelwa kakhulu umgomo wokumelelwa representativity 5 Ngokwenhloso yokuphakanyiswa kwamagama okukhulunywa ngawo esigabeni n ngaphansi kwesigaba 3 inhlangano noma inyunyana eyodwa ngeke iphakamise ngaphezu kwegama elilodwa 6 Ilunga lesigungu seziPhathimmandla ngaphandle kwelunga elikhulu liyohlala esikhundleni isikhathi esingeke sibe ngaphezu kweminyaka emithathu okuyoya ngokusho kukaNgqongqoshe ngesikhathi sokuqokwa kwalelo lunga futhi ilunga lingabuye liqokwe futhi lisebenze esinye isikhathi uma isikhathi salo sesiphelile 7 Uma egcwalisa izikhundla esithile uNgqongqoshe uyonakekela lokho okushiwo isigaba 3 8 Amalunga okukhulunywa ngawo ezigabeni 2 and 3 ayoqoka umuntu ofanele ukuba abe yilunga elikhulu ngemibandela yokusebenza eyobonwa yisigungu seziphathimandla ngokuvunyelwa nguNgqongqoshe naye oyovuma emva ngokuvumelana noNgqongqoshe wezezimali uMsebenzi weSigungu seziPhathamandla 1 ngaphandle kwalokho okushiwo esigabeni 2 Isigungu seziPhathimandla siyo i ngamela intuthuko ye National Qualifications Framework noku ii kwakha nokusabalalisa izinqubomgomo kanye nenqubo yoku ukubhaliswa kwemigwamanda enesibopho sokusungula amazinga kanye neziqu nezitifiketi eziyimvume yokwenza umsebenzi kwezemfundo noqeqesho noku nikezwa igunya kwemigwamanda enesibopho sokuqapha kanye nokucubungula imiphumela ngokwamazinga nemvume yokwenza umsebenzi ukwengamela ukusentshenziswa kwe National Qualifications Framework kubalwa noku nokubhalisa noma ukugunyaza imigwamanda okukhulunywa ngayo esigabeni a kanye nokuyabela imisebenzi Ukubhaliswa kwamazinga kanye nezimvume zokwenza imisebenzi kukazwelonke Thatha izinyathela zokuqiniseka ngokulandela ukugcinwa kwemibandela yokubhaliswa noku Thatha izinyathelo zokuqiniseka ukuthi amazinga kanye nezimvume zokwenza msebenzi ezibhlaisiwe kuyaqathaniseka nokomhlaba wonke jikelele ukwaluleka uNgqongqoshe mayela nezindaba ezithinta amazinga kanye nezimvume zokwenza umsebenzi babe nesibopho sokuphatha izimali zesigungu seziPhathimandla 2 Isigungu seziPhathimandla siyakuqhuba lokho okuphokophelwe ze National Qualifications Framework njengoba kushiwo esigabeni 2 benze nemisebenzi yeSigungu seziPhathimandla ngokuyalela kwesigaba 1 Ngemva kokubonisana nangokubambisana neminye iminyango kahulumeni imigwamanda emiswe ngokomthetho izinkampani imigwamanda izigungu ezinesibopho kwezemfundo uqeqesho kanye nezitifiketi zamazinga azothinteka yi National Qualifications Framework Ngokulandela ngokungalibali amandla amagunya ePhalamende kanye nesiShayamthetho seziFundazwe ngokwesigaba 126 soMthethosisekelo kanye namalungelo amandla kanye nemisebenzi yemigwamanda ephethe amanyuvesi namathekhnikhoni njengoba kumuswe uMthetho wePhalamende Imisebenzi yeSikhulu esiphakeme executive officer 1 Ilunga elikhulu liyo ba nesibopho esigungwini seziphathimandla sokwenza umsebenzi waso ngokulandela okushiwo uMthetho Ukuphatha ukuhlola izikhulu kanye nezisebenzi zesiGungu seziPhathimandla nokuthi abe yisikhulu sesiGungu seziPhathimandla esibhekene nokuphathwa kwezimali ezingenile kanye nezikhokhiwe ezikhishiwe nezimpahla ezithathekayo ezithengwe yisigungu seziPhathimandla 2 Lesi sikhulu siyosizwa ekwenzeni umsebenzi waso ngezinye izikhulu kanye nabasebenzi besigungu seziPhathimandla ngokubabela kwakhe umsebenzi ngokwesigaba 1 Amandla esiGungu seziPhathimandla 1 Isigungu seziPhathimandla singasungula amakomiti futhi ziqashe abantu abangesiwona amalunga esiGungu seziphathimandla ukuba babe ngamalunga ekomiti IsiGungu seziPhathimandla ziyoqoka uSihlalo walelo nalelokomiti isigungu seziPhathimandla singachitha noma sakhe kabusha ikomiti Isigungu seziPhathimandla singadlulisa noma imaphi amandla aso kunoma iliphi ikomiti ngaphandle kwamandla okukhulunywa ngawo kulesisigaba kodwa lawo mandla awayikususa kusona futhi singakuhoxisa lokho kudluliswa kwamandla noma inini Isigungu seziphathimandla singachibiyela noma sichithe inoma isiphi isinqumo sekomiti salelo komiti 2 Isigungu seziPhathimandla singaxazulula izinkinga eziphathelene nokwenza umsebenzi waso okukhulunywa ngazo esigabeni 5 3 Isigungu seziPhathimandla singathola sigcine noma sikhiphe noma iyiphi impahla 4 Isigungu seziPhathimandla singanquma ukuba kwenziwe ucwaningo uma sibona lokhu kudingekile ekwenzeni umsebenzi waso 5 Isigungu seziPhathimandla singenza noma imuphi umsebenzi esingawabelwa nguNgqongqoshe ohambisana ne National Qualifications

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95zul.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • w58j1995]WET OP DIE SUID-AFRIKAANSE KWALIFIKASIE-OWERHEID 58 VAN 1995
  aan op die diensvoorwaardes wat die Owerheid met die goedkeuring van die Minister bepaal wat met die instemming van die Minister van Finansies verleen word Werksaamhede van Owerheid 1 Behoudens die bepalings van subartikel 2 moet die Owerheid Kwalifikasieraamwerk en i toesig hou oor die ontwikkeling van die Nasionale ii beleid en kriteria formuleer en publiseer oor die registrasie van liggame wat verantwoordelik is vir die vasstelling van onderwys en opleidingstandaarde of kwalifikasies en die akkreditering van liggame wat verantwoordelik is vir die monitering en ouditering van prestasies ooreenkomstig sodanige standaarde of kwalifikasies toesig hou oor die implementering van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk wat insluit die registrasie of akkreditering van die liggame in paragraaf a bedoel en die opdra van werksaamhede aan hulle die registrasie van nasionale standaarde en kwalifikasies stappe om die nakoming van bepalings vir akkreditering te verseker en stappe om te verseker dat standaarde en geregistreerde kwalifikasies internasionaal vergelykbaar is die Minister adviseer oor aangeleenthede wat die registrasie van standaarde en kwalifikasies raak en verantwoordelik wees vir die beheer oor die finansies van die Owerheid 2 Die Owerheid moet die oogmerke van die Nasionale Kwalifikasieraamwerk soos in artikel 2 bepaal nastreef en die werksaamhede van die Owerheid soos in subartikel 1 bepaal uitvoer na oorleg en in samewerking met staatsdepartemente statutêre liggame maatskappye liggame en instellings wat vir onderwys opleiding en die sertifisering van standaarde wat deur die Nasionale Kwalifikasieraamwerk geraak sal word verantwoordelik is met behoorlike inagneming van die onderskeie bevoegdhede van die Parlement en die provinsiale wetgewers ingevolge artikel 126 van die Grondwet sowel as die regte bevoegdhede en werksaamhede van die beheerliggame van n universiteit of universiteite en n technikon of technikons soos in n Wet van die Parlement bepaal Werksaamhede van uitvoerende beampte 1 Die uitvoerende beampte a is verantwoordelik teenoor die Owerheid vir die uitvoering van sy werksaamhede ingevolge hierdie Wet b hou toesig oor die beamptes en werknemers van die Owerheid en c is die rekenpligtige beampte van die Owerheid belas met verantwoording van geld ontvang betalings gedoen en roerende eiendom aangekoop deur die Owerheid 2 Die uitvoerende beampte word in die uitvoering van sy of haar pligte ingevolge subartikel 1 bygestaan deur die beamptes en werknemers van die Owerheid wat die uitvoerende beampte vir hierdie doel aanwys Bevoegdhede van Owerheid 1 a Die Owerheid kan komitees instel en persone wat nie lede van die Owerheid is nie in die komitees aanstel Die Owerheid stel die voorsitter van elke komitee aan Die Owerheid kan n komitee ontbind of hersaamstel Die Owerheid kan enige van sy bevoegdhede uitgesonderd die bevoegdhede in hierdie artikel bedoel aan enige van sy komitees delegeer maar word nie ontdoen van n bevoegdheid aldus gedelegeer nie en kan te eniger tyd so n delegasie terugtrek Die Owerheid kan enige besluit van so n komitee wysig of tersyde stel 2 Die Owerheid kan geskille met betrekking tot die verrigting van sy werksaamhede in artikel 5 genoem besleg 3 Die Owerheid kan bates verkry en daarvan afstand doen 4 Die Owerheid

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95afr.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive

 • SOUTH AFRICAN QUALIFICATIONS AUTHORITY ACT, NO.58 OF 1995
  kuNdvuna kutsi akhetfwe 4 Ngekwenjongo yekufuna kwenyulwa njengobe kumiswe kusigatjana 3 iNdvuna itawuniketa satiso kuMculu waHulumende ngenhloso yayo yekukhetsa emalunga eMkhandlu futsi itawucela nobe ngumuphi umtimba nobe inhlangano kulemikhakha lephawulwe kusigatjana 3 kutsi tiletse emagama ebantfu ngenca yesipiliyoni nebungcweti babo etindzabeni letimayelana nemsebenti waloMkhandlu labangaba bantfu labafanelekile kutsi bakhetfwe njengemalunga aloMkhandlu kantsi ngekuniketwa kwemagama alabatawukhetfwa kutawuhlonishwa umgomo wekumelela 5 Ngekwenjongo yekufuna kwenyula njengobe kumiswe kupharagrafu n yesigatjana 3 akumelanga kube nekwenyula lokungetulu kwakunye lokwentiwe yinhlangano nobe yinyunyani yinye 6 Lilunga leMkhandlu kungafaki ekhatsi siphatsimandla lesilawulako litawuba sesikhundleni esikhatsini lesingengci iminyaka lemitsatfu njengobe iNdvuna ingamisa ngalesikhatsi sekukhetsa kantsi futsi lilunga lingaphindza likhetfwe kutsi libe lilunga kulelinye lithemu linye uma kuphela lithemu lalo lesikhundla lekucala 7 INdvuna uma igcwalisa nobe ngusiphi sikhala itawunaka timiso tesigatjana 3 8 Emalunga lacondvwe ngekwetigatjana 2 na 3 ngekwemukela kweNdvuna atawukhetsa umuntfu lofanelekile kutsi abe siphatsimandla lesilawulako ngekwemibandzela yekusebenta lengamiswa nguMkhandlu ngekwemukelwa yiNdvuna lokutawentiwa ngekuvumelana neNdvuna yeTetimali ImiSebenti yeMkhandlu 1 Ngekuvumelana netimiso tesigatjana 2 uMkhandlu i utawengamela kutfutfukiswa kweluHlakamsebenti lwaVelonkhe lwetiCu futsi ii utawusungula uphindze ushicilele tinchubomgomo netinhlelo tekubhaliswa kwemitimba lenemtfwalo wekusungula emazinga nobe ticu tetemfundvo nekucecesha futsi tekwemukelwa kwemitimba lenemtfwalo wekucubungula nekubuyeketa imphumelelo mayelana nalawo mazinga nobe ticu tekwengamela kusetjentiswa kweluHlakamsebenti lwaVelonkhe lwetiCu kufaka ekhatsi kubhaliswa nobe kwemukelwa kwemitimba lephawulwe kupharagrafu a kanye nekuniketwa kwemisebenti kuyo kubhaliswa kwemazinga neticu tavelonkhe tinyatselo tekucinisekisa kulandzelwa kwetimiso tekwemukelwa kanye netinyatselo tekucinisekisa kutsi emazinga neticu letibhalisiwe tiyafaneleka kumhlabawonkhe kweluleka iNdvuna ngetindzaba letitsintsa kubhaliswa kwemazinga neticu kanye nekuba nemtfwalo wekulawula timali teMkhandlu 2 UMkhandlu utawuphokophelela tinhloso teluHlakamsebenti lwaVelonkhe lwetiCu njengobe kumiswe kuSigaba 2 futsi utawenta imisebenti yaloMkhandlu njengobe kumiswe kusigatjana 1 ngemuva kwekubonisana futsi ngekubambisana nematiko embuso imitimba lemiswe ngekwemtsetfo tinkapani imitimba netinhlangano letinemtfwalo kutemfundvo kucecesha kanye nekumiswa kwemazinga letitawutsintfwa luHlakamsebenti lwaVelonkhe lwetiCu ngekucaphela kufaneleka kwePhalamende netishayamtsetfo temaphrovinsi ngekulandzela sigaba 126 seMtsetfosisekelo kanye nemalungelo emagunya nemisebenti yemitimba lelawulako enyuvesi nobe emanyuvesi kanye nasetheknikoni nobe ematheknikoni njengobe kumiswe kunobe kumuphi uMtsetfo wePhalamende ImiSebenti yesiphatsimandla lesilawulako 1 Siphatsimandla lesilawulako sitawutiphendvulela kuMkhandlu ngekwentiwa kwemisebenti yawo ngekulandzela loMtsetfo sitawuphatsa tiphatsimandla nebasebenti baloMkhandlu futsi sitawuba siphatsimandla lesitiphendvulelako seMkhandlu lesetfweswe kutiphendulela ngetimali letemukelwe kukhokhela lokwentiwe kanye netimphahla letitsengwe nguMkhandlu 2 Siphatsimandla lesilawulako sitawelekelelwa ekwenteni imisebenti yaso ngekulandzela sigatjana 1 nguleto tiphatsimandla nebasebenti beMkhandlu njengobe lesiphatsimandla lesilawulako singamisela leyo njongo Emagunya eMkhandlu 1 UMkhandlu ungasungula emakomiti uphindze ukhetse bantfu lebangesiwo emalunga eMkhandlu kutsi babe ngemalunga alamakomiti UMkhandlu utawukhetsa sihlalo walelo nalelo kimiti UMkhandlu ungahlakata nobe wakhe likomiti kabusha UMkhandlu unganiketa nobe nguwaphi kumagunya awo ngaphandle kwemagunya laphawulwe kulesigaba kunobe nguliphi lemakomiti awo kepha angeke wemukwe lelo gunya leliniketiwe kantsi ungakuhocisa loko kuniketwa kweligunya nobe nini UMkhandlu ungachibiyela nobe ucitse nobe ngusiphi sincumo selikomiti 2 UMkhandlu ungasombulula imibango mayelana nekwentiwa kwemisebenti yawo lephawulwe kusigaba 5 3 UMkhandlu ungatsenga uphindze utsengise tintfo letidzingekako 4 UMkhandlu ungagcugcutela kutsi kwentiwe lucwaningo lolubona lufanelekile mayelana nekwentiwa kwemisebenti yawo 5 UMkhandlu ungenta nobe ngumuphi lomunye umsebenti longaniketwa yiNdvuna ngekufaneleka ngaphasi kweluHlakamsebenti lwaVelonkhe lwetiCu Imihlangano yeMkhandlu neyemakomiti 1 Imihlangano yeMkhandlu nobe yelikomiti itawubanjwa ngetikhatsi nasetindzaweni njengobe sihlalo waloMkhandlu nobe walelo komiti kuye ngekutsi ngumuphi angancuma 2 Konkhe lokuchubeka emhlanganweni weMkhandlu nobe welikomiti angeke kutsatfwe njengelite

  Original URL path: http://www.saqa.org.za/docs/legislation/1995/act58-95swa.html (2015-12-05)
  Open archived version from archive •