archive-za.com » ZA » E » ESOR.CO.ZA

Total: 134

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • K Ê öU Ë ï s Ñj ÌBz ôh GO Î õÉ Î ³ µ y Ú Å o CËEã D í ÐèZ ¹8G S² û 5D ñn j ª ²Øã q VÿÚÞ6Ãt ³gú Úè Ë Ï Ô¾ÞØKe ë7 º¾ æÑ ì³ki f ÚT½ aÈ 7á Ð åÆ W ûô3b sã 1 9 1W Õ ràÂJY Î ÃgM U2 t NlÀeZ µ Ê Áu H mþÈ Ë mè m1øX H Î JÜç gÝ Ü Æ Ê òÅë ÀLáD ùÝøÙzUh nÔ µz Î u 0 à ¹Î PÙR c x KªaÀß² C ö bº¼7 Ëð Hn³ m³ 4 FÈÛ Û ÉÝIø Î 6 Íò D hE8 c8 Û ÆÍcï¼ c 0 å â ób iÛâ 9K A Æ òL Å Aö²VjXÍ Û aöÅ Í WÉÛÚÆN c ³Xg6 i CO Æû ÝaÃ1Üô c ô îÍm Î ¾ Ðy Ûö Ûj îh ÙKçì t tVh ½Ìa Á þ¼ÁÄ 4 g¾ çÕ ðò μ è 2 ½Wl ý Ab ãòÑ Y kû æ²óqî ÑL V Ñó Óß J m ¼fVÇ æ æ ãí LRÔÂEÔ² Î þ¹Æ é åËÚÂûÖx² Ñd L çtò ½NhcßÞ S ã ÔµïHá Îÿþßú Å o YN96ìü ð å I w Ã8 t y à à uÖ Ý j1 ñ Å oÎ þ jÑ ³ i MFkze bï 5R w ÐÙm M D i Xà iO NeOXH g 4Çþ Ö âþÚ Ì1Jå z ñËç T F Ç 4 ìË 3 s à 3Ùv þ sô ÛîȪ k Ï3¹b Cü y 8à êeÐs Åu n d Ø ØA8YèYa é L µ ʲ Í Øhã u 0 Ü YË o0 õ ú3 t8FõM qåÖÖ Àb ÜY Ó Ú9 Z v 0 b ÁzAb úÓôîñ Q9È5Õiw ÙÑ dZ¼ Ä O z1 Î6Üñkö ÿÎCg ÖùåË h mnk ì á 2 9w ÍVß8 ÕÝì ² ëûyv Ù Êßä Lîú ã Çy ¹nëÃêÙ² ³ ÍݳWVr ßì róiQ i R 0wÚä óDA K øä íwD îæ 5Y Ofk2 X goC 2 èÌÒ äásrêÚ ó½6 Q ûAM Ùà Vr oF uǼVy âlÖ ä Ô jÂL üø gâ ºYÈÖ AñöFÙ x5Ë a ¹ x ½ 9 ñ½ôàÝh ÙmüÏé ÄÀ L ÿ õw Lga SËd ô eéV Í Á0 äD³Ä Êö E Nðó ù p ä båú É g x iÜm Ñ F ìà g½d cW më hÏ âXÚj ð HäúUÑ5 FVNÑ îJDÛnwe W W Á Ó Ç ½ Ùï rZË v ü 8ÔPd ûäáµ ì í R Ùju ÎÎ í6 ²a gÊ µ ¹S ã e a ûò wÙ u J oS Ò Yæ7 ÁE v lÎ õ Ag Æ c ɹ ñèôøèôÕ ³Ä r 5è ðâ E SqHý Ñ Ì Þ èÜn Î4 hÖÔs5ôØê ÉÍ8¾NÙ ã Æ zy A º lUÉëõðb ß f Ié mk6³ßu 4Û ï Éë é 5yÉ f QJD ¼Ý ¹s lÝ è¼ ô mûv éW Ú ¼ 5g¼ OàAÛÚGn7rQM² Ë L WKÓÚÎ ú ÂN1W6 Nu ªÃëé éç¹oÀd MH äËü ÏDÄñ íùôó ÿ âÃF3ez² n É I e¼ ú WºçòʹÑn ã s³Ý nÁÍgfJÇ X À ë ùÉ iý6 Áw³ Cg Þ t Þi¼C Â ë ½üt N½lÛ ú Ûl û ï igî 7 XRïEY3 ÉJXrÂQXºJ ÔÓ Xçw Í êêµ t Ag i Mº î ͪae ã ÑZè pFÙ Ý Û rä½¾ 7 Îñ¾ ó 5qÍI ½fNêµÓgÁ wÑ Ý me n ø òúvgL úè W ùeV² Ð ogÖc Ó kË kë ä IDATJE t ³ 0 N o Ï M üÒ ò¼ pä é iàÂm Ì²Ê ÞÒ åeg7óx MðÑÙé Î sÕÔ³IÊ ºÍbÍÌ ï KÍ1é ÎÎ ÿÒ ýÒ O6 Î ç É U Âm ãv qÈívÜn òåßܵn Ö Ü R ïUwÓA ª2É ìÕöE ò½Þ ïs 6 ÛÜÚüöFaYÅ Ï ÕMKØðwbZN Ép løõ ævÜ5 ¼rÀÕW MH Ù Îî ó ﺹué 1ý ̺ Û8 Ó é óêý ÄK ãÚ½æ iÓ î k º KRÉíZ Ý Ýêù  õ ÎIÎâõÛÜ Ú lúÜ ºõMn ¹ 6qý n 7 nÒ d ó ½ Æ Þt Ló d æ 4 Ùeó îx V X 1 y 7 Ì â 2dþ ü Ü Ë ôNÊ p j 2 ºùqoØ 3 â 1t9n Kéj â eü RÒ6 åÎ cï CÄ 3 1³Z Ú Ñj r 7 k òjEà u É Ñ 45ÊÑT ø Ô5 á Áà ٠ç ã Í c ÿS D Æá1 j ë T Q æ W CÑ UÛ ª yÞ Q Sÿ U K J4 4e Þà ÿ ì Iè gP g ý l 5 á ü Ot4 ÉRáà É CÓ Cþغ ý lIÉ B În à ë Á g à1 ß LbKãð0üd qÝ C  8uîã îÆ Q20 ÇSõ Öéý V GU Ò t0 Wwj Ü ú Î Æ Ò D xîùõ ª 9 ³ ð ÐÅÛ A é³Ó õ ñsv a ÎÙ Å3 u ÊÖ ¹ ñdHÈôLÍóH yÚht Ͻ Ð53 äEdIñ ܼ Y n A ä â õ9åÉ2 d úqGþ fvW ÏÂ9 aq X 9 Rñ éüùóG 6Xßk¾ø É T ½µ Àds á YJ ²D ÌÄ Bó³N Û n Î dç R FÒ Ã U bL ÐÐH AMP 3rRz F kj6ÐÙ j µZ ð þRïf 5 d â xF Xl Êè4ÐY 3ùU VSÉØ Î nÐ ïà ôÐ tÆ8 Q ÐY O t c ÐyôèÑÐ QC Iá g X 8Ëèô È 1 n ë Áë c â ã ñ klQ è Z Þ E È ¹ Ð é ¾ ÜR ÀLå ÎÔÏ aÈ 5e2 3KÛF y Ì øç ÖÕI j5Ú K4I ñ úIà ùÏ êä OåY Xk eBQoÆÝ½Þ Jv B z n ³m ibÒ N ½òÙ f kõè D á ç ÓÆFç8 yÁ A² Ëé è Ê2ÉBxk uNÒ Ã çf B8 ì Qò FsL PòíËìa Y ªQg¼Â 1 æ ã Vâu ³T6 ºÀ 3 íþî WXy z ÆÙ þÝ Nádr ½1 l Èa í ³îìjÍ ázÇ ªc å Ç j Gd5z O à K 6 Äì F ÔÑá õo q ²9 Æ ñ á Éè ÜÈ Þ zs js 2ª dl d ÒÂËIR Jn Dóº 6á E ûë á C d HÈ Ã öéS t tV â áæt Ç U MN EÓÔ5 ñë z 9ú c a V 3 è3 p ë6 a5u m4Ö ¹iÞûIÊÙh ª1 à r H e5 ³pkt ndßGÁgã xÏs8Mó ð 0kêQª fÈ ë 3 r3 tñæ á F lÚ ÐyÉ k ƹÎn  Z ÿ ÑõFA CÁ o 1 w Ñ z áL 7ø Ç ¼ 2 ²î m AæÐ eJ ü Í ¾ PW Thw ë í á I8æ c 3ôì Û þN N t å V µ Î J Ûèêm ÚD½ ãH Ì ô ìí Gpg JKºM ô û7võ5 ÐÛ ú ²ÈÛëÈ qÄÍ ºY ÍÄ7 0ân Ü J Sù Zi ¼ÎlL¼F Ù 0mU Eí1 ù iU Kô Â6ò áL s ¼ È V z 9Ӫ⠹él 7è ã XúÞ 7w G T1Nà ãÚ J æA zJ s04Yé 9ôöÉÝfr eBàæ L è B ó5 FA ³6 Ï e óÔÊèx3 T½NÔY ØwV M T³G â I 4 j Ð M Î ÏkÈ9 Éd Á î à µ Åèo 1 k Ó ³J¾ f î 0Q Æh f Ô4m Ñ ù Ù n þÑ ÙÄ b M Ñ pëI à Òä x I ÒÌ ½C à bão ñ 86cã g ÌÜÀ ù1 ØJ Ù 92 Î ÿÎ Tò R ºYQ ª ewK Æ êS2 QQv ãUA GÊe ÄI6Ît z ÌÏEF 0 sÒÓç L² é p WÜ j R Ûh7æ ú Ë Éï èÍ ² øYS É 6Á rN NÎX Æ P g h m 7ÈPg5Q Ï Ê ë b 8 PÓ Ú¼h 9Z Z6 ¹ÏÂû Ñð í²nÀÄ 5 sº û 0 ᪠3ª lXãØà H H 3 þOì GÓ go Û F κÌü 6ÜU 6 MAL Ä Î qÝÕL ϪUäÄ æ 1 Ó ñ ð Yé ¼ xJVÏ ÇÎx ÓDÚ q á ¾ à îb ÝN óè YUJ Æ þ H H2 IõÕ IÇ ³ 40Tö ø R á ÒéFn Ä Ê Ç¹ÂýÙ û ñ T D 1Q˪ 1 ççl³Mº6W ñÄ L ÒÑÑ í ñ ð 9 ïÌ Õ¹Òkåå g 2â5u øI Mòó â9 cèå V ²t VçÜ Cx F 1ÞÅKÁSrr d Qø xJ nJ iË ðtÐ YÑ 7Ñ á Ø ÔÌ u kæ d r Ø Ö Â Su Åßw ºå3 Äh ã ÜJ µÚª7Y BåW RËåòwXs é Ë2AHh J ëÜ õRP ã 6 Ób 4 5 Ù ÍÙ ² nKr Ù Ïf ÃQ V ¹ n B l ïá dUãç Âè q Ý É S ݹ ÍÜ ÃÎ ý çNÉ Ó o5G xMÐÀ o u ç àP³l bb á Hà àb Ø nNT PÒä xM h IYÿw MÜD é ãÀ Y S ÓÐ e d Xx o Ô tæ p chþ úÎÛµIþd x Y e BN 1 ¹ TO Xkô R aÐ ìâ øñf BÖ àB F s ìPV tx åv² ìöm gU w ñf ÇóD uF N ÁV 2êI ù m C Ö Á 8T²ôzêJic Åilsö âê g ØÓeùÜô0 ZMÄ 8 uì Fë Âs ÖO nw ùÙ ç æ l Æ0ä a Ð éâ R æ D üÚpRÍA H4 ÅTvØ qÄé O8 F kLCt ¼ çÊ º èìâß å N A H ú ÃÓ ª û1ò2 F Y 8Ö ï7J ½ÉD ½ ùZ i ÊhOèà Ü s Û 4 W ëO qB ñì 4nLi ³S È ÖèÅh À ¹ QR 5 ð M6 1þÄ áCi2gh Wâ âÁ² K æjUÁ ó ½Ag Up ì ÞM 7 Uà a Á eUì M4 HI bY ðFÕ þK0 yùê 8 Ô T ü Øa d HÄ 0 SÚ 0 e Öæ G ¹å ø Égh ù å b ªp ³ ê Ô 3 a Ó ² 7Ô æa q Wx ¾ rpëÁ6Y ê ü Ç RÛ kÂÁË Ä Å N 1À Jò ú ÕãÍâ ¾M Fñ³ Ùý V S õÖdé f BR D Ãù ñM òP r ã Lõ9 5 ÅSUåþªép o ÅÁà t 9HÒ ÁÈ xq ÑïSárÉÁ â 5Ê Dõ ÿ J æîX Ûü Ð Hí ëÞÈ ïª êD NEª Ëx Xì 1Pì 1 r a þ4 8èìàL y öjy ª1Ï ö p q S t lº yë gÎ Î 1 h b8l à zx S f ÌV1 5 ø ÂÉ d Z fr WMá 1 ó ZÂÍ Õe æ òü Ñ ÙÍ ÕÄ J ª¾ Í æ Ö ÏRrÎ µ Ë Q Ð Hî 2 HÃ2B 5 s µR Ý4 A ô ç4ÛR p N ôâ  á Ë 2A ÉmÓY e XG 3 G Ùë ÓE æ ½ Î 8 ë C ïæ èA cC É Æ Õ g ñãh âB WÕ IÛÎ î Ap³þ GÒ x Ä âÀÄdk ï¾ ÈA Îð Uö 3ªÌ ÓªGÇàN f Ë àÉh Ez S C o nÄ ÔI ³ J Å9 ò Ðï G ÊH ó 4T þX á ÿBçô Ü Ú6 Fª ã Qª ÓWz Ò ÊGA½3Óø MY ì 2 íV äí a Ò Ò¹e 2 oµqâIç 7 TüVx æ è ç8 vÉ j ²É Ç8H s 2Ûû o ËÇc Bü Öéú È ÔQôC4 M PïPÆ Í üZ ç Î d ¾ ÌÓ¼g 5 QR 9Ì ôø Ä9 Áù aÇv Æ Î þd Y ë äÑV d õÅ 3K Ý4 úY ê qÚ wâ LI ï Ýèx ü ZcR U ªhL 0Ì 9ú ìØð RO vhÈ Åï1 l â kc Ìy7aS ã îä òLÈÖT lm q OO JYõEñ Ùz s Ý g ífì y X XÐ íõ f f ¹ KÐc ÜÉDCÊÄ d Ý k F äæV ª c á N Ù µ5ÂGéæÍ xz ¹êÊq U ø ³U åÉ Í Æpâ d Ó ÒK µµµ ïm8½ í æDBH غ³sDÉobI m Ï Ie iö JøDJ7gfY  ó o ðÒÊãü Ó Íäp dÕM5IÉ öç kZ ½ ØbÉØÃÕêæÍ ¼fÍj w J ÀyU è I p Úð kf 3ù TZZZöíÛ ² à ðWµÚ íô SN zGG jç ú u 8 2 SF MÔKuà ¾IÁªyöÆÚ jH ÜÞ b Á Z OHî  îô Yá ÚYÅ û³MlªCÚ J á ¾ Ø t Á Ù Á ½àÑðIIêil tV cÄ Á Õ Y GbÃÍ d ê åÓx yBI6W ìò Tør ÈÒ Y c ë Fx mj² ã Ãg í ÉÀ Òâ vGò1Q v Uà î hZ U 4 Â É U Òz 3j c 6 Í U ¼ Q I tEeI5é µG Û0biÕê ÈÎ 2 ÿ f DÚ TOS ù Rº IöÕ JZÉèoJo º db I J úéýÌ YÆZ3 è p Ï Ò S r ñ á ýÅ u kV ì þsÍÔ ÒtI2 ËÚB  ÆÄÍ ÜkãL ÓøÃF Ò ò éÕ R XV 4b çÍr 1 ¾Ô4 ³ h Ò Ý 8L Ð S ÓïTIUi ØP DkP q X Úº0x Î Ër Aâæ0 F6ت Ò gºbʲ¾âDÓè ý rfÅ æ 1Ë 1ú 4 è ïP i Ò F Q ßè þF vcT âdã T O JuÈÄ ôL 6 íóet 7ÍQ Ò ¹ À uÔ½ Ãlï Y 7ì lh 9 çj Q 8 V t NÜJ úU ÆØ Ô ú s è3 º ÎéÛg È k ë ÕÍJÏí ÜkDv 3f Û vê ì ÙpÜ é ìÅÌUI C i É6þ µµ 1éïå Û Èo ô3 K ÉÚ11 î àÜ këÔ S s J X ÍáP  î á ¹íý Õ5ì Ç ¹ ¹ éùÝþ àZ 4µwõôÁ HTúÞ o ü² ö zBC JK Ö ÿ üè S3 Ù Ê zFOgÔ ÚÙQþâd Á Ê ö Þ úîô b T mPõ þ Ô Û nÔEúô ÏJ öz éݼÁÛÔê zÇ ô¾4 z uÝÉð 5jf q I 1Ãgq gÎ0ELòuÍ Ù nÿbl ªH ÞØ ² o O Hýg3õªR² å c ùh O Ú LbΠú Á öñ sG á ÝÅ ßoÚ iÑ Ek û q¹ ëøý uö lÏ a g kç½ Ð6á m ̾Π³ îL5Vü x K X f 5 uØ Ûì fÄ NÎ Kãc nÛâ ÍxÚâ½å ôXß ßRñ ÛUn V¼ îñ Í 8 âS ÞSÚØ ó õh1Ù âÙ å Ú exf fmù k ÁÏ zvWI ÙçMìé rBåÓ Î RÙÐZzÓ M UØÃvÅÞR 2¾ v 2 É HðÊW á ç h ùèö ÎjÿçÆÒ O4 µ feKùµ N ² µ t e íöÖ 3Xöô Þ Å µÄ sÉ çvz å Þçý êqÞ Gxó xg úØ ù i xH Ü Öø È Ï0I Ùä ÿ6 w fUÅ6U cÔs á µ² j gW ìÍ ¹9 Q úD Á ép2 éÍT ÿ ö Z År ãO D áÞëh jà z Îì 1 KCþô ¼Õ JøÞQ EeQ õ aÞP o ÅåfÆ ø q m ÒT½fm ýFeÝò Þ ôXÛj VKò Þ ã dÙ ¼µ bI o ѳsg Y Óhuÿ Ky é Ý gv GgQ ªº Îáá Ú ÚÈHó ª ý ùm7o ÿa Ä x Iï3 Wá PåÐ dI íDJ ùuëË ØþÁ 1 LL Ð9 ó4âá êS ý ÊÔd ª ÐR ؾI UØ ï lqÙ û8 Hö dø XáN ÆNP ëÃ5ÑâÏ ÚLê g Y ó CN4 Ëö Ý ÏìjøýÌ 0 ûü 0 Sà z Õ ³ Há Ó ¾ ÇM â0 3 Æ Z¹z L E Q d b à Õ ÇwüdU 5Õ rfB½ß yDeNr P 9 òǹ ³j ÅÔ æé 0 Äûâ ² U qdõð iùçT 0 Ý d CP ñk ÈÂ4 QDMÝXÐH ä XE z 0LT ¹²é ³2 w S O Ú i ³íEÁúð õ ÓÓo µ X7½OU6 f 5 k wHÇÁ ç i Ïôá Z² ä 5 õ þ Ï0 âv 6kòS ù C Ùrå ßàK̺ ÿâîò Kï ùÀè 6 i c HÏ QzI ²j É Á úH LìÔW x0ú J é iÊ ú Q wµí öy M Þêç 2 ¹hD û 7B H²w W Ñ v tÚ 2ÛÖ 4 C ZlªÌ è oHel ï ¾Þü Õß Ë ü Õà b RZg hÞÒæ½² hÎ 5²U Éôºi àù³ÉÁÊ x A Jâ5á l 8 Áëy R p ú ²³ 0Zê ¼zV eK øh ýþì ö ô é² ÿVÞ êÁþ ÿ2ü Êo 5 Ìáåûw ã Ï êøý Ö ÖôëµþÞ ÛwEò ß Áþ Þß6 8 PüàèÊïÖ Z úï üñf ¹Îà ý 1 L ܲ üã eXé 4Oä wÃPAl É Ý lrØ Ê C ï É º Ák Eºfb Lê éËÒ0ÁóÇS²æÑ 0ÚlKid 4w þnn7 ²U 4G IägøÒÆh P Ò db à ²ð ë éäé Hð Oé l ñûu0äÜN Ãç kÐì A srë9C ÞøROØ C Þ ã vüqvË oúå cÏVN 1fxf yÛ ÔYC Å 7Ö ¼ ôóÕå no ó ûºVɽ È ÛÕýbfÇ V Ï áÞ NøÝÊ Ä éOØ8þ Òw Áæt ù2 8 Æ ýÈ ßHJ 7cJY C7M Ìí ú H Lh4lÙõvÒgE j T ÊN ëµ1 ² y a p f g9 F õ3FoÞÔØ Á Ùb ð ÀÔ Oj ØmØßMÉ T f ÇusZ¾µ é ädþ E¼ Û èé tÌ t6bAø vÍûÍÚ r 2 ô¾ttå èRnN k Þ t wÇæòí Ë méÎx ñMêÿ V2ÄýÏ å k ï  Õç h Håý 7 øT BûÛ ûcÚ¹ 3 PSÀ ñf ²0 ñW½GÛ Þà á êÍ T ßáÍ üÙ eÍ Æö B LÓPÐ Í o ÖE ý g F GÃÿ Ì ÝhB G w HµMdÑn õyXãmè Ï Ñ Ê U ñ á Nñ mÚ½ 6 ÞÑ õPÚjú Y Ý G ÓcP cSÙ ï ø ÿÿNj ëðö7 è îX Ðúûï êßqýì l¼j Ú5 ëì Ó r ré Á ðúö öy lÇ4 H ì ý E áï Ëà ½ ÐþÍ íàjñzË Ê ãÛÄû Sä G õù Ûß2 ú¹ å l¼q ½aEK ð ÛÛ ½¾ ôðvå 9v f ø ½sd çg ½ílz Pó úWn Óò³5Mß 8 Ð Ùí ³ßUxÞ Ö a ¹ LdÜ6 É xDå Hg4 v øö 4½ Z 0 ý þÈ f Î ² ám t r ùàT y6Þ Ò ª zÿaÕ JG z¾vmã od B NÂ Ø Û yp éå û yï ¹ ál Ý Î A ÓÐ Ì ¾7 ¼qXå 7  ÇÌ Á B J ÁÜÜP¾ éÁC½G Ný î U HH4 Ú z³eföñî ËHï lÓ LÕ Ö ª Gç Ô7 Ø Z X JÝTTÝÓ vñ m sOì ÉW æ n jjsË 3q IBòq MμÃ5ÙÆ Ù aR Ä ò òéVc 7Tº 6 Fv Éü A¼aî ÛJRÈK 2 Ø o q Å T o Tº K áæ Ä Ëð9Aµ 9 ½ ê î Ë L ÌCÃeûÊ l ºý â ù 6 Û 0ózÞ Æ htÛE Q r Ë ugw9 T kXI YM ¾ Å ëPFFuE ßu¼ThÒ¹ ÅÎU H ö ÍÙ ðáö Ò 66 Ù Ntì G Q k YL4ócãÚ 1¾ýí Ü Õ ìv ßÊMs ÿ¾ áÓ 6ùà é0fy ßÊ ÝüØ kÈ ÝÞàÆê S i uzoe h Êöx nÓz ß ÖqÅâ 2Ð à ½ OZóÄöÒÄ á DîAýJ îõ Õ À Ï ÁÄ o Sò ã Wîó õâ ÜÚ qüLÅÖ à Õ8 14R ¹ u ³Î Û c¼Ä à ÎRàÔàýl Q ß KÍ ÌÚªy W æ9V A R Mr²Nß l um XÉÜ ÙÖx Ûº8 bÞ1 ü ¾ Ú 2venìTþ 2 é EF Wf6 c î Õ iÕ ý1 íëM³ ÌxP ²U éXrÎ Q 9 1Öé Ï èPÐ õL Ö 1Ù â4MÕ¹ ÍM ³ Y t jÅdi ê2 X² 5 B CÎú1Î ré Û Ó Î g Ó I åuÅ Í Cþ ÙÛûû¼ö á Ø Îÿ ¼ õ 5 º æ 8 Ø ºh ú È Ö á á 3 ß æñ Á é kÉéQN ôM ù 30Èv 8e Ó È 7 Rß ¼m NÈeúÊà e 6² C Ë Eì e bos J JeÓ Z³z5 Øg 1ÿ iM ñKÒ ÃU j t tÄDÃ Ê ö ¼ìW m Þ S Çe þ Û pË r Å ÖïÖ5 2 Ù c l pÑpº NÐ ú ä  W 6w 3 ß½ ôÐ òÎ ì Ô zÞ Aã í 6 8ÿ Á 7 îØ zó jsà m Û6óuK V4 J Ñ 3³c å ÝVÚÜî 4þ ¾ U µ àÎÄOþT ß Ù à ö 9w A v 4 à ðʽþ ðHó Þ ÊÀ¹m ytöü Igbß âý Tow Ä Æ paÑ E nZY b CAArÁ aà o 3t Ò6 OÆÐ I Îqü ê i 2D è Nã Æ yF NÃç ñ Ì á uî Ð j¾ c à 4Dº NW ß XÅ vI Ùg V J ¾G5n3JÅÁ Á ³ L F IÆ Õ ñcÒY lõ Ð9 Ú ûÐy ç uÞ³ í ìñçV ú éq N bòÄ üæ ËVn9ûÄ ¾e¾ bW Ùöܵ 8vä0 ó 0C Ô tVå Ñeé 3² B sÒ ÿ ÞðLxØcÞ ãKï cØ á Æg Tÿ Þûú ê ÃÉÌ Ä 4 õ Ù Oaè ó Á Ì U yF 7à ¾stéCãb lÚQÈ Y Ð ç 4ÐÙ r UÁ ÇAg 3 L 9 ê pGè LÈ l à ¹ Ô Ø ýQ Z Î4éÕ Ó ò 8 a ¹ Îþ ÿH ÎËWoýÎ5 Ý ü ÊÑSÞõÆ ûööO Û e ð Þ þÆ ½ ã½ÿ aÊÍq M vÐ Y È 4 ÝxºõjHY¹2Gê Ô Ü d ²Ã0ö4 Oõ Õ â x5áL¾i½ý3 Å åKy Z yç êùÏ7¼ d Á s a æ0B Ò ù Z ãÛ x µ ãàY ø sæÍ É² l üyÀ H9Ó pÖÈ k é dÛvì úú nؽW ÉN Û m V ÛÚ ý 7u Ç ÖV ÿ  ÿ eòþ êfªÜv O y êß 0wÓ Á Dø M CéÓ ft ô Õ r qi ¼ 7ðòý l L º V ñ7 qÂðjB ÒÿUÑn 7UaÂî Éõs ô ùÂäÊûFW x ñ¹ ñ tI pÆ ã ê È3 ðÁ p Q ²îÚR ßâ½ a ÆÏýyqñ ú 3A4 ü ½W T ½º Å º M Îòà îgv Â Ì Ëw ñ¾ Ã Û Þí ºðð µ dÚ¹ä3CMfö ÒÏLó ÛIRe A ² E Y 8W6ø5 ¼Éòtè î ýWXÉ D YÅÅä p ËZ D9k  å ñ p bÊ É 2 r qA ÊÀ º ØÆ Ú H HFÍà Èb S íb PÒ3¹Ü ÎD å iM fçîÖ ýØ JãØq üÀq 4r X½ ¼4oÆ ¼ 0z OÙÖ ùþ ºôs7 ê w þª ýËSYqfù éG rå áþ ½ äÁ 06üid³ áþ  x̳ªP YqùxüFd ï Lðîß굪 è QÞÿ å½ï ïï zF g WØ äKJå 3 ÅO Ad Îvrñ ÿ üù À ußÿÜY þÈ ¾ä KÞxÈ 6ëøà ΠêÓ ¹ ìÏ ÉEvü ëä üåÇ zÑa c õ ñÕ ÇÍì k3 ¹ KÉ q ñîâ ñ ßUzbG F ïÜVþÆ Æã m å GÜR Ë Þîï w6ÀÐ Ïìh R ô C lLÞMC h ý dþò¼¾Õ ç l å 6 þDÓïÖ6 òLã û Ä MkÂgbÁÿ ¹rBå ÞÆjLps sO Ê ¼ ù Þ ²k p h F ç íÞk E ½æõóöux öèʽy Ë9Þ òn ác eíVÊÖ 7z qÐ Â Ìþ Ä úVÙ ÕY ¾ R f üõ ÈMhf 1³à ½JI òÈ6 m7qÎ S v ÉìTõ86 tù8 wÈ ½4ø ª æÆÌ ôø Õ ÝÔèhT n a g 6 Ç Þú à ¼K ò 8Ó Ûh 2ÉætÒ YE PT Iz2UAú Ë x I iÈÆ é ÕyIú Á É ìï ÏB e ½ mÔ h˺ à Ëä8 Þ Òt Ù Q ª ý Á Ç c ù Fµjóf d Õ 6 Û iS ó ò2 üÊòñ ö ªG Ⱥ à¼ ß V ö cV Ò ágè a ÿ4Á½Á Á ëd g8P 6 gÕôq ã ÙOdb î¹e ¾ýO KO ò¼Á 8pÉ3 7þõ ZÕÐP¾é o â ªÕ yõ¾Ç ¾ Ä ÙÿÄ u F Pøõ û úìÊWWl tT ôïuÄ cß CIYX wçÃK úõ kv ÙAý Á Рƪá Ç qÛý À Ó 0ý ½ Ëî ÞqÔ ßºmË ½ð b8 g zà ïy ¾9ùè Í õ Û X i eo â è k Ã Õ rÔäS aðç l yÏ Þ óÆÛ Z aGïÞÍ éâó lnjøÄ7o 58 Ñßxúl yò ûW È Iá h ÿ Yàã 8è ¾ p ¼ÓXD i S Yø fQ a F ¾qNÇ óÛá¾ Mm xD ï ö Tn ö 1í ÚakÊ C weHSU À GT ßöÍ í Ùpâ3Mp2 Æ C Y ü èãÿ W m7 z á 2X Î ò 5ÞÌ ÞQ øàüÐXï k¼ ì Fë Ü ºÂF ä O 5 ç³ ó ë l ÕÎ H õÊ ÙQ ÒMÇÈÖcáêá e Ð o Ø ü ø Ü éLÍúUÞ Ô ¼ ËÀ é E pzé³7 ô 2 D 7 CÑÞI óä è y TÙÏ XTl ß ³j C æ¾ýz 3k l Øù î a8 Ê qõÐ Ë Î 0fàÕÿ ÿð ÇÌ ÿòÚ m î ZJLþÂå ¾ó ³N v ùæ ë aø úÖC ÿq Ç a3 ýæ ñ Ó ¾go L 1y S 0s Õ Òô Ø ò ² á C å Vp ì½Ç åo½ QGG¼ æÑgW ìß ÆÂûö ç dñ² Ç ¾ø¼ ïÂÀ0ùé½o9ôÜ g èÄÏ r Í Ûï ü5 ¾ß áü í o úÌQÃûÓ ç 4óÃï úôãB NèßqÁA ûê åØQ êÅ 3Gmܲ Æ ì Üú â ýaÊÇ tÞg ñs H8 n Ah ÕÚí ù ð ëO èÄæ p J U è 1M tÆ QR V ÌÙ µúl Ä éÑÒS g æ ÜÑTª ì ê Bê ½ª0 5 uÞ3ºúÝiÞ nÞà Âïn ¹Éòû 3½ z o E zXw Ü ³Ðö ÍÞ ÝÞ JÜ Õ yúÐÒu y êýèuTub ÂÐ8Mb k ²NC å i Êgb ½u Pú B ù3 z Yz Õ r f u Ò7ìàî mÛÖZºôäQÿ úØ Á áCà aûgøsÍúpßS óð þ û Q Ðçà ½ 8h ä O Àñ Ò Ç uP y6f³w Ê D ê ÃP ¾BUÞ ú Tõ Zaéõe ÈöK p3 ç ïöï 7 ikêÕø 8iæ X L icû zÀÀóÚ þ S 8 È cÏpà øþS E p ÿÄó ¾ ¹ ûÐ Èoozêº cºÿûã Õ gÓq MJã AîÑì Ãu ¾òÚÆÿ ûGa Ü Ì Á õ N U Ð Ôʳy L¹4Ga¾ü v 4 Ñ rö ø3 ¾ Lz þJ ½ÿç F É Û û kjÇùà g ò5l¹ üÉ g 9¹ð X gÏ 8 eç DkB Ð ÔÈLi 6 ØKb û34Ævÿ ÿv iÓ Ì8 JÖ Á À m ÇD¹6àÝ ¹ÚÞÚ wà ÃçÍ 9wú p ½ é½z6N 4 Æ O fZÿ¾ öµwøÏ ú âàñ QS øçoõîÕtÒ êµ Injh 1 l wÙÛ 9Åwã ûöìk ÿäñ çÏ C z ÕÖ úÀ Î Ã vîݵ ¾ 8vÐa Ì Ó g3ÌÜ ½ç 5úcï9fðÀ ÿz47Áç9Ó O g Þ ¾ YvînéÛ ðÆ 8iÜ ö F Dà ØÚyåÚ ð ÜÇÌ èç óüY yËË d ÝÛ o ïÝH ǼJÓ¼ 2 DÆ Ã eU vàÙâ üé O iÊ p âÂË2ªÄ8ÓâL H p ã¼ÌêÏvZZà cvn Ô² Æ Ñ3Ä nzJ7U HB ÏäÄ2ÖíähQ õ zÆ FAF ãKÁ H0ü¹ Î4 id iȪ ÎJÔ¾òW k Î4x ø ßs ck éLÉ ¼Â ò1ºW j 9i ¾dÕ Í õÅD YÑÜ Ï ÿvÀy ÚÓ ÙÕ à¾ ûZéi ðMG tûYg vß x çÆv èÐtÐàò g 7nß ¾ Þ Ý ìå S f 0 þúêmófÄ òÚ A zÁ9 D 8ÁdÄÐ aóæ L¾ g RrÔÁ È Ï X³i â SÈfy Ö y C iÉzØ u ÊÄM áJ z üñLüÔà L¾ Ìñ xeXJ4læ5Q V j Ó ª û7Nÿ¼kÙ 6h Õ e Qà k US ià W hDUYÌ 1 Í H F2 çi Ä Û P2ò úÅmú8Ôk ýU ½Iê4 ÁDE î Ý pH ÒÒÖ¾cÏÖÝñ a z Û y ôÄ 7 ó ïx 1Ëö ëoÿ éÖ pÍOÿø XÃdkJ 3 o¹k üéoæ O X½lÅ ¾½ã nÓ ýä Ì È a Ag K6f 6 r q Æ â eL îÞe N7N ñ vxÛ K l 7ÔQO çTIÙu µÖ þahÌUìS HÒhØ QíÇ ª Hq AàOÆ Y ÂgÝ dÄ a MvÐ F Â2Á 7îÜ çnÄm h a ³n ë eÁ Á n ø ñ PN Òã ÏojÙÛºdÃÞ¹ Ó E Ï ýÀ íÙÛ jÝö ÊA³Â m fN që k é 9 Ö Ã A ôa8ùйcÇ 0 ô Æ aÁé ð f¼ÃêFª µ MÑ f ÓÕëwnÙº Îv 4 k6ìÜ õ o xdnE ëa àÞ ø Z ä s02 áð Í Ñª Ý 5 Õw qñ é 04ª¾ ù W ëé5 j d w shuºjÕuÞÐï89Sà î k Æ eMëº ZQ H Ñ à h6Õá áT IÔ Q LÖ b Ø áº Õ T Q ß äÉ ²x Ø úK b 0 e ÚFÒý XMØ Vk dd a õB ü aà Y½ B Ôÿ DÃ6Ë CrU è û s 2 ôW îmikõ ïÂgXÈ ßà g sÖܹs åªâ9ø¾  ùö Æ û ç V L ÐÕc Scób OÐyi à Q CSKµÃ b ËÐ YÕÒu yè IÊ NØRe RÃóôJB J ó 5 ϼuNÉ eq ù zÇ M Ùîð U U É ú Æ ºõ8 U v âs rÐÈæ 6mÝû ß½¼ ½ì ª QØ îí Dtþù ûÓ ÚÏu èlÈDþò rÆ Í á Ø QCÎYÀ b ÝvK9 g ZIdkЪ RIO á 7 t8ÇÖ 7q ½ÿqµ 3 R ªØã B O ÎÏ Y j Ö r³O ò o ÎÊ Ó ã W 5 ½ á r¾ P ÁÑ a t2j k yWc ü 2F R X5 KÿsÁä Æô õ kVo½òçÏ oÈ E s Ëʪ Ý jl Üó Ø À7 òÃe Ñi î2 Cã òDö5 Áº º ö ð à ar Î4 møðáõ ÊÇ 4² É 5ppàâWVýó E ì 3b ÿ É Ï êÁv ðå¾ v Î n 5 Y W î º u A yA IÓ ³ iAi ï¹5 kºHÊ Ò8SZ¹ ë å Y FÁ m éÃîøË ö âv sMW QRÜbRÞ g2 s J áX ñ ç D j ½Ïô P Æ OXÒ V m úIÎ ÍÉåÉBÄF ÑôYT gvQ O ÍêL z ýEF l èÑÔð ófýðÓ N í xFøÏ K ôÅ ßÿ¹ øë ï xéë À Xpùê Ï Xò a d R Ô u ÃÆÞ i òE hd i ßa Å Â q à dÒÚV É Z 7d V Dª Öhk³6À w ï ² ç7 4 KÊ Ã I Zð í2 6ÊÐ zã tx Å ì G ò 1 î îÀãï ÑÚZ 2Dá rõÁò ú1 K â ÌÎp WH ÈH Ö AjBØ Ki 9ü eÀHs iìEV æ Í7Äìex ÔJj ÙacõêUeÿ0öxç Ê îV l B ÒÀ ÌÄ ïñW zq5 h 0 íÀ N jÊÑó ölîêÇSwQwç V BçÈQº É G Y h 3è MíÑ6L ñ é ü ØÐàÔH TÐÙ 3eÐ ìIñvÅïË 0 zñ ¼Ã ½ X ÝJ o PR ÒAPóK Z bprøX Ð 6Á ³Ð9f tVèf ÒÜ ô n Y Í û N rÏEdÒ FèÌ µb s FÆ 3ê4 7 Äp K uW ÎÎIÌ kÕ x î é Í voܺkÓ 0UeÈÀ C 6 Ï CO8bò ½j X Qï G ª ox 2 îÐ1³ øgÓ 3 ªO ÜøÀ á ξ N zÂÌI i î é Ì c ö È ýÜßîZºa YU wÀ aÓ mõöÃæ äÌ ýÁ Î n yÝm ïÜGK Äø Sb8h Ï i Ó x w öÂÚÓ pÍ ùg ï ÈóO 6fD JùÄKkgO Ò w³ÿ 0ê¼dùÖ Y OÉ áÐq úÁOüuÃí 7o O éÈñ³ yyÙæi ÁT0 Éòmðåô ½ý û Áç æÆY 6oT æ ü ÿX kwptgà 3 4yìÀ Yõü r wÏæùsFÌ 2 V ê ϾöÛî uÁ õï N 3 y m ܽdÁÒ ö¹ð à ٠ëæ Óïßvî A mÑæ è 9 áÉ ùâZø²o æ 5s² p½ºrÛ Þ Z ö 2n áðï rÔDöDÓû Xyìü1 þ ç Ò ÑýO jb w Jùû KÎ q Ë zùÕÍÿ¼wéî½m Î yÖq é öðÓk wëBØ ÿ ÃÆ xøxÖ O X È3 F ï æ3ùíH X¼ñÖ Â ù óÇ ÎÆ1fÊ m 3 ÎP ñ 0q 4 Eìe Ñõ Õþt Î ² ø¼ Á ÌÞö Í ð²Eà ¾Ð á 5 k d çõë ÓQg6 k öYsæÎ M Ë w bÄ õ L uß úð ÑÂâ þªbò ɺª Lz É ä z kb j N æ ¼üm Í îá û ² ÍÎo ý à Î qò ã O ôÀS mñÁ³ êÙ Ü rÝÎ 9 ÞOÿôü ñ è é Ö Àß ÃþòïÅW¼í 9S Ñoýæ fþ t ý³g ãCçkoz çN 6wÚP ö556P àÄË X Vþ þ HÕ üþ 9tPÏßüí ã R îÁ z4À ùâz ËuÎ µt õÛ wÕýÇ ¾w pO ªêÒ ÛV ßuÑ9³çM 7 0ý áw Z 7 o0öÖû hÖð ÿé ðD5yÜ 0û ë ª ½µ½ã z à äÑg ìÞ 6eÜ Ä N 2 uéüëþµ ÈcqÏÝ osȳ U Ën å U µ Ô ß8ï ÿ ØÒê à F ÉÈtSS lSS ÿÇ óûß4ïow ò²WnHðìÙà l kÎ ÿû³Gá Ïa ÈÀ ãFö ïä øÌÉ0Ðû ÿ¼B 75 è 71 9 ís ÿ C õ í 7çªÏ ò ã b Á ë ß0 Fñ Cñ ôx áÁãÔ ÂOSÇ úø å úzùê àZ ÏC ö 78 X À ¾ 2 àç tÔ ø È CÂðý ¾üí üåö Û üÌêsO s H 7 1þ S ÝþÀ ð ÑÜT îåõD øÔÊÏ èèÞ Á Ó 8 î ø È6lÞý ùÊ á wþ î r 3ÝqøËÝ ¾öõ aôúÓï êÁ V ý ³E UIYR æ ͳ í I æj5Pæ SÊH V Ê ä C ES F¹ ôF9ÿ é ê ßÉ ¹9Xd Ê m ÆÖZ 6ä qQd ö ½Bgíز Æi eè0 EÜüæo éaÁÜ Ä Ã ¾yÎ o ¾ ôìÚÓæÿí Ø 9 EJG ô e¾óÜÙ þÛ Èõ 7½ô ðpJäð Û õÌ F ÿ È S It o ɹ ÇL w ÚÔXn Ù aÒÅEgÏ Ç K7I 6x í ÿ Ûü ox féÀçkn îÝo 9 t Õ ¼ àÎò 7 k7ì on¹gé Î Ëvf 0ïïw O IÑ Q O¾ï 7øV iØP2Õ7 1 V 2Æ ò 3 ýs È 2 Î 7ë 4 W0 q f ÆX¼ ð 8Cèà T áDCò ª Ç ZfTÆÖó Ø Ðy 3é Ø8µÙVÂ í¹ ïj îå ä Ï ì U Ë j ØÎ Ý ²ùå Æ ½î Ð Û Âýâ È lim vázzï à Ì Ø¼mß² Û ªÉ Î ü Ù²tdzëö mí Ãz u ð h ¾Ö kÿúÒéGO Ò µÃëûð  dö Î ùÅ D éë O fâ O 2 üÌ õôÞM aò sc qÅu ø Ù s3àß ãU üí ùú úýSP¹caÞvp xø WWlûîµ ä C M þ M pÚ H 7 0S õ  û ú w ß¼ûð Æ 7s æfÜb e s ÒI Ôx3Ò ¼ H g 7 Nu N W O 1 ø ñ à 3ªoü Ë þÞyßýÔ þÞ¹ð8q W ð ö 7 Æ wÒTzScßÿ ¾ ù1ßøØq øö¹ðF Î àiäC rÌ c1½ÅÖ û Ùüââ ç ìÎ1tPï n öþ ß àRÖÞ 7 Ö ÔE ¹IãóîG dÓû ðÖ Øýû Q Ì 2a È ð î Ýe à i Ó ½O ý ¾ õcd¾ ÿMc 9pLàU Ùeï w óY3 èInØ ãåW Ðé z7 vñ ß½öq 8LÉ âfÙèÙ ÿÉ ì ºíÉ Ó ½ d Ë ¼ 2 ã ÐM¾ mÛ 0 Xn àÀ m ða iÐf B VXºñÇ É IUâ3 R NÎy ÁÍ xÃW åF c Ê A Ó í Xí 0C nâ hB 9 YÆ Üu ºä ÙßþÕ â î w Oýì é o óà ÿ d krÁ Ð Ãø þ äþ Vüç ¾ Å1ìNØç 2íÏ ÿrûË ó ÂóÏ ÖÄ bi½H sÕ åòÛÏ CDP39 íU Ì0Ýü ü w á u ý 4 ùþ½ Îg º ÎÿuÊ ßÿ ÁÒ þ n Vþå Í øì m M ÁiõÔKë Î1 ÈÂË ðkk Î Än Ò nz ÅÏ n2 0jX T ø K ßú ý Ð fO zô ca 5 ûÙ û ë N Súî lù øs Ãlp5ÜÂÔ þÞÇ J ØIð ï éª í½á E 6ìì Îd Ñ 3Ç Öí ³ Q ÅÇ sÃó Ó Ï9a Ûù ð cGô í p Ç Ø À aãdð ÀÍG Ïã  öëù S M 3 ÿ ü O çüÑx¾ûÑåÀ 7² p a ô AàÜJ Å HÍÙ³ íg KúX Ï ìî SzqñÆ þ z0 ö óO  o ñt ûÏ o yò O9j è ú þÙUlÝúÇcBO Cÿmiiimi èÉ Óà o J Eb 9 Y Þ Oê ÂiB Úk¼ þ Cy²ØË úáAt èà 8 d gå2ô T 92Û F FiX ÃAÜ µj Nﻮ Âx 5h píÛç Ë 6ÿ 0Æ ÿ sιsçÎ Nd êgcð JAQxÀÊ õ nß¾ í ig Ë8æÅ4º¼fåÝ 4gRIVpX¼ís1 lì ô â ³ Ô µó Þ à 97j 2çÊ J õ L Y ²ZËè J ÔDEÀ NuÕ7 4 Ï t ôÊ È µ rè 0Ù³ 3é ÐD à Û n U Ç Lªî k fêr k1UÀöVÜ ² ã ïç êà A b o è μyó ã LAYx p 5P C LB1 f 2 f ë 2 Ã3 i æp ÒX W ßUh C ÁÆÏ Î TT xD 1U þbêÑ 4 jpTï  trVÍ É îÁ É3Úr E tæ 9 v NÄ P Ü86 Õ Þ ú Ðâ fcã8 XM Å õ eÂù ùð zºS ù hÁ òYÑäóúùÝ ªºV º 21 S ǵ2iY M u W è Ƽ y AJD e 4 tGKñ b o69â9ëÓ OzÏ z tLÀp4H JM Õ ED Þ V Ù xnúcúE çP 2 1 ª Ü4Ç J ³½²Cw o ³zª ó½t¾ l Fnñ ÀÁ ì Ê4 úh7ÂÁ 3 ÞáM ¹ µrÄéñ¼h C½câ CQÊ jË T 2e Xñ Bã Xð Ä ÉáÏ CXU W RëÄ Ó Î F å BLC ª Bì 7ùÕh 2 ²Â Yy N ³ ½ÅR ßÿbª 6 51 2Æçß F ü nIï ÐÑ öÍ ZQàuÆSZ àÜGj åÔ 2 ðÛ ë Q Õf ç 4Á î Ì ÙT rM1 8 Ç3ÄSZ ² ìh B 1vKf GY åS nÿ Î þ i8fhB Å vuUsj xÃsU C id s6 KÄ Oé L YýÓØ â Úb c spD j µ T B ë ÝÂIdÎE U ÃW z nÔ g CX RbòA 5jâæóÎ ÅÙ˹ ùLÞYÊ r Ô t j4 H 2 ÂØÁ ýgÚ Ü N ½²Oyánt ãÍé Þ eq ÓÇf¼Y ² êÄ èûô à 7 c Æ Z Òþx³ûé F ÊN µOe 4 Ç C sÉ ÏÐ ù çÈ yCbSqAÍe pÙ1ag ç LÅ Â ÎXÈZ X g UÅ Z wÛ0 z 6i ÏT îÏÚ YH ü Ú X éb ß CÎ Hu 5 X ê ÎYµ áÔÍD I Ìqv låbºF 54E É Ðc ö H 3w ͵ W êâ p0 mkàÀ4 e Ì PÒ Ã ì µÙ UP æÂOÊYü É º D S2Lu h ë Xx ð ÿBçh 0 29 Q K ð3 kS Æ ã ÙíÊç M òä Us iZ CûNÊ N 4 úÄLY DÍØ ûz É C D 0ôø åOa lâÚ º1JvË Úî nÜ R 4 í Ô À å¾Ñ q çj Öª KÌÆ ô Wt Ô Üò íÎ ÈÐ æ Ca 4 ¹ u¼P ì aÓÍ Üý B é kÕÓ11 ÙÿÒiý c Ýb G ä ² pÉT såâ DÌ W Ý X bc sn L ê L9Ð q F ÊGClÅ S F Æ9F c QÕ Rk jf³ õ è ì ÐÙ ¹ï à È ã¼N ÎÒ nnE2ñ h P Ð J7ñ Ó7 nF HÅ ø0 Ëüãµ 6 KZ Z9Ç X 3ª ¹Ñx ñ ÆÀ³ò æ Bú ÒY3µÒ

  Original URL path: http://www.esor.co.za/sites/default/files/presentations/Esorfranki%202013-February-Presentation.pptx (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • ÝÔn f ÓwQ vi3HM h Ù Í hÍ 4 Í 4 Ñ nhÍ 4f º ÔÀvhÍ74 Ð Í n u 3LÝFê vhÍ7u Í æ Ò hÍ74f Bi Í i i i4 Bh M i4 M R h Í1 RRÐ ÒÒRÐ1hÍ h ³E74¹ Í Í0 4RQ Fi Æ zÜ o üxÖo pp ò µ w üLì ãî2þµ ¹ V²nßl Bj Äh¾ Ö ñK h ô 7 îÊ ÿ Z HóXö Gá ð ûF cÚG 1X ÐóNÍQ ÑI RÒf Ð ÑMÍ h ii¹ Í 4 Z s Q E RRÐ QE RÒRÐ IKE Q QE Q QE Í b Q f Ñ 3E S QE Í P CE QE Q E Ji Ò SM4 CM i S 8õ r Fßj ÉÃRæªÉ4P ùdT ãs6 H 3 µOr 5 L ü Ræ LÓsFh Ù 4ÌÑ I 3Qî Ý f Ô wP 4 ù ÍGº u 4f º Ô üÑ fiwP óFi Í 4f 7P è î 4 ê ¹ u ii¹ Í E7u º Ð 3Fh hÍ75KTÔáÒí Ô LÐ Õq Ö ó x Hõ9VÚúY Còìb 9éÇ þ ¹ Ìñ c ì 3Ó yõÓË F w ZÉ IµIÉíëI Þ âû Eæ I Ðå d ú µ vÜ u Ê 2G ì Á FF Y7 Êì C ² ɳdå³ Çò8 ç ³ ë Þ Â Ü2ÊU ÍÝ Ð ëWõ Â Ò D LW É ³ e ÆÑK Ä üE q ¾ æîhâ M C Tã u Oñd óÚ¼nû h vv jä Ë ç à³íÿ õ W ÜD ã hdÆY qù MÈ xoÅ YÃq ûÉ ÛÐ Ô ZÜ ÆzZM wF Ýú Q üÿ àûàsúTQiÏ 2 èÞ Ïô Mw 3 Ö µ FHí v ß Hýj¾ Ïu a Þan ÅsöZ 8 dY ì͵w I8 ºñmÂß ÆÐ z d ºÍ k ¼ñ 4 ÀÇ 9 Í n EeRÎ 8 Ø ó ê ë c x öö á y áÀ Ç i Ö uws 7 UVÆÔííX7³Æð lÊß b9R â G7e û íþM2Ûd ª gÜJö ì ùU ²1  ñ Å7Øî mÜ 2 Üz õ ÒóUu è ë ÜR1È z ñ ñA IêNs V N êÞ9âlÇ SìjL É ½ u B³ ò Æ6G á sô øÃìr½ qÊ0C g C ÐÐä µâÛ³ wi F ï8 Û ü1U µÒxh O Ú Ø Éf²gÌTÈÀ 3o d öÏ µdµw ë ½ 8D Ç f ë K à È7 t n ç½jÝ SÄ7Oâ o X 8 GcÎ èÚ ÕôäºòÄd Åy ÜêW K Ì s Àì úõë t 7 HéË N2 3Ú³ î ãRßOxØÊ õWæ Hô Ë E88Æ Ò9 Û sW b ú y f5 L PA ó 2M1U Ì Õ ² µ 8 õyÇ Ò ³J w Å òÚ ñ 3Æ Ù4Rñ X c w µÐFy ³Fô Iç wqò 9 ªs xÉÎ æ kËxVÆ Yç9í x N 8Êÿ Zíç ÚE T Ò Î Ùoæ K Þ 7 B Ñ cÈ O ZÒ Ê L t CY ³Î pºìNÖã Lu ¼ÂØõÿ 9ª Ãq Î É L 7 òã Sª Îz 6 aå¼ c Q6îHÇ õ Ôù ³ È Hö 6 N GSWv41 ù m¼ í ÒHÒ 9 öA î xä VFÆ Æy w xÞõ c ììHúqVô 6vL 0xç Oô Nå aïnTì Mg µÄR ÑÜ ÆPÆU ê æ ¹¹ É QnÆ Y s Mbi X Ê 8aê ¼ êÜ Z T æ r Àþt Í PAFZ3 DÓ æ I ÙÙ X ÛÏû ùÓ Ð â  28À Ç ã Ql 7Í ÿ ÝÚ oǵ7 Ì Ýv nm x lbê O Àò N òqß a L 7Ü d Æ0yÏ Åf Ò YJÉ IÀ ù öÜóØvúåÍd LÂû Ó s ôØÆ0º eâ oN² qãhU óÏz w Ü Äé ï Ï æ ð ô W Î r b Æ Ñ ÞÆ Ìê 8 É Ñtï p S ¼ÿ ÃB þI I U ÔzU QQ Ô Æ Qïêk H rf c S à fX 6 æ ç ØÅ Ñ7é û sÓ W fkÙ Iµ Þ j ç ô H fb 08 ã Æ ì e XÝ s 0 ô d Ϲ ÌìH d N Ðs Vl ò1 uÛ Df ôÈ BÖø Û qÚÜ j³ ²d vÅ 8 F8 æIh âæ ÝÆÖÊ A ñþ5 ä Í 93 W úzU Ú c Ô ÓÎ PÅÁé ½G4º y7 238QÓ Ù V äM â ZÚÝ ù Ë 9Á Ü Ç9nGÖ Yì KFe ye k Xñø W mÊ ª À Ô V mÅ ï p ÿ õª7 Æ æHGqÀÏj ¼ NÜm sW4Ó9C à ÐdW c È Óò UNäþ ª cv òD8 Õ Ó cpÎ f K O äF ÿ uk Ì7 ¼ äzóNï K ÈÑ ùUs Ò u ä ìsÖ ÛïE ¼ Ä ùRsAr 7É Õå Wó5 b ù Fy æ ÿ è Âà ½8 Vò¼ û¹ Ià Õ Y ecJÆèÚ GEÝÁ Ôãü V éÒ u aÛxÏåX ³Ó Y aö à zúW qdc0Ø tx¼Òï9 8ëÓ ZÁ XÉÁ tzu 4 è A Î O tL Ç Õäöº mtº C¹ I Ï Éü þÃR73Í èÉå0 ² b 3õX ä Nr 5EÛwîå ʲ bºû öÝ X Æ W woqasäO è ú¹7sô Ö Íá ³ v ßF êF vI Ý È Æcì Í þü ñÎ Â U ù1òì ¹ Gi c ë Ö V e Aì ÐY¼² ùHw ùÐ1 z Ó ç º YsCI Wz ê Þm G õ tK K ²vÎ hÙÛ 8ü3 j ës ¼ ÀïSlÀ ÿ ªÉò â³ 4f ù Ð Ú Û2C oF q qéýj ä c í b ò k F Ù8 du éÔ ðjT ½äg ßÈ p9 b³ hî íÖUËD kq øúU Lò à X 8ã zX CÍ zÈÄ Lvÿ Q²ê f ð³9n Èè ÇË s A ô î ÕþRr22Øì3 ùÿ Z ú4SX µ v9uåAÇZç ¼ y å Ñ w IÇ LWD éJ ²I Û 9ÉeCÕ³ø ÐÕ ï dIåµ Æw TõÀ5 Ô AÚw ýã ã þ WUQ îÙ Ð À ÄÑ uûÄuúUÊqJä ï B v Éù 9ÏáÛµ khãM pqùûVeÌR à O ëÙ v Ë Êõïô4 n ¹ Kæ2³ 5Ø G ä³pHú É dh bNTÕý ɹ p Aæ v j 1x îÇríÂûmõ ÿ V Í AÈ ãëZzó Þ ²6à v û ó éô Ù E V2Û ä7oð m B B TB àç fYÿ p G ü û Ǽ ½ â æºËî ÀBø j î ÉÇáO Ø á ù 0 AC m¼ Ç ³P4 e Á ö CV¼ÄA tÎ9 5B T P H â Çò Ý ¹îÀRµúFÁ ¹ç 5 ÜE E 7 ÈéÇ5Çj K Ü cÓ º Véòæ³u S7rFtë Í0 ÏLã Jêà v Ht7 pX qÁ8èÇükXI È Ï íYÐY i nóYN bÑ ÍG Áµ ì8 ëß H³3 ³ q ÍUû Øç rÇ ¹ úV V Åi ÐC PzU UH Ó g  qïV6 ÛµrOjÍ Æ 0 TîXö ã ÿ Ð ÍZHQ9 d y äá ã Í l d Y J g Ñ Å Ù ÎW àU mGP0 ÌHpç Z MÀF µÕð S RÌR ¹wÎ Z ù uí è9 â9 ü ¼ Û8ýà1 ÿ à d x 4s ú ÿ 9 Y Kt Ç ØÚÚ va m 9ÏùþU oe Í ÿ Äá ç 5 Èö8 Ö½ ìd no1O Â0 và ö SÄ lcÈÖ 8A ÙØÍ î Ï4d L g ëL0ê jF ³7 Ú Æ ÎjcRïVe ÎvÝb ÖI ¹ ÔU ºË onå ê ìxª7 ÇÉG Ú 9ÏOóùÔÊæÊÐ b V G b wº ÌZ6 d lö ªºÍ Ø f m OåEÆ 9D1Ë ï Éï íúÔO1 DR m ä B Æ2M1 Zi UGSé ² Ê ÏZ i çÎO ÀT ªÂ1 ² Ìç ÜNzc ö RR Ð ï Ùã í ¹ rH Z a3Ê ¾é 0ëZWz ²FdC ¾ úb ÉZG ÌÞÌJ WÀãùS å ½XÙ É N v þ îKHY ôúV d 8ÆIêMS BÏÊ ì6 D g Vëæ0Ûóu Éæ ëÎ µ Yß Dw6ØÉ ìj L L z À à m Ù æ6f 1ÀëP Hüæ K ôùG qI p W 3õö ñ Ä Ç ¹À T K T U jÀÍ ë Ï å g Òyb éêkFPF Ù Ý ¼ã9ôª Î ñbI î ÄúR Q jYZ 1 Ë ß õúU Ú X z ko Ê Å1 hÎOÌyoq Y4Û O I mÍ3 éøÕ º Ý P úS b ã h IX ÐlÉäóÐ Xú æñìÓ rWs Ûɵþpä Î i eº ÇIDÄðvä7 G B7fÅ Ø aY m Aü YÜà S 5 By ²7ñqÅO æ X 9oçPÙ 6êà e s 1õ Ù Õ þé ó5 r º v fêGOzÇ 9 YÀ r F lÃz tܹd RÃk1 Øq b ÊäHéå xÅ E õb À 8 õ mÚ7hÛ 0à æ ò A ïT23nv ñëNH ÕQA i mà Ê F ² ñ Ýqm þ B Ç r 6y îÚ ºõ¼ ÞÏM ½²1ì wp ns µãúÞ 6 µ Ñ fUuQ q èG ûV 8 Ò í æzLWï vÜ ¾ HY ëöú Í ÆhG NÆÚGU XØÞ fK Å å ra Èõ Éí 4N2p ç5 ÇBÙFìÀñÿ Ö ua³Ë èx jT²ÕmÌr u ä õ Ô zu ñ V9 q ¹5 ZG Ógpbcó 8ù qSEq4 Ô ð Æ tèe Jzõ ecº ý àý 5 Ù çµXP w CØÒ Y c à ãèk ñ Ôæ é½ ºÇy êã æ È7ǵdô øUg Hs J NßQVm ÞXÜ È3 ¾ ½a û Ñ æ 1È d ÕVî pv Ä ýe ¹ T dÛ 1øâ mk óO FìsXÊ âäRÕjsáç HèjxgxðÙe Ç ñõ ÒwFpw fª f² ¹ã R õ4b ¹ Í þàù üN UÄÔa íó 9þ õÇé ßðÖ ÔÞÁm Ó Ã Ë û  öv xòÉkr¾hàôÜ zó ë O í ÉÚZ3 ¹³vh¾t w 3T nc X 1ùþ Ñ5 Üéó r Å L9eÇ â¹x ª¾ wn;ÜÂp 99 01íS r bö 9½gC C b3 H ï 8 à z R½ Î6 çI ãÌ è 7QÙ G kzP Ï ÝÆYS ùíÞÚp i 3 C ínµ 6îh ÐÆ ÛUA Ï Ö 6 É 7FÁ ØÁ æµ åk3 r 8 æ úÕµáky R M4 r Û ªh 4Ùd2E ¹ 7JÛ cæ³Ã M 7 ÏçYÔrÕ Rî9 lÙàwH ÜAç ù ã LÐà ò w ⺠ï x Z¹f l9Æ ö ÄPÜÅu Wn Û208Á54 ¼ Ö öÕ W Ææ 1êÜcüi D º þ xÿ ëUë ²²Y ã y KÐ Çóª 2Åcû¼ î ojé 2w iÏ 4 SÎ àâªÉö ª ã Ó õeî 5 y8Úp ã Ó ig É Fª8Ú9ÏóªMõ Q î Ç Æjv ê ðñLóÒf Ç Ê äþê IÉ 8 þ½6 1Äñç ÝpA s Â Ñ aèiÁ X Ç É ñ QA æ k 5C ÀE r PÝ è Bù ³ÀÈÀ r à Âã OµhÜhÏhVTqÈûª õ ù L á Á õ Î á µjY ñ éó6ÓòûÕy ÛÀ 0Æ9 zqVaK æ XØöuÀaôïD ÐY P ÌÃ Þ vG l ò åéùÕ rÎä 8 Vòb ääð ýª ñÁ nød8é Ë Ð ÛT z X p ÿ XÅA Ó5 ñù G9Ü oÆ ÞÂe9 H ÉÏÊ ¹ ²Üª YNÔÉd yÇz k I ÌR äsëS Ü ÆÌò 8úf í R æÞW 3 p Ó Vâúu I ¹ ÈW8RÛ Þ ô ä çN6 åPÝ q ÃÄz ÖW Ãæe a Ѽ ÆOS çT v ó 0p W Ï õÓÝêÍ XM ³½ z ä ç Lè L à e Yý jJ ÊÖ In Ë OîQ qKe tèÂâ èH C ñ7 ï ö â¹9Õ ïfÿ U c êM5 à FY WÊgºæ Ð ½ Ün Zµ E U ë Ò ÛC 7Æ Î QbR z Õ FÌÙ sJ AÃ75 X âÝ øïA IÀ rH Ù a Ô BÁe ö ¾Y Ð Ç ÇlRhWDªÄô Ü Å UçPãøWµ xÉ ñ à çSÚh W qþ J Ò y Ù S s ÿ õÔ È c É î Þ ç2 ºåH O øfÒë ¹K Oh¹ E Ë È 8ÿ õV Tùîd Ù g Û ÇË ä Úüc à çH òªüÈ h Lc Ü Ê o Û çj è ÿ h 4Ûb û Ýk ñ 6Mz ã G CÎ É KôbCrIÆO Td 9BJÍ C Oü u û hä0Í ÊH w ëÒ N r Ú 6yëý X5 i Q fèkhÔks Qº¼uEYN 5 qs ý Ãê iÃx á åzY X sü r3Yí TF 2Òöç n J cn 8à V 3St F¹ Ð µJÒ ÄÒH jxZÞ Í Ì 9y ¼ O ½ ÂÚ åiº vîÇdÑÜ Û d ½ NÌÕâ Úº9Û 5 Õ Àd Jò Aþ PÖí ²N s Ôw Þª î L ÊÑ A wã sYÇQ ß GW ðÁ0 dªT 8Ò úµ 4 Ü óÈ d àü naø ÞÎ DY y AïI o þ N3 ò sõ Ì Ø Æñ øÖÏ íð Ñ v s Ð åÕ F VNpÙ9ç c ÝÍ Kæ R0 l v ½ ê8 Êé ò a 6ªíP N J ½ûCË E 2 ÿ Øõ 4Ûhê HÛ îb WD Y Ý Lï7 Òz ûÞ Ô nGÿ Z U èÏ O½ æ0¾zHA9T GOñ ko 7 ì ü 0 a OîûÕ8 É ûð ô zNëc ª P NQ f¹ w Ôú þ sjÒC m ÊñBA 1FÛ1Óø õ r S Áà ø ß úúÖ Q ÛFgC fÖ Ê µÑ 2 pä X¹9õ ÛXxöù ² 9ä 6ÐÈ0 0 z 8 eNþHÁÁ wzÜçJQz3 U ûuÌ M C ü ÿ Z ÎT ¹ Ì ¹ö Ò¹Q ½ ²m FèöôÇÿ ³ éíæù B ùl è ÜÚ5 õ ûØ ZÉ UN1È Èý ¾ÔïàRßg G ðÇò Ð k ue4 e 1ù æ¹X ºXJÉ1 û6çð ù Êd Øx éõª ÝÝ À W x ý H y T èð¼aw d 6A iZÇ ¹ÏÝH² Ý Ð 9Ü É ú Ü1 ¼ ê0 Î qRO Ôä uª m Ù¹ïØ JÒñ juÖþ µeX 9 85 ½k PO ÜW Egt U tô R ÁÈú ÑÓ ¾ Àú súÖ I Éÿ ëükµðí öU ÒÌ7HG ÚxöÅeV 5 ²Û Ï ¹Ïã ùÔ7ú Ö c òN6 af f ñQÏb³ W Ç çöÒ Ú Q SöcGNA 3 ò9â ûjÇ ê Wßj a J ³n IÑÔí ÔF nÌfÿ Ú M â L Þ½3P Ãg p ã½Y H Êè 1 i Ù ÊÒØ û ÏL Ëê ñï II HÉ Gë WW îÒf mùP o Oð í glÈß éUíÓpÀàw Ô³lF ôæ åÙ tÎc f w9Çé á ¹U o u ù zþ OL â Z ¹ò G Oò ø M ÍÍÒ ²Ú áK L p êg9KdF Ì o ¼ NÑ IkÄV QO Rð ÈÆid Dª WÉ uü º NO È Ãâò û N n ê Dø A µms âÝ Gm ü Öe f7Qå ¼ 3 µ¼V3Ë ¹ÿ k ªÚZÍmu s AÎzûQqÅ 5fÿ M 6 Á ðsÁôÍy õ ³ÞÁ 9 w B 6 Ò 8 äÌê Ç oÀV IUçKåÐN éjü îÒîmCB Ô L Ë8 3ÇÔ r ܵÀ K  Îðr r½9 õÏhZ é Á lË Aÿ õd² ü¹ á úV µù fp¹ öG N ÌÌC O o¹ÝGEÕ ð³FÒ äI Ì ëÜ 5 oä³¾ íN Fô àg ôö55 êX I Ç yÕ æWÑ µ8 dQ îç sPOn ò f 1 ¼zvúÖÆ ç Ï9 Nó 7 Ãðþ É À Jí n ½ÆÔv1 úöY Éù G ÅX êÝ þ w ãé Ô7pJ d i à 1À wÑ eN ò u 3 B qVn qÅû Ä ÿ à 0 ã Î HÙq úà QÔ ÁXç î V8ëÆjÒÝ R³ TúS Ï RDl éÒ Ûi L ª q a 7fD l fî Tä ³ iöÄV9ÖRýTm J VE 8 éúTZæ Dm3 ê¼7 S¹ 6c Øí µ äLU òAÿ g á ÖxP 6çÉ zû D4ÑNmZâ 2 ä K¹n gC f ÛIv Ñ îYÜp µZ ÃË ipG ihîJeHÞé Ì á yúU½ Ò íï æ Ú y pÇØ bà F9 Ki8³3 à e s M Î Ý4º ËåüÝ9 W Ñ ¹²pKq W Ñ P BWk 2 sWn ¹ZÆ8 nýû 1Åt E ÔKtsf Æ ùàþ ÝG ô V ÂîØ NF1Ï úP ów øü g IM P Ô 5 úEà áÄ Äÿ üiÉ Ôé Nk³ xÈcÈq ø Ò Ñd Ó9X Fܼt Î Dªû s ã N j ZÖXå ê é nµÈ Y 9Ú YZFÁþ éà Y D ÄÃï wâ ìÕ Ô k àH T þ ñ È qZ Z b ð ó t ã ö m tà ã 5tR Ëy Æx8ç9 Ú H ÅIw wg ýjÂà ç çúÒ Ê p ÜFÂF Ç æ 45 1Ê6³í O Dd à À I ß½ GZ f 2ù8Î Qý 7 A 9 úÕý â2w é 4EÆÑ vÀÁ è Lö ùHÎà DV DJ Ùx Ê ¹ï 8 ó Á lÔÜe r x 5 Ímå 4 î c UèÔH Àc æÒÁÉIX Ç µBÐÚ Yë 7 Â9 lß à0ÿ ö5 ÚMÔ bDj Ë FC óý d ÔÚYæx H r UÇpv ýzÖö C ÓdËË ½G ýGêm pWÔ ÙÛ ëµ UOM Oî h Bb t GznÈ q½ ¼ µ O Y R öª kÞ V jû YSÉITaR 9 ZÆ U m ½P óV 7B rÈ ÇÚS H 5 u wOs íÊ7Í Ò Ñár Hý t M I ç1 oÏ h  cpñ ñ ÏO L qÝÝ èwDÁË Ö¹ ØÙ º qjé ã O ¼ pÊÌ s Ê pt Éí rÂuäd þ Ú yK Ï ÈúU ÎcWq ô¾X íÆIÉÏ Ò 6 qkr ÔÆ e µbÜZHò91 Ô 1 Ò f¹ hi³ õ É Õ H öþujm gÙX xñß ÿ ë ÈfgTWÉ øC c 5 fUN1úT îe ÖÄíoµä Èf 1 ý uKö Ð Nr F ãÌ Û³Èò ¹9Ç Çn½ Öõu Õd LÆ ó Ië W kêÎ8Gßlu È mägª ß Öt Ð äC e³ ϵr íó SëÔWGo³ e a An O L z îµ U 9 ûllCJ l z úV Æ z ä ãHÌI 6úí OO 0 8Ï ß L ÌîÇ ò á m þ ùÅW å î Oó ÈcPÊçr 9 wü 9n 9o¼ 0Øcø Ê Xz è z ÙçôôþU ÊpØÜ 0 ÀT Ü pA øàS 5o0t 7 ãó K ë Î TOÝ 0 ãÉ 1Ï R Ø û çU Kpÿ xãÓ e u z ÿ t r ø ùÕkiT1O0ã nK F 2C H¹Úàö þE à ù ãÐþ4 w ³ ªá g qÏçP3 aÇq º µ xÎ Ç R En Ê È G¹ ÒH³ Y OP ºµ å ã Ò k å H 8çµjÇ í eGÿ üþ Á Äl 7Q½y õª Ì ý SÓ YmK R ÚÁ²U íÐWI À½ L h s 4ä¾Xcû I lË o ôÇSøZ í4ëÙaDq nÄD 08ÉîAî ô V cÕ þÉó9 ¹Ô Bm Û 0ÎáïVJ n 9 Ü ëQZÝE Í à S aïþ ³å zþµ WÜ ì OÌ õÝÜD µ rxÜÍ µ º8 Ùº õÿ ÿ Dê 2 ó ¹ÇÒ³qH Üĺ ý Uã 38ÁH RkFÍ wKv²Fg èA 1 Ï ß àF ¼ ÌÁx R ÑGö ç H7 ç q Ë Ç ö ÜU rÑ â Ú N ¼gÔ ² ÐÊpêQ½A vùc ò j Ñy l dÇ î 4 ðÌ f Jô yíÞ jki ú g Û ²n j Äã ô ªX c qý Q0D Cp Õ VÎCÇ HþUkÍ1E vç Z á Py ªâ I à vªr¾æ b t È È rNÞx Yn m 8Ô çZíb Fcò A kØ Ë µp1 Ç tsË 8 J OV ÒMq L w IÁþX r³Ü üó ÿ Vi h À ¾ óü ù 8µ Ý B u x A HÛö zUAÅ 01w o Û N O SH f ëJKÄv çó f B í r BÖà  IÇ Æ bHâ ºMK cNÆ N xù e þub q Çr¹ª Û7 âb K kV 1êIæ PHÒ2l hÉa 6 dÜOÝ à Ó 3Ô ÛÈT Ê 6W 1 ð ç ugç v l Ò HØv ö4ó y Å wÐÎrrت ¾g c¹ P²¼ Àó U¹ HÃÈì æ² ì JWxþö kH ÉÙ Éq Q gh9ÎGL Ò Ò w Ö û MU L õ 7 wüúV áë ÿ ¹F êrÛ í ækF Ë ùo áçwKc Hçå ô iVi Ï á ú óÞ ÿ fÅ äwBÙ ¹ÿ R¾ y thF V I ýq ø Ä ô² Ç k Þ Ä fa ïm ñ Vá¹ å ãc ÜC2m ¹ 9v³ h sô ÿ C Ýu Û tüj Í yíà ʽq Ê 4 Gö²g Û ü k íA Ð9 ÿ ÓÐÀ µ ¹ë rCI a1 Ç LU Û Ê Û Kuv1 ôÜj Lýãú c½3zÓQ X ËMËÆ1M HAÚ tâ ÐC a Ñ 1 qÈÜ9 îÂÉ2ò à æ j æ ê9 Èr ä CÍbÃÐt ¹åg ð qÐ 29KpÇ5j9ã 9L ß Ô Yy Éü å Ö D ÜH è úõ Ò È Õ9 2j6 g K îÜtª Ô 2ê ÆÝ í n cXzü Z Á K Y hþ¼ ðª Ð8D x 8 b ò û¹ Åg Î çæéþM6ÚXÑne ÛÖ O Á ZF Úä¹hG Ù Áê 3ø V Ù Ç ø2 Æ ÇdJü y4ë t2 r d õ5m Iîi0 a õÏ9üÍcKnÖ I Ä g ç w ëô r H ê B P R Ìļ ýæcÕ î Ô ÄlZ pÇç ùtèz ç M g g9ã xªöÖó ì dþ Ã0Emß Éèà L Fça G z Óÿ Q U ñê J e ÞØ Â Ä òG QúÖ dG LLÍ þµ4E N â bÂîe Û m ó Î 8àîàçÛÖ ge à Sñ ÿ QC Ú4s H ø ç ØÕ y öÁ z õ Ê û³ JqùÓT8À ÓækB J3Ü þ ã ÀúzUyX V 0d ù 8Ëb î½j7ò 0 y æ kX à öÁ Æ à j Ç È ò qò ôN4 Ó Ô Ï º Ä ÿ 3 8õ xµ µhhú u9Ï p O4 å U à u À U5 V Ä p8àÕmVùUÕc äQ h Ìêï èúä Öf tf 6ýÙ Õ ¾ 5ÄO Ìv Ô ÕZR É ÊêÁº ê îld ¾ Q Àô ²ÊsÔ ëÓ5 wr ÔÆ7 B GU Û Y é Í Ó î bÄ ïV Ä Ü á 4FÝT G îÁ Ï óùÖ PV faZøbá eI S ËrÍÈÏ Q ðXËg ù ½ Áº mð¹µ pU hU ó gÞ³mmãÔ s Ô Í JÊ ï ß Æ³ Í ÅA O Eç ¼ NB ÀϹ Kt 3 U ÿ êö õD K d r z Õ sª Æ c k º9 ½ ÚíèR vR ² ÈéWtÉ jvr À ýô øT7 5Ò ýi Ø iÐ Iá Ü 6 ó Öº 9 K Fë Ì X ù Û à 3 j ìè u óoc¼ 4ñ º RGÞܽjH lrÊ ç Ô³i Ñ í ÚÝ ¼l mè3Î Ó H qÓ 3úÕ ³Kæ É ãï sëëZ a O F g v ýz þÀ p ª ç9èAÿ 8 ý ìán e ÝíÆÞ ß q Ö G í ³ áz Ú NWw ø íëZZJùw õB9nõ xÚÛ Í³ Y d DÁÉÚr¾ Ó4ý à 6 ÜzÓbQä vCÇÝÈ FD 䲪äò ë êZÐ Qã ÐmÊ Øoj E ª n ñ 8É ð4ÖD äOµ àr ä dó DAßåä ÀzÐ ª7Í üâ Á B ç Ï ÝÀà DÎH j BOreZ hkOjPDcÁYcÜÃ É cðÏãP r V ¹ ó ÕJå ä¹ mp à 1Ðã ê Ùj 7 þìdç zÑaÈuÍà tÃ6I çoZÆÕe N f N òA8Àú Hm ÚÏrÎrr T þuGZ¹ ÓâÕb p ýNõm p Ì g Q üÖAþq ÙñLz ² W à 8 Ã4K5Åèv Ð P w ÁêZ 8îÒæÒ 9î 97qk äc ó3é wBM µ k Ëc ÃC JȪÞf Zj GÉûf Ï Â b c ³ Q GÊÐ GNá¹ýj²Ý ÁB p s9ÒÑ î õxu Ç I16 nå ÓAÐîJs Á E ½úþtö Ðn u QP2 û PRܵ ÜÚå ù3 ù F cb â3 ¾0 ù üêø X8 2ûÓÙm P dà ÃLz A ê ýOîN1O 5 t q É Oâ k Áà ú Å f Þ SUj ² ØIN m ½î Q XÉØ áAëSÏ Òd U W ç VÑ 8êÙ RÒôÙ ª Q³ cæÇÊsé ¾Õ gáëhÀ ïö dÿ ÐHY H G Ç Jó Õ Â Ù VÑ Q ìÆ Z rA HÆÝ Þ Ce  Çó u4v Å Ï êUæ b ü ýu ý s b Ø ìsäaF à Ä Á RT ÑjêÜ S 2 Ø pqÎzf av 7 þtj6 æÅ ó ÇÌ ò AtNC q Ö è hÁ ï þµ í0Æ4 F Ör Z5 t å À sÅT Çç 0iÒN o ¼ Õ ú E ýÐ äã ã ½ BèË¼Þ Hã s Éw Ô ÙC 7R Q 8Èü â ²o Ô q dÿ ìª ì 6S4R Ç8n üêÔ V 3oüc ²Eb ǹ T ÁÈààóßÿ øGMsr ð¹ éÇ k Ä ¼ÒÙ 4rÁ ì L ûÞ sBÕo 8 ê0vÚ vÌ Ç 0 ýºëF3 ÝVsµÎ í K 1 ñü ÃòÅSÔ ¾²E U òð p s ñÒ³ Ö îo x èd ª ó9 ë õ Ii jêʲZù e ë 5ÅìëFJÒ èýc 8 hòù ÅV vöït³ à ê0qòòsÀüj XÒ 7 ÁùäG iÏ 9Ͼ þ Òîµ ì m IÐyÉ ÁÆ zö üs Å D 1DÀº ï ÿ ýzlvl Ú É dQ ìDlQ R ³ùUw¼ N äc sW i Þ C Ç ï ÍM Ôqac Àýæ zÿ Zκÿ H F ½Í Î r p Ã5ÛÊ 8MØ wBÎ ãR sþèSX zJ Éó J Þw2 rÄõÆhTÒ W në À ÿ w ó 8Ä v ¾N ² Û G ô Úå Ê b ç ºh ºÏ ³ 3 éQ µbÊæÞ V3Ï HÄQÛGê ß Me k Ó a 57ÏûÁ òÒSüOè Iì P Ú ïf þþà È Ô üÏ óØÏö ßQû çÌG AêÌrIúUØ 4ÖÞ g i çèqÅMË kd Z ùU â bÚ I Ü P t ø ÑÓn dòòð ç ìåÛS Vx ͹uÚ Å â1ÍaÞÜÏ Ä ù O¹äþµÖZ 7 öVÒM û æ àÙ õ6¼ S sÔ Ó ry ö9Ý ÃØJ1 ÊN öç ô º OÔØÁ ß Çâ ÿ Ø Ö Û3 a³ê o b È8üéØV H H sót ¹PÞ Ym¼ÆGpÊÜ Ã ôÿ ëTòAc ä èò Ù ÿ úõQ AÀr èj¹ßAr Ñr 0KÖ Çú ¼ î8Þ ö Z êI X ó TMJxì µ ÈJr É ó4ËkDzP³ Ïf ÆWæ ÝyéíÓéN2wÔ ÓM4eÏ ªOv Ão ÿ zý V½ ²ÛÏo cÃñòàÿ Ðÿ õëNÛNµÔFô î a Ü À ã ç ÑÞÊØÆf W p1 ØÖþÕòès O ÖPßÛ ½Æöf wË ãî ü eô5 2K N ÐÖÞb¹ e Iá vÞâ i H Jå7 ñ H MOâ Ü Ü0T ïÄá ÀI ô L ÉÓÌ Ç ú K ãU 0ü EVQèK iâ ¹ É rxÆF2 jIkmz 2 æ a y öF 4g Ú û vkOÜV Iewj È J c ôö9 ÔØî L ùt û5 Ñ H ïc è ë Öæ TÆNY6² ÇÐú cÍT Ég ääwÍ ío NèØÌ 0 n ô Ô c íO í SÁ ß Fü0 Ù L Æa Á ÉÈ Ö³nmçØì cÛ ÿ ëWG5 F7 BñÏ8 ú ñªû à úsINQz IJ Ìà lY¼ P ð ³6 L uVúD S Åjjs w aR0 n Ô I ld õâ Áù lXÁù² BÏ Àæ Ì µ Í ØtéSÀC I Z X qÖ ÚÂà ü ÔÑ 5â G G¹5³ ØÃk Øî 5ù ûä oåF Ìå rN3Ïã g tË g¾ i A wà Æ ÓMu jPÁ s Dr ûÁGR Ôäå ZÜx wµ K n å 5Ãÿ y ò d Ì km ÀÇ ì OëWìÔK P ùãs zã5 5Iµ q n ÛZU 0p µ M F ² ä UA ÂÏq9nʳ øÔPYÁ6ì u 2 ÌÒÅ c ôªñxjÂ5y iú ó Ów ñ ³òÁ Xøõ Ô ÛGcf PG â Ç Â ¹ Ir 2 8În 1 rKd ü ÛÛM Ão äFAòÑHù n ú õ âÇ ü OÃðýk ÏV I c Ûô Ü Æ G i Úqéñ ZC î N2 ÏJëum2ÂçM ÊÇìñ OÞJg b Þ¼ÔâPÊAã5 47 RÇ H 1 q ι éP k KÓ gëSq R q Ç Ø Ómï² VQ n å Ø a üÅ 7àx RÍÒ pÆ Z K v5x Î8 M sþ cÖD æÆ àò Ö Ù ßáA ß Fë tÁR cF luà F að ³SK 2I r F Æ Ñ6 Ò þñ Ï sº ç 3 bAPväö I Ê DX A ã Ê Ð Ä ÞÜB Ïj9 që Ó Ú æH åN gëÖ O3rD d r PÖ 1³ X ùTò ô k ³ Ûx È úÖt G4 ê7 Ö îS5ß Ç9 wü cLÓÚHD² À ïÚ IA 992µ Çp g þ mìíÑ Ë üÙØ7 ñ à ÐTX jøC½FÑÓ½ FbpþK ½ TÖR Ù U QmbY í v6 0 cÖ kKfb à ê Ý Ó Ìò ªù 6È GcÇ ó ÌmP0À J ³ hREhâ þï 3V å þî 3 aÞ Ï300 Ì0T1 ÿ ãO ýß9Sæ7ä í ½ÆH Á p ã ƺ v z Ô tØ åFAÇ 9ª v Q y w GáPô Á³¼ ¹ Þ ð 9 å e à ð îýÞµ q Û0u 2kFÅ æ Fð sÖ î6 ßZÊ Õ ç x ý ݼ Á ¹qßëÔWBB² OQ àqèÃæïÞ µ 5bv¹T uVÆÓíót5I h á ã8 ²ü¹ìp z i ñçÊ 1É Ç ºuÌn ã n û ùV DÃÅ lzn ¾ z ÔÚ LÀ Y Ð HÎ r1ÇéÏéBjf n NW NµzöÑ v n íù 9 j XØ 4 ÆèüFx 6W ÏojÒ J Ø ùbÚ4çh Ê8F ÂÒ ÀRZÝ2² ÀîHÏ Ê Cµ¼ É4q à 9 2 ½ X ò6m A 0²ç ç F T ÊþG ¼æÚ 6A 6 3 ý Z uc Î DXÜpp1 áPÛÎÖòùW ¼ûã Òµ b Ø ôç IÔs 9 º ñ I2 Æzà Õ Ü ä7 áÒ² ÎdIL ípy Ð À Çõ Q Ó I ¹ Há È Ô Ö² 9 ÖÂL 2ò vÀ Ðê3 r û d Tñ G 1 d Ô ÆJÄä yÆüu Ó Û ëÖ³Ý ä 4 Ñ F P iÖÚ î ÇzÞ ÜV7 6Ê7 cR µ â ñíV Þ Iÿ ð Ý á pi 2 w ñ üj 6Þõ VT ý Qâ vÊ YJ ÒFl Ê åP0 c º ìr ßj ¹ Xl z þù ø ýó Ý Ö hPÜ r º ÂP 2¹T Íæ ³ãå5Iñ ùUËÔ 0 ÊqÉ ª A éÇc 9Pã 84ø ÚYB ÌO Ò TX7u gWÚ À Ò v 2íl F Û SVÚR lUã g 4õ ü ú Ò Ó nvª x Á çØm D M ¾ T X1 XUGã 3øæº K ÔÜK J å òaü Ð K KçJ ½p ý 5õ Ýóö ýÐ Nk ɳ 1hS 0r É òì í É Îæ2 o rp1 Xõ 3Ê øTð Z ÜG L¹c ùQ h ì r Bm ä Ëb J go Í úc ûÍFÖÊi awr k ÆN u ϵÅh ÌÈH Ê ÇûÄúb rG µ ÒA Ùû f õæ Æ q J ÿ U T i Q æ ð õß3N¹ Ľ ½ ¹ ÞB Áöÿ ëÕYµa ô bmÑà vÌ Ãc 9 Ðc jCb Ê Íq ØE ÊI dq ë f Ú¹ Lê À áw Á õ NFxÅX1înH 0 ëXìk¹ w fD q Å TV qç ³ X à M à ÐVÏS al G iûã óå  qKJ ÈñtJ lÌ e n IùG Õx ßB îcXå HÛb6v ØäôèON ¾ÎÂL Ô ÔAho Ró EF ¼ý k ñ y x É 3Î úÝk k É çÒ l 8ä øúVÜ 1sHÞ Y Ê q 8íü JÎuV ùXîÇcÇåQ à X ùyçð Jè ý2Øly Ê ã ÿ ßTI äÊQiÑ f æO qZöÒÀ ó Ulc  ÃéùU² ä eÜ Ò Æ ÌÉ Ù öôb Oóï îWfÊ6Fª¼ oC ôSÁü9 ² v Pr éB Ñ gr õó i 3ø ê ¼RZ Í KÈð7 Tùc î¼7CW í 0 SǪ k ² A1 aB 8ëÓ ¾s ²8 3C Aæ e ó zñÿ Ö yo çÉ ä r ÙµÕf1ylñ þý ð Û Æ h Ý ã z 7 µÎËçÙLS C þ S ³q9 U åp sºÍ ÖX³ C 8 wÆAààV ÄRÛîi8 o î aÍX1á R À Ðî Áv 9 w ÏãYI c VÙ ð Ñí Éi ¾òz G åYÛäTù ry Ü æ I 7 N g ëS Ñ Y ÁqÙñ þ ú Î ìO RÒg Td² 1aòõ â 12 yn 98 ORqL B ùÈ8Èä VVh 7 2 ÏáQ X a ç lMÅJç g Tº B¹ éÅ4 Ôðµ z WRL¹ nÄö K I ÏÞìG 2 t½x b óÓ zU nþÑã Zÿ xñ Ó5Zï ÑtH hî ÜXþ Î u j ðn Öh uùbWXÿ ï Écô j H M UÖ O ÂægiîAåG 7 Ä ìk ñ ß sm 8çè9ªö ÛÚÍ 1 á E ½ õxìm K Jý åÆá u õãùU ç ü Îá Õ NþÎÇ íí µéí ÃW n Âv 9 à tnmö ÞÏ ü Ôï ú s0 rNÜtöë  ª 4w IÛbÉoV8 Ô ÏùU Ì å ø èü h xÙÎÒ ê ëiÉ e 6Í ÝmRÙ ³ 2 w Üã S 1 1X a w6p HîVX a X pö Ú û9d Tç 3éÉ U Y HÖ PVD m4e B Æ éÒ jV Ïrª É1 Q 21FçµS¼ íGw ÛÉ P Ä ¹ì EgÚjp c ýÅ ëLÜ ÃùxVë èß Sz G u γD Z1Ô O U à ÄÞT ã Þ u õ Wv èk 3ØNçæ Æp û öÏáJ mht u ï òß ÎüÂß7Î åÚI ür bÞõ Us ù o Ò¹¹íÌ3 2n zû ê Ç IÝ þ C eöü L 0 s ñÜx çIºû ØÜ Tþuº oúS Ý ½x ëÛ bÜ Ìx L F üþ þªê ÛÊ 3 ð µT½µ wç é Ò ßr O Ä óaQæ ¼ ùOôÿ õÓ 6î ÇÌ ß jÊBÑ ò1Î ÕãÔôÿ Uk 5ó ÚsÈlõ w ô4Ý ÔÊTìô Ì Pzg½5d AÚB óÍh Zj û½ P îÜçøIè Ù j íÊð à Ä ÏçYò ÈØdÅÌKå ÝxíTå æ xD QøU R ð Ï4èæ ÊU Jm 1m6 iyÎ6 ÙíQ8Tq Ì QǽY¹ ¹A ºâ ² ¾yÁÇ w Éä FU n Gÿ ôe Å ¹³Ï9 QäùØ 2 ö kfêÌÄî ½½ Z µ Äß Z ä õN È þµgiÀÈ d ÍtÆJ f doÈÔÆH pßß f è 1 ÀÔñN pß Põ yN k4Ëæª S N9 x u r d õÿ ëV¼ p 5 ¾Är N gO É 6Ò0 qà çRì À4 H Ci I ÔBC ¾ÌôúÕñ Ë Ë ª sú Zr Ð µ¹ýâ ju C ä ÝAÇÓ8æ É rG ¾ WMk T d Ú p ùâ 6 B aÁ êõ9åR 6 T À é ÙîîAv 0ÜÍøg8 ªÚíÿ öv ¹Ã ¹M F ì 7 Ë0 8 S ºÍ éÒ KÉ ¹ AU þ J s s 3 Æzý Äw2ÆÖ Ün8çï5 ÙGË vÏQúâ ñ mi RJ Û uQ í ZÍ Ú xÝÆ fÛý V ²d½ ÇtÆ3È ÜW ¼S V Ë ÐÇÐz ÇÔÒ ß ùG tÆ Aô5 V HÑEI ÆÁ ýÈ N ôþ ñ ñí à YA B o 9 uíÖ³ LA r mÔúÿ ß5 vbÌvH úz Òw vGb E ù ÂS g ã Ó h ²W 0x ÀÎ âh U û¹n Ý ÖÏ p ² q ¹ k ²ôÖáæÀiBÍ õÉnX XUy ErX 9s þ þqWÕ ð ÄØ ½ J ì Ñ Ë Ü éõ Ä OÝÌà øçëÞµà ² p l à ôëPëf 7Ì b ü í ñøSHmÝ o ã 2 oNTóéÒ p É jμ D ÏÙ ÞQP õ Æ ³ ô²î à ï ËR ÈD r Ò É áiNaP gß Ö î B 18 iÆ9 Z Q Ð iBH HÌeÈn¹Xú zS YP ¼ ä ë zU dP¹ u FãÜ ½9 osØLUpý 0Ç 3 Ñ ú9 ÜNr ò O D µÄ7 dqómV çX v ò qÏR2s ßUÞ8 p ËÁ D ç y9ÿ w Í4õ h º z hÛµ Úò à áË 1ã äãò M8 º Û îN yè qTf Ü D 2 ¾Ôïp i Ï F ÓIÚ ï È ò 1 ÖÒ íÜe ñ Ê0 3É 0w q E ³ és ì ø u¼ þý QÏÖ Ð v s X õ qbQ6 Gó ºi ÂFi o Ó éZ 47 k àôɹþ Jû s S É99 e GÓ üØ ç õ ö ò hÙLr ïvªf X Eà N z ð L ¾ÆN m5¼ h ÄÖ Àt Øú j É1Y N ý Ú åíî i1 Û eÉà ã ÿ UO kzìöÃlå k Û ¹Rzý ýhô1jÏS Ö5 ðÇ 5n8 6 åGsUÒ ó µ 8 åF 9ê ÖnãR ÁÑ Ê NXd ÕY x U 3 ò êH Þ X ëN DÒ Ü F á ãnè Ë õù 0Ï Ôd å1 f j ò J õ àÈ 0X TþuJäØè ï é û ý V ÍÖ¹ d dÇ Tð9éïZ ߺ Þb Êç ½kXÔ ä W Ì ÕVMÃ5b Û HXÉ ç ê Ç òÜ v è1 µ K Gß ¼ÿ Zõóÿ íþÉþF¼oâ øºé tG ê 1U W wï å p Z 6 Y Hê U ² À îj1 1ë i üä ïVbDuùò ÇÏ vé t1 p iØ ÄÁ 1ÆØQÉç j 4 å²z ÃN K0 ª Ë ò¾ tg rx 4 6 g Å ³ Aè gU ¾ W 2 Õ Uß Ú ßO Oþ I ² w ú j4 FÛ Gÿ Zº KÝРáÖfám k A á Gê è Ï Ëx Jñ ß2 å É éì ² Ë 6ܪ ò þµÏø¹d úÊãv ¾õ Ó pN ÃÞ Ð n h Ë X Xá zUP ç RZ Î ¾þ 0 ïÔ nÇ ÈÀ æj ìÉ ¹cÍiÔJ Ù UïùÕ Åx Üy Ó 3PÛ Î vã 9ü Ì É J WB vÁ cÅW 9 czô 6ÇQduRÊA Ýÿ ë Ó l É SëÀ zUki 3 ìqø ëNÓQ óË Uè  L bVÚWc T ð s e ÈϽm i ò l N½ ãE çKfI ä x ÿ äªsµ èÅ NjW¹Û º s å áU ÎÁ ó Ó Â µ 1 ç à 8çÔ É u J ð F T í IÞ 8 é ÑËj s ÀýáÊ Q Ò 3ZÜDQ p0íÿ SD µ¼ ãFT cî r ½ óXä 7b 6îO¾O ¹w m ò å p öÚ Ü b â O Ïó ÅcBöÈ FOÙ à l ÜiI½ 7Z Ô Ki ÎÐ BO ÿ ë éÚëÅW ÝZZ Á ü ó ÅM R à ô Ð õ Îíq d òy ë Ä ² É ¾ m5Mµ ³Ìº è 8 Û Ê9à ¼ÙoÓ½ RÕ gh Ýåµå gûVÝØ c b è iÛ ÉÂòY ùz hZ8 O Aô rjM é 7 Öû c B ÁÇ Þ EÊÆ sX Æ ÄÍt ÁŹ AÒ tÏ Íg K p Zæt øôí5 å Ve s Ó Ê épºÄS y c8õ fáÍ6 Ãçå fä M 3M Í 9Éf9 j yîj9 H µJâv Ú¼ó 9 I x Ú v²Áó¾å ÿ àÉ O FX Ç Þ 08ôú ø ÐÇi ü n ã bðQ3h Wm Aä ¹ ïU Pµ ª æ qêÍ ó ë Jñïµ ì8èÍ f Ø çþ8 c a ÇÝ üiÖ íÈ ñ Ï ² åI rKd øÔ O 3 EÑY³Ðc VZàIo L Ъ OÔõ5Ãvw a v û z³m þñ² 0Oz 8ǵ4Û ² A ã o h ËÉØ C y½ µªjâkCWA e0wdn ê z 5µ Å3 1F 0Søãù e ÛãÌrrA N µÜDðù2qæ Ë Æ 1 ÿ Ä Af m Ðç Z 5 å ã íÍfZ

  Original URL path: http://www.esor.co.za/sites/default/files/presentations/Esorfranki%202012-May%20FY%20Presentation.pptx (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Esor Disposal Geotechnical 2013 | Esor
  Esorfranki Geotechnical to international ground engineering specialist Keller Group plc Keller for R500 million While the geotechnical business was the core founding business of the group more than half of the business today comprises Esorfranki Civils and Esorfranki Pipelines CEO Bernie Krone explains that Geotechnical was battling stiff local competition and limited demand which triggered margin squeeze and relative flat revenue growth While prospects in Africa have been more upbeat

  Original URL path: http://www.esor.co.za/content/esor-disposal-geotechnical-2013 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Esorfranki Strengthens Order Book Even After Tough Year | Esor
  restructure incurred costs of R7 million with loss making contracts such as the N4 and Gautrain projects bleeding R90 million In light of the poor performance Esorfranki declined to declare a dividend for the year The group had returned 15 cents a share to investors in FY2010 CEO Bernie Krone says he is pleased the group has survived the year of turmoil albeit not unscathed Intensified competition and margin squeeze challenged every one of our resources and saw all divisions across the board under recover on overheads to push down profits He points to culprit conditions in the construction market such as increasing delays in contract awards postponements and cancellations on existing work unforeseen work obstructions on certain contracts generally slow payments and bottlenecks on all public sector projects He adds that the hiatus in the market following completion of the Soccer World Cup did not help matters To further darken the picture of FY2011 he says Africa offered little respite with liquidity constraints hampering the release to market of new work and even progress on existing contracts Krone says We kept our nose to the grindstone and our eye on business basics to curtail the damage as far as possible Esorfranki consolidated all operations under one subsidiary moved most personnel and plant into its head office premises and combined the plant of two divisions Civils and Pipelines under one company exploiting all synergies and common administrative requirements to significantly lower costs Capital expenditure was also reduced by almost 50 to R50 million and restricted to essential upgrades and maintenance Post year end in March 2011 a rights offer was finalised boosting the statement of financial position balance sheet with a R200 million cash injection We have used the proceeds to have bank covenants waived and to re negotiate favourable facility requirements says Krone Going forward he says the group is cautious but positive bolstered by major new contract wins expected to translate into an improved performance The Civils division formerly Patula leads the group s contracts pool with new roads projects across the country valued at more than R650 million as well as another R200 million worth of work in the mining industry and a project in Mozambique Around R90 million worth of new piling contracts has been awarded to the Geotechnical division comprising Franki Africa and Esor Africa with the Pipelines division holding an order book at year end of R264 million The relatively small order book was initially boosted in December 2010 when the group received a letter of intent for work on the Western Aqueduct Krone says Esorfranki is still hopeful of a favourable decision in this regard from the appeals process which competitor bidders launched last year To gear up for the new contract awards capex in the year ahead has been approved at a higher R278 million Krone does not brighten considerably when talking of short term prospects in 2011 early 2012 We are expecting to see a more tangible uptick in trading conditions

  Original URL path: http://www.esor.co.za/content/esorfranki-strengthens-order-book-even-after-tough-year (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Esorfranki Rights Issues | Esor
  Reports Annual Results Charters Policies Circulars Corporate Governance End of Day Share Intraday Share Interim Results Investor Alerts Presentations Sens Shareholders Diary News Careers Contact Us 1 2 3 4 5 Esorfranki Rights Issues Rights Issues pdf Share Price Registered Office Tel 27 11 776 8700 Fax 27 11 822 1158 Physical 30 Activia Road Activia Park Germiston Postal P O Box 6478 Dunswart South Africa 1508 E mail Us

  Original URL path: http://www.esor.co.za/content/esorfranki-rights-issues (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Esorfranki Sustains Order Book To Soften Disappointing Results | Esor
  to contain the fallout from adverse market conditions Krone says proactive reduction of debt saw gearing lowered to 34 1 from 35 6 Capital expenditure was tightly restricted and is now on hold while we ride out the economic storm Geotechnical still the key contributor at 56 4 of group revenue kept its decline in revenue to under 20 despite experiencing considerable setbacks Krone highlights that roughly one third of revenue was derived from foreign operations notwithstanding the difficult market in Africa and a stronger Rand during the period He points out that geotechnical contracts are short term in nature and one of the first implemented on site to the group s disadvantage in down cycles Geotechnical work is often first hit by a slowdown in contract progress but importantly is conversely the first to benefit from an upswing He says that longer term contracts in the remaining business units balance this to help build a sustainable diversified revenue stream for the group Heavy rain affected a number of Civils current projects and both this division and Pipelines felt the six week disruption for the World Cup In a cost cutting initiative Pipelines and Civils offices and administrative support functions have been combined While Krone expects the market to remain tough in the short term he says Esorfranki has a strong project pipeline in the immediate future In addition to R1 6 billion secured revenue on the books we are shortlisted for more than R1 billion worth of projects All business units have secured sizable anchor projects Geotechnical is entrenching its position in sub Saharan Africa with landmark projects in Luanda and a significant pipe jacking contract in Gaborone says Krone Esor Africa is also working on a significant pipe jacking contract for a pipeline between Secunda and Sasolburg Civils

  Original URL path: http://www.esor.co.za/content/esorfranki-sustains-order-book-soften-disapointing-results (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Proud to be part of Diepsloot’s new dawn | Esor
  to the quality of life of Diepsloot residents The 20m high structures are just part of a programme to improve service delivery to the township situated north of Johannesburg The objective of what is known as the Tanganani pedestrian bridge project is to construct two pedestrian bridges across William Nicol Drive to link the existing Diepsloot on the west with the proposed new Tanganani residential development on the east The project is valued at R52 million The bridges comprise two 70m deck spans with centre columns reaching a height of 18m The decks are in situ concrete and are supported by three sets of double columns and one concaved shaped pier The columns and wings are shaped in elevation and in plan and have a fluted finish on the outside faces The centre column represents the wings of a bird taking flight and the bridges will be finished off by specially designed light boxes Esor is also proud to be participating in a host of other improvements in the area These include the installation of internal infrastructure involvement in the delivery of more than 9 000 housing units across a range of specifications and prices the development of two business sites and the construction of a 500m bridge across a wetland area We hope to begin work on internal services by March next year and the first houses are scheduled to be handed over in 2016 Diepsloot has been identified as one of Johannesburg s major priorities in respect of urban service delivery and with its allocated budget of more than R1 5 billion local residents should expect some visible improvements over the next few months Other initiatives will be two primary schools a high school and a 24 hour healthcare centre Following the completion of the pedestrian bridges our

  Original URL path: http://www.esor.co.za/project-1-2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Esor is the contractor of choice for two high profile organisations | Esor
  keep us firmly in the public eye The first is for the refurbishment of the Airports Company of South Africa s East and West offices located at OR Tambo International Airport The 10 month project valued at R65 million will be completed in conjunction with Shabangu Architects and involves the refurbishment of 4 500m² of office space It also caters for the demolition of work areas and ablution blocks and the building of replacement spaces and facilities The greater part of the work will be in the form of soft finishes including ceilings partitions shop fronts tiling and paintwork There will also be major heating ventilation and air conditioning electrical work and fire upgrades The major challenge in this project is that work must be completed without disruption to essential services that could affect the entire airport The second contract involves the upgrade of the Es kia Mphahlele building at Unisa s Sunnyside campus in Pretoria The R20 million project calls for work specified by HMZ Architects and includes the construction of four new ablution blocks and improvements to the building s exterior involving the provision of new sunscreens and louvers In addition the contract includes the upgrade of all

  Original URL path: http://www.esor.co.za/esor-contractor-choice-two-high-profile-organisations-0 (2016-05-01)
  Open archived version from archive